Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordi-
narie kommunalstäm-
ma med Fors socken i
sockenstugan den 13 Oktober
1906.

{§1}
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
C. A. Kåberg och C A. Thorild.

{§2.}
Från länets afgångne styresman, Lands-
höfdingen m.m. F. A. Boström hade ankom-
mit hans afskedshälsning, hvilken nu
delgafs stämman.

{§3.}
Under förmälan att, genom socknens
införlifning med Eskilstuna stad, några
utgifter enbart för kommunen icke
för år 1907 förekomma, hade kommu-
nalnämnden till stämman öfverläm-
nat uppgift å de poster, nämnden
ansåg böra i den gemensamma sta-
ten för det nya samhället ingå. Med
anledning däraf beslöt stämman, att
till Magistraten i Eskilstuna insän-
da denna uppgift, under förmälan,
att densamma vore upprättad efter
de förhållanden, som varit rådande
före införlifningen; och upptogos ut-
gifter och inkomster sålunda:

{Utgifter.}

1. {Fattigvården.}

a) Slutna fattigvården vid Tacktorp:

Aflöningar: föreståndare 1000:-
statdräng 135:-
jungfru 200:-
predikant 100:-
Transport 1435:-
Transport 1435:-
tillsyningsmän (förut 200:-) -
bokförare (förut 50:-) - 1435:-

Kosthåll till föreståndare med familj,
in natura 500:-
Kosthåll till jungfru in natura 150:-
Stat till statdräng in natura 350:- 1000:-
Kosthåll till hjon: 20.000 dagar á 38 öre 7.600:-
Beklädnad till hjon: 20.000 dagar á 8 öre 1600:-
Bränsle 600:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 700:-
Onera 300:-
Extra och oförutsedda utgifter 1065:- 14300:-

b) Öppna fattigvården utom anstalten:

Till varaktigt understödda personer 9000:-
Till tillfälligt understödda personer 1000:-
Extra och oförutsedda utgifter 700:- 10.700:- 25000:-

2. {Hälsovården.}

Smittreningar 300:-
Arvode till desinfektören 150:- 450:-

3. {Skolbarns bespisning.}

Mjölk och dess tillhandahållande 600:-

4. {Räntor och amorteringar.}

Å lånet ur Gallenska fonden 900:-
Å lånet ur Kungl. Postsparbanken 611.78 1511:78

5. {Aflöningar.}

Brandrotemästare 30:-
Fjärdingsman (vald för åren 1906-08) 1200:-
Läkare 500:-
Polisman i Nyfors (förordnad af Länsstyrelsen) 1000:-
Protokolls- och räkenskapsföring (förut 1700:-) -
Prästlönsuppbördsman (å kyrkostämmans stat; förut 125:-) -
Vaccinationsföreståndare (förut 50:-) - 2730:-

6. {Diverse utgifter.}

Diverse och oförutsedda utgifter 1208:22
Kronor 31500:-

{Inkomster.}

1. {Fattigvården.}

Afkastning af fattiggården:
naturaprodukter till hushållet 3000:-
naturaprodukter till försäljning 800:-
hjonens arbetsförtjänst 200:- 4000:-
Brännvins- och bötesmedel (enl. föreg. beräkning) 2000:-
Ersättning från främmande kommuner 800:-
Hundskattemedel 700:- 7.500:-

2. {Att uttaxeras:}

å 17.543,24 bevillningskronor 24000:-
Kronor 34500:-

{§4.}
För afgifvande af yttrande hade till
kommunalstämman remitterats Herr J. E.
Jonsons ansökan hos Länsstyrelsen, att
i Rosenbergs handelsbod vid Skogstorp få
till afhämtning försälja s.k. iskällardric-
ka. Vid stämman, som var fåtaligt besökt,
yrkades dels bifall till ansökningen ifråga, dels
ock, under medgifvande af sökandens kända
ordentlighet och ordningssinne, afslag å fram-
ställningen, hufvudsakligen från den syn-
punkt, att iskällardricka icke vore för abso-
lutister, tillhörande här befintliga nykterssam-
fund, tillåten dryck, utan från deras
sida hänförlig till rusdryck. Vid framställd
proposition besvarades frågan om bifall
till ansökningen med öfvervägande nej, hva-
dan stämman alltså afstyrkte bifall till den-
samma. Votering begärdes icke.

Som ofvan.
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/C. A. Thorild/
/Alfr. Kåberg/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 21 Okt 1906 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105241.

Personrelationer