Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 30 December 1885.

§1.
Stämman förklarades, uppå framstäld förfrågan, vara
lagligen utlyst.

§2.
Upplästes en från Kongl. Styrelsen för PostSparbanken
inkommen Skrifvelse, uttryckande Kongl. Styrelsens
tacksamhet för KommunalStämmans beslut att ikläda sig
ansvarighet för att behöriga redovisandet af de Sparmärken,
intill ett värde af 5 Kronor, hvilka kunna blifva såsom
förskott tillstälda en hvar af de inom församligen anstäl-
da lärare och lärarinnor, och genom hvilket beslut för
samlingen visat sig uppskatta Postsparbankens stora mål
och betydelse.

§3.
Fyrktals-längden för nästkommande år företeddes, gran-
skades och godkändes.

§4.
Till revisorer för granskning af innevarande års Kommu-
nala räkenskaper valdes Herrar Baron A. Leijonhufvud,
som har att sammankalla revisionen, och Baron D. Her-
melin samt till suppleant Herr Ingeniör M. Brunskog.

§5.
Till elektorer för landstingsmäns väljande utsågos
Herrar S. Persson å Lagersberg och O. Eriksson i Lundby.

§6.
I anledning af Herr Kronofogden O. Wenströms skrifvelse
företogs nu val af fjerdingsman, för hvilken bafattning
lönen blifvit bestämd till 250 Kronor för år,med vilkor att
den blifvande fjerdingsmannen för denna ersättning jem-
väl skall utöfva den Kommunal Nämnden åliggande
tillsyn öfver minderåriga användande i fabriker och
handtverk m.m.; efter förrättadt val som i an-
ledning af derom framstäld begäran, skedde med
slutna sedlar befanns Hemmansegaren Erik
Gustaf Larsson i Flacksta vara vald
till fjerdingsman med högsta röstetalet.

§7.
Till ledamöter i nästkommande års Bevillnings
Beredning valdes Herrar Materialförvaltaren G. A.
Svedin vid Carl Gustafs Stad och O. Eriksson i
Lundby samt till suppleant Ingeniören M.
Brunskog vid Tunafors

§8.
Följande kommunala befattningar, som vid årets
slut blifva lediga återbesattes sålunda:

{Till Snöfogdar}
1:a Ploglaget: Herr Baron A. Leijonhufvud för Hof N:o 1.
2:a Ploglaget: Herr Baron D. Hermelin för Skölby N:o 2
3:dje Ploglaget: Arrendatorn C. G. Pettersson för Gredby Litt I.
4:de Ploglaget: Nämndeman A. G. Andersson för Kohlsta N:o 1.
5:te Ploglaget: Herr C. Bergstedt för Kölby N:o 1
6:te Ploglaget: Herr Löjtnant A. H. Lindhé, för Hagby N:o 1
7:de Ploglaget: Herr Direktör A. L. Örström för Tunafors bruk

{Till Brandrotemästare}
Herr P. G. Andersson d.y. i Kohlsta och Herr
Håkan Persson å Svallinge, mot samma ersätt-
ning som hittills eller 30 Kronor per år

{Ledamöter i Brandstodskomitén}
Herr S. Persson å Lagersberg, Ordförande samt
Kyrkow. P. G. Andersson i Kohlsta
Nämndeman A. G. Andersson i Kohlsta och
O. Eriksson i Lundby samt
Suppleanter
E. G. Larsson i Flacksta
H. Persson i Svallinge.

{Ledamöter i Djurförsäkringskomitén.}
För 2 år E. G. Larsson i Flacksta, ordförande och C. G.
Pettersson i Gredby samt för ett år P. G. Anders-
son d.y i Kohlsta

§9
Till Sockneombud att närvara vid sammanträden
med intressenterna i Häradsallmänningen under nästkom
mande år utsågs Herr E. G. Larsson i Flacksta, hvilken äfven
bemyndigas lyfta och utdela de medel, som tillfalla hemmanen
inom Kommunen.

§10
Till ledamot i den nämnd, som har att upprätta pris-
kurant å de varor och persedlar, som skola upptagas
i nästkommande års markegångstaxa utsågs
Herr
O. Eriksson i Lundby.

§11.
Till Sockne-ombud att närvara vid sammanträden
med Häradets väghållningsskyldige för nästkommande år utsågs nämn-
demannen A. G. Andersson i Kohlsta.

§12.
Till Socken-ombud att närvara vid det af Kronofogden
till 9 januari nästa år kl. 11,30 fm. utsatta sammanträde
med de tingshusbyggnadsskyldige inom Wester och
Öster Rekarne Härad utsågs Materialförvaltaren G. A.
Svedin, hvilken äfven bemyndigas att bevaka Kommunens
tingshusbyggnads-skyldiges rätt vid fortsatta sam-
manträden i och för nytt tingshus för ofvanberörda tings
lag.

§13.
Herrar O Eriksson i Lundby och H. Persson å Svallinge ut-
sågos att Lördagen den 2 januari kl. 10 f.m. samman-
träffa med ordföranden å Kontoret vid Carl Gu-
stafs Stads Gevärsfaktori för att justera detta
protokoll.

Som ofvan.
/A. Svedin/

Justeradt d. 2:dre januari 1886
/Håkan Persson/
/O. Erikson/

Uppläst i Forss Kyrka den 3:dje Januari
år 1886 af
/Axel Waetter/
Comminister Fors

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105507.

Personrelationer