Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 1 november 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 1 november 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munal Stämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 1 November 1884.

§.1.
Stämman förklarades, uppå tillfrågan, vara lag-
ligen utlyst.

§2.
I enlighet med Kommunal Nämndens förslag bestäm
des följande Utgifts - och Inkomst - Stat för de Kom-
munala behofven för nästkommande år

{Utgifter:}
Till fattigvården 4000:-
Till Helsovården 100:-
Till Ferdingsmans - och Brandrotemästares lön 280:-
Till Ränta och Amortering å jernvägsskulden 900:-
Till Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
Till Jura Stola till pastor 75
Till Oförutsedda behof {265} 5720:-

{Inkomster:}
Uttaxering: Till fattigvården
af 26000 fyrkar á 16 öre 4160:-
Uttaxering: Till Öfriga behof
af 26000 fyrkar á 6 öre {1560} 5720
För skolar och kyrkliga behof kommer
uttaxering att ega rum i enlighet med Kyrko-
stämmans beslut.

§3
För vidare fullföljd af det Kommunal stämmans
beslut som innefattas i §2 i protokollet för den
5 September innevarande år, i fråga om tillämp-
ning för vissa områden af Kommunen af Bygg-
nads och Brand Stadgan för rikets
Städer äfvensom Helsovårds Stadgan för riket
i hvad den afser Stad, beslöt nu Stämman
tillsätta en komité bestående af Herrar Ingeniören M. Brunskog, samman
kallande, samt Handl. L. Pettersson, Ingeniören Aug.
Ståhlberg, fabrikör L.F. Ståhlberg och Stäm
mans ordförande A. Svedin
för att utarbeta förslag till grund för dessa
Stadgandens tillämpning äfvensom att anskaffa
karta öfver de områden, som i Stämmans ofvanberör-
da beslut afses; samt dermed till inkomma
skolands kostnaden för karta m.m.
utgå af Kommens Kassa.

§4.
Med anledning af Ordförandens i Hushållsgillet an-
märkning derom, att ränta å Fors Sockens Lasaretts-
Fond ej blifvit fonden godtgjord under åren
1877 - 1881, då Kommunen såsom lån innehaft fonden
beslöt nu Stämman att ränta beräknad för ofvan
berörda tid skall fonden godtgöras med ett be-
lopp af 262 Kronor 23 öre.

§5
Med anledning af föreskriften i Lagen om vård af omyndigs egen-
dom den 18 nästl April ålåg det nu stämman att utse gode män
för tillsyn öfver förmynderskap under de
fyra år, som börja med dem 1 Januari näst-
kommande år; och beslöts att härtill utse
blott en person och valdes till sådan god
man Materialförvaltaren Gustaf Adolf Svedin
vid Carl Gustafs Stad.

§6
Till sockneombud att närvara inför Vester och Öster
Rekarne Härads Rätt i Tingshuset i Eskilstuna
Tisdagen den 25 i denna månad kl 12 på dagen för att höras i
anledning af Kronolänsmannen R. Lindebergs an-
sökan att från och med den 1 April nästkom
mande år få vara boende i Eskilstuna Stad utsågs
Hemmansegaren P.G. Andersson d.y i Kohlsta.

§7.
Till Sockenfullmäktig att sig inställa inför
Härads Rätten i tingshuset i Eskilstuna Tisdagen
den 25 i denna månad kl.12 på dagen för att utse
ledamot i egodelning Rätten efter hemmans-
egaren Anders Ersson i Segersta valdes
hemmansegaren P.G. Andersson d.y i
Kohlsta.

§8.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
af Herrar S. Persson å Lagersberg och P.G.
Andersson i Kohlsta.
Som ofvan.

/A Svedin/

justeradt den 8 November.

/S.Persson/
/P,G, Anderson/

Uppläst från predikstolen i Forss Kyrka Söndagen den
16:de November 1884 betygas af

/Axel Waetter/
comminister
i Fors.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 1 november 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105190.

Personrelationer