Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 13 October 1864.

{§.1.}
Föredrogs och godkändes det af Kommunal-
Nämnden uprättade Utgifts och Inkomstförslaget
för år 1865, enligt hvilket skulle såsom
KommunalUtskylder inom Fors Socken för
innevarande år uttaxeras

a.) {till fattigvårdsbehofven}:
af personer, à 25 öre för man och 12 öre för
qvinnsperson; som fyllt 18 år;
af Statdrängar 1,50. Handtverkare, Inhyses och
Backstugusittare à 2 Rd [riksdaler]; Jordtorpare à 50 öre;
af fyrkar à 4 öre, hvilket alltsammans
beräknats utgöra 717 Rd Rmt. [riksmynt]

b.) {till öfriga Kommunalbehof}:
Af fyrkar, à 3 öre, beräknadt att utgöra 356 Rd
40 öre Rmt.

{§.2.}
Possessionaten C. Bergstedt på Lagersberg
valdes att såsom Ombud för Fors Socken å sam-
manträde inför Konungens Befallningshafvande,
i Malmköping den 18 i denne månad, deltaga i öfver-
läggnigarne och besluten rörande en ifrågasatt jern-
vägsförbindelse mellan Oxelösund och Quicksund.

{§.3.}
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta valdes
att såsom Ombud för Fors Socken vid instundande
Mantalsskrifning å KommunalStyrelsens vägnar
lemna intyg, angående sådane, som för fattigdom
eller sjuklighet borde från Mantalspenningar
befrias. -

{§.4.}
Per Olsson i Bergastugan skulle fortfarande
erhålla fattigunderstöd med 3 Rd i månaden.

/C; Bergstedt./

Uppläst och Justerat

/W; A; Öhman/
/Anders Pehrsson/
/Jonas Ersson/
/Sv, Palmgren/

Uppläst i kyrkan den 16 October 1864 författningsenligt af

/C. A. Lönroth/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 13 oktober 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105240.

Personrelationer