Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 28 Mars 1894.

§1
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stämman för-
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar C.A Thorild
och A.J. Westersson att Lördagen den 31 dennes, klockan 12
på dagen, justera detta protokoll, hos ordföranden.

§2.
Upplästes utsedde revisorernas berättelse öfver verkstäld
granskning af Kommunal Nämndens räkenskaper och
förvaltning sislidit år; och hade desse dervid anmärkt
till uppdebitering i innevarande års räkenskap, orätt
genom felskrifning afförda 18 Kronor 6 öre; Sedan denna
annmärkning befunnits och erkänts befogad, beslöt Stäm-
man, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja nämn-
den full ansvarsfrihet för nästlidet års räkenska-
per och förvaltning.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 31 Mars 1894.
/C.A. Thorild/
/A.J. Westersson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 1 April 1894.
af /A; Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 mars 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105467.

Personrelationer