Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 mars 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 mars 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kom-
munalstämma med Fors socken
i sockenstugan den 16 Mars 1889

§1.
I anseende till Ordförandens sjukdomsfall
fördes ordet af undertecknad, vice ordförande

§2
Sedan stämman, uppå tillfrågan, för-
klarats lagligen utlyst, utsågos Herrar
Majoren och Riddaren G. Blix samt
Ingeniören W. Sundell att justera
detta protokoll Lördagen den 23:dje dennes.

§3
Angående af Herr C. A Thorild väckt motion
om förändrad tid för uppbörd af personella
m.fl. utskylder till presterskapets aflöning
den s.k oktoberuppbörden- beslöts att denna
fråga skulle närmare utredas af kom-
munalnämnden och sedan för stäm-
man framläggas.

§4
Föredrogs frågan om anläggning och
anordnande af fattiggård för församlingen,
och beslöts efter diskussion, att nämnden
bör närmare utreda och i sitt förslag
framhålla, hvilken af de ifrågavarande
egebdomarne kan anses för det af-
sedda ändamålet lämpligast; skolan-
de förslaget jemte beräkningar i till-
räckligt antal exemplar tryckas
för att bland kommunens röstegande
medlemmar utdelas, hvarefter
ärendet ånyo skall förekomma
å stämma, som utlyses till en
månad efter det sådan utdelning
skett.

§5.
Med anledning af Konungens Befall-
ningshafvandes i länet föreskrift att inför
Härads Rätten låta höra häradsboarne
angående ifrågasatt förläggande dels från Fors
socken till Esklilstuna Stad af en å upprättad
karta med Litt. L utmärkt del af Gredby
hemman och dels från klosters socken till
nämnde stad af lägenheten Laduvreten
eller Stensborg hade från tjensförrättande
domhafvanden ankommit skrifvelse till
Stämmans Ordförande med anmodan att
å Kommunalstämma låta vederbörande
utse ombud för sig att då ärendet före-
kommer inför Wester- och Öster Rekarne
Häradsrätt Måndagen den 8 nästkommande
April kl 12 på dagen å tingsstället i Eskils-
tuna inställa sig för att sockenmännens
rätt och bästa iakttaga och bevaka och utsågs
till sådant ombud Herr Majoren och Riddaren
G. Blix vid Carl Gustafs Stad men i
händelse af förfall för denne Ingeniuren
Wilhelm Sundell dersammastädes

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt;
/G; Blix./
/Wilh, Sundell/

Uppläst från Predikstolen i Fors Kyrka Söndagen den 24 Mars 1889
af /A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 mars 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105284.

Personrelationer