Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 november 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 november 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken.
den 16 November 1863.

{§.1.}
Sedan, vid det sammanträde, som hållits i Eskils-
tuna tingshus den 7 dennes i och för åstadkom-
mande af väg förbättringar i orten, ifrågasattes,
att Fors Socken för vägen emellan Eskilstuna och
Sparreholms jernvägsstation, skulle garantera
ett bidrag af Tvåhundra Riksdaler Riksmynt,
så öfverlades nu huruvida Fors Socken borde
lemna en sådan garanti; Och beslöts att från
Fors Socken skulle för vägförbättringar å nämn-
de linie, för en gång beviljas ett anslag af 200 Rd
Rmt, med vilkor att öfrige Kommuner, som an-
setts böra dertill bidraga, jemväl iklåda sig så-
dan skyldighet.

{§.2.}
Efter det numera utkommit Kongl. Maj:ts
Nådiga Kungörelse den 15 sistlidne September,
angående förändrad lydelse af vissa §.§.i Kongl.
förordningen den 21 Mars 1862 om Kommunal-
Styrelse på landet, innehållande förändrad
grund för fyrktalssättningen; så beslöts att
Kommunal- utskylderna inom Fors för inne-
varande år skulle uttaxeras efter fyrktal [skattenenhet]
på grund af den nya Kongl. Kungörelsen.

/C; Bergstedt/

Samma dag uppläst och justeradt

/Anders Pehrsson/
/L.F. Ståhlberg/
/Sv, Palmgren/

Uppläst i Eskilstuna Kyrka d. 22 Nov. 1863 af /C.A. Lönnroth/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 16 november 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105285.

Personrelationer