Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 20 Augusti 1866.

{§.1.}
Aflemnade Stensättaren C. J. Holm en räkning
på 21 Rd [riksdaler] för anläggning af rännstenen vid
Fors församlings fattighus; och sedan Stads-
fiskalen Janzon; hvilken nu tillstädes kom, upp-
lyst att detta arbete blifvit af gatusynen
ålagdt, beslöts att räkningen skulle betalas,
med vilkor att det denna väg gående myckna vattnet, efter löfte,
blir afledt å annat håll genom Stadens försorg.{§.2.}
Efter derom gjord framställning utaf Faktori-

Styresmannen Herr Majoren m. m. C. L. Fries,
anslog Kommunalstämman af Galléenska
fondens medel 2 Rd Rmt [ riksdaler riksmynt] i månaden, från
September månads början till nästa fattig-
mönstring, åt aflidne Bajonettsmeden vid
Carl Gustafs Stad Axel Löfgrens Enka Maria
Josefina Löfgren till underhåll åt ett
minderårigt barn; dock skulle detta
beslut underställas Kyrkorådets ompröfning.

/C; Bergstedt./

Samma dag uppläst och justeradt:

/Anders Pehrsson/
/Carl. C Nilsson/

Förestående protokoller upplästa i Eskilstuna, Kloster
och Fors kyrka den 26 Aug. 1866 af
/Erik Eriksson/
Past. adj.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 augusti 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105332.

Personrelationer