Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 april 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 april 1895

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstu-
gan den 20 April 1895.

§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förkla-
rats vara lagligen uppläst, utsågos Herrar Ingeniören
M. Brunskog och Bokhållaren Carl Sig Starck
att på ordförandens kallelse justera detta protokoll.

§2.
I och för förklarings afgifande föredrogos de besvär
KommunalStämman i Jäders Socken infört hos
Kongl. Kammar Rätten öfver KonungensBefallnings
hafvandes i länet resolution i fråga om drängen
Johan Alfred Anderssons mantalsskrifning för
år 1894, och beslöt Stämman uppdraga åt ordfö-
randen att afgifva den infordrade förklaringen
i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad
hos LänsStyrelsen i ämnet blifvit anfördt.

§3.
För afgifvande af yttrande föredrogs
en af handelsidkerskan Kristina Albertina
Dahlin i Johanneberg ingifven ansökning om rätt
att få i Sin handelsbod vid förberörda lä-
genhet hålla allmänheten till afhemtning till han-
da Svagdricka och isdricka i partier om mindre
än tio liter, öfver hvilken ansökning Kommunal nämn
den afgifvit infordradt afstyrkande utlåtande; och
beslöt Stämman instämma i nämndens förberörda
utlåtande i följd hvaraf frågan för denna gång
förfallit.

§4.
För yttrandes afgifvande föredrogs en af handels-
idkerskan Emma Gustafva Sundström i Äppel-
vik ingifven ansökning om rätt att få i Sin
handelsbod vid förberörda lägenhet hålla
allmänheten till afhemtning till handa Svagdricka i partier om
mindre än tio liter; öfver hvilken ansökning Kommu
nal Nämnden afgifvit tillstyrkande utlåtande; och beslöt
Stämman att instämma i nämndens förberörda utlåtan-
de, i följd hvaraf handlingarne komma att till Konun-
gens Befallningshafvande insändas.

§5.
Kronoafkortningslängden å 1894 års utskylder
företeddes, granskades och godkändes samt under-
skrefs af ordföranden och tvenne kommunens
medlemmar

§6.
Föredrogs ett från Södermanlands läns Skogsod-
lingskomité ankommit cirkulär med anhållan att
vid KommunalStämma med Kommunen måtte för-
anstaltas om val af lämpligt ombud med upp-
drag att inom kommunen verka för höjande af in-
tresset för rationell Skogsodling och befordra komi-
téns anlitande; och blef till Sådant ombud utsedd
Landtbrukaren A.F. Eriksson i Flacksta, hvilken genom
protokollsutdrag skulle härom underrättas, hvarjemte
meddelande skulle ske till komiténs ordförande, på sätt
begärdt blifvit.

§7.
Till ledamöter i årets taxeringsnämnd valdes:
Materialförvaltaren A Svedin vid Carl Gustafs Stad,
Ingeniören M. Brunskog vid Tunafors,
Disponenten Joseph Edvard Jonson vid Skogstorp
Godsegaren S. Persson å Lagersberg och
Handlanden C.A. Thorild vid Kina samt till
Suppleanter i nu nämnd ordning.
A.G. Larsson i Föreningsborg,
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby och
Slagtaren G. Larsson vid Johanneberg

§8.
Trädgårdsmästaren C.A. Borgström gjorde framställ-
ning derom, att honom måtte medgifvas utöfva
rösträtten för den af honom inköpta lägenheten
Lindtorp; och skulle denna fråga förekomma till
afgörande vid nästa KommunalStämma

§9.
Af Trädgårdsmästaren C.A. Borgström väcktes
motion derom, att hundskatten inom kommunen
skulle från och med nästkommande år utgå med
tio Kronor för hvarje hundkreatur; och skall
detta ärende förekomma vid ordinarie Kommunal-
Stämman i December månad.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/Magnus Brunskog/
/Sig; Starck./

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 28 April
1895 af
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 20 april 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105331.

Personrelationer