Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 4 september 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 4 september 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommu-
nalstämma med Fors´Socken
den 4 September 1873.

{§.1.}
Stämman erhöll del af Kongl. Maj:ts
Befallningshafvandes skrifvelse den 11 sist-
lidne Augusti, innehållande, att Kongl. Maj:t
genom Nådigt Bref, den 25 föregående Juli
beviljat att Fors´ kommun finge, till liqui-
derande af tecknade aktier i Oxelösund - Flen-
Westmanlands jernväg, upptaga ett lån på
FemtonTusen riksdaler riksmynt på en amor-
teringstid af högst 40 år, samt med vilkor, att
räntan å lånet ej finge öfverskrida 6 procent
årligen, och att hvad utöfver befintliga tillgån-
gar erfordras för utgörande af annuiteten
å lånet skall i Stadgad ordning på kommunens
skattskyldige medlemmar uttaxeras; och före-
drogs härefter Kommunal Nämndens förslag
att lånet måtte sökas få upptaget uti
Socknens Galléenska fond.-

Wid öfverläggning härom förklarade
Herr Friherre A. K;son Leijonhufvud sig ogilla
detta i Nämndens förslag, och ansåg, att lånet
borde upptagas af kassa, som icke vore
socknen tillhörig.

På framställd proposition yttrades olika
meningar, och då Ordföranden förklarade
Nämndens förslag vara med öfvervägan-
de ja besvaradt, begärdes votering, som
verkställdes och utföll till förmån för
nämnda förslag; i följd hvaraf Fors
Socken alltså derigenom hade beslutat
att upptaga lånet uti Socknens Galléenska
kassa.

Emot detta beslut reserverade sig Herr
Friherre Leijonhufvud.

I fråga sedan om lånevilkoren, förkla-
rade Stämman sig vilja amortera lånet
sålunda, att årligen under tiden inbetalas
sex procent, deraf fem procent utgör ränta
och en procent amortering.

Beslutet skulle delgifvas förvaltningen
af Galléenska kassan, med anhållan att
bekomma dess svar om denna låne-
affär antages, och i sådant fall, dess förslag
till låne kontrakt.

Samma dag uppläst och justeradt.

/D. Hermelin/
/Carl Joh; Lundberg/
/Ax; Kson Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka den
7/12 1873
af / Jak; A; Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 4 september 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105553.

Personrelationer