Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 juli 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 juli 1895

Anmärkning

Protokoll vid Kommunalstämman med
Fors Socken i Sockenstugan den 6 juli
1895.

§ 1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats
vara lagligen utlyst, utsågos Herrar A. J. Westersson
och C. A. Thorild att justera dagens protokoll.

§ 2
För afgifvande af yttrande föredrogs en af handlan-
den C. A. Thorild i Kina ingifven ansökning om
rätt att få i handelsboden vid Kinaborg inom
Nyfors samhälle hålla allmänheten till afhemtning
till handa svagdricka i partier om mindre än tio
liter på samma sätt som hans aflidna syster Ulrika
Carlsson dersammanstädes förut utöfvat sådan afhemt-
ning; och hade nämnden i afgifvet yttrande tillstyrkt
bifall till denna ansökning; och beslöt nu Stäm-
man instämma i Nämndens tillstyrkande utlåtan-
de.

§ 3.
Genom utfärdad kungörelse hade domhafvanden
kallat Wester Rekarne härads väghållningsskyldige att
sammanträda inför Vester och Öster Rekarne Härads
Rätt å tingsstället i Eskilstuna Lördagen den 13 innevarande Juli klockan
tolf middagen för att höras angående ej mindre nyttan
och behofvet af ifrågasatt väganläggning från allmänna
vägen från Fors och Gillberga med flere Socknar vid Marie-
lund till Oxelösund - Flen - Westmanlands jernvägsport
i Eskilstuna än äfven de väghållningssskyldiges deltagan-
de i anläggningen och underhållet af den nya vägen; och
beslöto i anledning häraf de väghållningsskyldige närvaran-
de att utse ett socken ombud att närvara vid förberörda
sammanträde; ock utsågs till sådant ombud Godsegaren
S. Persson vid Lagersberg.

§ 4.
På grund af KommunalStämmans beslut den 7
Januari 1893 angående försäljningen at fattighustom-
ten och användningen af derför inflytande köpe
skillingen att Stämman ville framdeles derom
besluta enades nu Stämman derom, i enlighet med
Kommunal Nämndens förslag, att influtna
på Fors Socken belöpande köpeskillingen 6000
Kronor skall användas sålunda:

att 1000 Kronor anordnas till inbetalning af Sock-
nens lån till lasarettsfonden samt att återstående
5000 Kr få användas till ränta och amortering
af Socknens upptagna lån för uppförande af epi-
demiskt sjukhus.

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt
/A. J. Westersson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 7 Juli 1895 af
/A : Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 juli 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105569.

Personrelationer