Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 maj 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 maj 1866

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 21 Maj 1866.


§.1.
Föredrogs Eskilstuna Stads Fattigvårds Styrelses hos
Konungens Befallningshafvande gjorda ansökning, att
Fors Socken måtte förpligtigas, dels återgälden af
arbetskarlen Johan Fredric Ericsson, förlidet år mantals-
skrifven i Fors Socken men sedan den 24 sistlidne
October boende och mantalsskrifven i Eskilstuna
Stad, åtnjutit Fattigvårdsbidrag 4rd RM:t [Riksdaler RiksMynt, jemte
de Fattigvårdsbidrag som än vidare kunna
blifva bemälte Ericsson meddelta och att i från
Staden afhämta och till försörjning emottagas
honom med familji, äfven som ersätter utsöknings-
kostnaderna; men då Fattigvårdsstyrelsen i Eskilstuna
icke förr delgifvit Fors Socken att bidrag var till
Eriksson lemnadt, ej eller visat att Eriksson var af
skjudom hindrad att sig försörja och i behof af
mämnde bidrag, utan blott på Hustruns begä-
ran detsamma blifvit honom lemnat utan
den ringaste undersökning och urskiljning,
och då icke före varit, eller nu kändt är att han der-
af år i behof, så beslöts att det af Eskilstuna
Stads Fattigvård gjorda påståendet skulle bestridads.


§.2.
Wid Företaget val till Ledamöter uti innevarande
års Bevillning-TaxeringsComité för Fors Socken utså-
gos Landtbrukaren C. Bergstedt på Lagersberg
Fabrikören L.F. Ståhlberg på Ståhlfors
Fabrikören S Palmgren Såsom egarn till Svallinge
Hemmansegaren And Persson i Kohlsta
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta

{och till Suppleanter}
Hemmansbrukaren And Andersson i Faskunge
och
Målarmästaren A.W. Öhman såsom egare till
Lundby.

/C. Bergstedt/

uppläst och Sjusterad

/Anders Pehrsson/

Förestående protocoller upplästa å Eskilstuna kyrka
den 27 Maji 1866, af

/Erik; Eriksson/.-
Pastorsadjunkt.-

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 maj 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105355.

Personrelationer