Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 augusti 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 augusti 1890

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm
ma med Fors Socken i Sockenstu-
gan den 30 Augusti 1890.

§ 1.
Sedan Stämman, uppå derom framstäld förfrågan, för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar H. Pers-
son i Svallinge och Nämndemannen P. G. Andersson i
Kohlsta att Lördagen den 6 September kl. 8 f.m. justera
detta protokoll hos ordföranden.

§ 2.
Restlängden öfver dem, som vid årets 2:a uppbörds
Stämma icke betalt sina Kommunalutskylder företed-
des, granskades och godkändes, hvarvid jemväl bevilja-
des afkortningar, som å längden antecknades.

§ 3.
I mantalsskrifningsmålet rörande Skomakeriarbetaren
K. A. Lundmark beslöt stämman såsom infordrade på-
minnelser yrka, att sagde person, enligt vunna upp-
lysningar, må varda för innevarande år mantalsskrifven
inom Mariefred Stad

§ 4.
Det af nämnden upprättade reglementet för Kommu-
nens fattiggård Tacktorp blef nu inför Stämman
föredraget och till alla delar godkändt samt underskrifven
af Stämmans ordförande samt Herrar Lokomotivföraren
A. P. Andersson i Asplund och FabriksidkarenF. T.
Söderbäck i Stenslund.

§ 5.
Från Byggmästaren S. Winquist i Thorshälla såsom
entrepenör för uppförande af fattiggårdsbyggna-
den vid Tacktorp hade till fattiggårdskomiterade
inlemnats en ansökning, att komiterade ville hos
Kommunalstämman göra framställning derom. att
honom måtte beviljats ett belopp af 2000 Kronor för att
ersätta den förlust han lidit genom under arbetets ut
förande Stegrade pris å arbete och alla materialier; och
beslutades, efter förd diskussion härom, att ett belopp
af Ett Tusen/1000/ Kronor skola för ofvan berörda
ändamål till Byggmästaren Winquist utbetalas, och bemyndigades
Kommunal Nämnden, om sådant blir för ändamålet
erforderligt att upptaga lån härför

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt den 6 September 1890
/H. Persson/
/P, G, Andersson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 7 Sept 1890
af /A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 augusti 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105506.

Personrelationer