Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 april 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 april 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 10 April 1886.

§1.
Sedan Stämman förklarats vara lagligen utlyst, meddelade ord-
föranden, att anledningen dertill, att denna Stämma icke blifvit
utlyst att hållas i Mars månad såsom förordningen om kom-
munalstyrelse föreskrifver, var den, att de utsedda reviso-
rerna varit förhindrade att fullgöra sitt uppdrag intill
Slutet af Mars månad, så att revisionsberättelsen först
den 27 Mars erhållits.

§2.
Föredrogs och upplästes revisionernas berättelse öfver verk-
stäld granskning af Kommunal Nämndens räkenskaper
och förvaltning för nästlidet år, hvarefter Stämman öfver de
af revisionerna gjorda anmärkningar och hemställanden fattade
följande beslut:

I anledning af revisionernas förslag att, då såväl lasarettsfon-
dens Kapital som och de under Konto Kronés barn "upp-
tagna medel icke gerna för något Kommunalkassans behof
kunna användas, dessa belopp icke skulle såsom en
Kommunalkassans tillgång upptagas, utan helt och
hållet fristående, beslöts hvad angår "Kronésbarn", att, då
Stämman öfver dessa medel haft och har full dispositionsrätt, detta
belopp skall såsom hittills upptagas i Kommunal Kas-
sans räkenskaper, hvaremot lasarettsfondens kapital
skall fristående från Kommunens öfriga tillgångar redo-
visas.

I fråga om lasarettsfonden hade revisorerna hemstält, att år-
liga räntan måtte få användas för fattigas intagande å
lasarettet; härvid upplystes att reglementet för samma
fond innehåller ett sådant medgifvande, hvarefter Stämman
beslutade, att den årliga räntan skall användas för fattiga Sjukas vård
å Eskilstuna lasarettet, och ej endast kapitalliseras.

Med anledning af revisorernas hemställan beslöts, att
de å Konto "fond för nytt fattighus" upptagna
medel skola för Kommunens löpande årliga utgifter
uttagas och användas.

På skäl, som af revisorerna anförts, beslöts, att de
af Kommunen egande 150 aktier i Oxelösund - Flen
Westmanlands jernväg icke skola såsom hittills bok-
föras till sitt värde al pari utan endast till belopp
af 1 Krona per Stycke eller tillsammans 150 Kronor.

Som den för ett lån å 6000 Kronor lemnade sä-
kerhet af inteckning i Brottsta hemman i Torshälla
Socken icke ansågs fullt betryggasnde, beslöts att lånta-
garen skall anskaffa fullt betryggande Säkerhet eller
lånet indrifvas.

I revisionsberättelsen hade revisorerna förmält, att
säkerhetshandlingarne för Rothoffska fonden icke varit
för revision tillgängliga; men då den ena af revisorerna
nu upplyste, att han genomgått och granskat dessa
handlingar, som omhänderhafvas af en af Kyrkostäm-
man utsedd särsklid förvaltare, och funnit dessa
i vedebörligt skick, så fann Stämman någon åtgärd
icke vidare erfordras.

Härefter och i enlighet med revisorernas hem-
Ställan beslöt Stämman, att bevilja nämnden full
ansvarsfrihet för nästlidet års räkenskaper och för-
valtning.

§3.
Företeddes för granskning debiterings- och upp-
bördslängden öfver nästlidet års Kommunalutskyl-
der, hvarvid af Herr Ingeniör Brunskog framstäl-
des förslag, att Stämman skulle utse 2:ne personer
att verkställa granskning af samma längd; sedan
emellertid {dels} flera talare framhållit, att läng-
den på satt 69§ i förordningen om Kommunal
Stämma föreskrifver, för de skattskyldige varit för gransk-
ning tillgänglig, {dels} ock ordföranden påvisat, att den-
nu pågående Stämma vore utlyst för sådan granskning,
som 17 § i förenämnde förordning föreskrifver, ock att
den granskning, som utöfver denna sålunda, i ofvanåbe-
ropade §§ föreskrifna, kan erfordras, skall verkstä-
las af de för hvarje år utsedda revisorer, samt att 66 §
i förenämnda förordning föreskrifver, att Stämman öfverö
gjorda anmärkningar Skall {genast} besluta, hva-
dan Herr Ingeniören Brunskogs yrkande måste av-
ses författningsstridigt, så beslöts, sedan Ingeniör
Brunskog återtagit sitt yrkande, och då inga
anmärkningar mot längden framstäldes eller
anmäldes, att densamma skulle godkännas.

§4.
De af Stämman enligt §3 i protokollet för den
4 November 1884 utsedde Komiterade hade nu
öfverlemnat Karta med beskrivning öfver jemte förslag
till Särskilda ordningsföreskrifter för visst om-
råde af Kommunen, hvilket förslag föredrogs och
upplästes samt derefter af Stämman godkändes
med den ändring, som Fabrikören och Riddaren
L. F. Ståhlbergs vid förslaget fogade reservation
innehåller, nemligen att Stålfors och Tunafors
fabriksegendomar icke skola tillhöra det
föreslagna nya Samhället Nyfors, utan jernvägs-
linien åt detta håll utgöra gräns för ofvanberör-
da samhälle; och uppdrogs nu åt ordföran-
den att till Konungens Befallningshafvande
insända ofvanberörda handlingar för komplettering
af den ansökning, som enligt Kommunal Stäm-
mans beslut den 15 Augusti Sistlidet år
blifvit till ofvanberörda myndighet in-
gifven.

§5.
Innevarande års mantals- och Skattskrifnings-
längd företeddes, granskades och godkändes
utan anmärkning.

§6.
Protokollet skall justeras hos ordföranden
Lördagen den 17 dennes af Herrar Fabrikören
Lambert Fr. Ståhlberg och Ingeniören M. Brunskog

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt den 17 April 1886
/Lambert Fr: Ståhlberg/
/Magnus Brunskog/

Uppläst i Forss kyrka den 18 April 1886 af /E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 10 april 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105191.

Personrelationer