Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 december 1893

Anmärkning

{1893 den 9 December i Sockenstugan}

Närvarande voro nämndens
samtliga ledamöter

§218.
Mönstrades församlingens, å fattig-
gården ej intagna underhållshjon
och bestämdes deras underhåll för
nästkommande års första hälft
sålunda:

A) {Äldre fattighjon}

N:o 5 Johanna Berglund för halfår 12:50
N:o 19 Kristina Charlotta Björklund för mån 2:-
N:o 22 Sofia Wilhelmina Bergendahl, för qvart 33:-
N:o 36 Clas Classon fr. Svartkällan, under
Jan - Mars 5:-
N:o 90 Anders Persson fån Åsby 2:-
N:o 91 Greta Lovisa Andersdotter, för månad 2:-

B) {Fattiga Barn}

N:o 13 Erik Gustaf Gillström, hos enkan
Flack, för qvartal 15:-
N:o 89 Gustaf Emil Westerberg, hos [oläsligt]
Larsson i Eskilstuna, för månad 3:-

C) {fattiga från Westermarken}

N:o 20 Maria Andersson i N:o 44, för månad 6:-
N:o 21 Gustaf Olsson Bing N:o 44, för månad 4:-
N:o 33 Augusta Charlotta Ågren N:o 2, för månad 6:-
N:o 52 Stina Andersson i Larslund N:o 2, för månad 4:-
N:o 76 Carolina M:a Svensson i N:o 3, för månad 3:-

D) {Tillhörande Eskilstuna Stad}

N:o 71 Arb. F.A. Pettersson i Sommarvik, för qvart 15:-
N:o 76 Maria Cristina Lindberg, Carl Joh.torp för qvart 12:-
N:o 64 Fredrika Hellqvist i Sommarviken, för månad 4:-

E) {Tillhörande Strengnäs Socken}

N:o 41 Ida Wilhelmina Björling,gvartal 12:50

{1893 den 9 December i Sockenstugan}

F) {Tillhörande Vestra Vingåkers Socken}

N:o 63 Carl Olof Fredrik Berg, hos morfadren
korpral A. F. Berg vid Löppinge för qvartal 24:

G) {Tillhörande Stockholms Stad}

N:o 56 Maximiliana Mathilda Charlotta
Wetterström, för månad 6:

[MARG: Halfårsunderhåll
Åt hjon}]

§219.
Beslöts att följande personer Skola er-
hålla julpengar, nemligen

{Af Rothoffska fonden}

Sofia Jonsdotter vid Lagersberg
Jonas Jonsson i Svartkällan
Maria Jonsdotter vid Lagersberg och
Olof Ersson vid Rosenberg, hvardera fyra
Kronor eller tillhopa Sexton Kronor

{Till Westermarkens fattiga}

Maria Andersson i Westermarken N:o 44
Gustaf Olsson Bing i N:o 44
Carin Ersson i N:o 2 ock
Carolina Mathilda Svensson i N:o 3 hvar-
dera fyra Kronor eller tillhopa Sexton
Kronor.; alla dessa medel lemnades
nu till vederbörande distriktsledamöter att till
understödstagarena utdelas

[MARG:{Julpengar}]

§220.
Beslöts att nedanmämnda personer, Skola
till julen erhålla hvardera en half famn
Wed, som anskaffas och utdelas genom
ledamoten Herr A.J. Korell, nemligen

Maria Andersson i Westermarken N:o 44
Gustaf Olsson Bing i Westermarken 44
Carin Ersson i Westermarken 2
Carolina Mathilda Svensson i
Westermarken 3

{1893 den 9 December i Sockenstugan}

Stina Andersson i Larslund
Carin Olsson i Fridhem
Anna Sofia Widerholm i Carl Johanstorp
Annna Holmström Wegersberg

[MARG:{Ved till julen}]

§221.
Nämnden beslöt befullmägtiga dess leda-
mot, Herr Godsegaren S. Persson å
Lagersberg att vid alla Kyrko- och
KommunalStämmor med Fors Socken
För nästkommande år 1894 samt
alla andra allmänna sammanträden under
samma år eller de tillfällen då
Sådant annars kan komma i fråga
föra talan för och utöfva rösträtt
för den under Kommunal Nämndens
förvaltning Stående fattiggården
Tacktorp, hvarom utdrag af proto-
kollet skulle honom meddelas.

[MARG:{Rösträtt för
Tacktorp}]

§222.
Företogs val af tillsyningsman vid
fattiggården efter arrendatorn J.G.
Andersson i Stenby, Som nu
vid årets slut är i tur att
afgå; och blef förenämnde J.G.
Andersson återvald för en tid
af två år från och med 1894 års
ingång

[MARG:{Tillsyningsman}]

223. Som en drifvare Klas Wilhelm Larsson,
20 år gamman, hvilken någon tid
uppehållit Sig inom Nyfors sam-
hälle, måst för Sjukdom och på
grund af läkarebetyg intagas till
vård å Eskilstuna Lasarett, så

{1893 den 9 December i Sockenstugan}

Beslöts, att kostnaden härför skall
utgå af Kommunens Kassa, men åter-
sökas af Helgarö Socken, der före
nämnde Larsson anses ega hemorts-
rätt.

[MARG:{Klas Wilh Larsson
fr. Helgarö}]

§224.
Nämnden delgafs Konungens Be-
fallningshafvandes i Upsala Län utslag
den 18 Sistlidne November, hvarigenom
Ålands Socken av Upsala Län blifvit
ålagd ersätta fattigvårdskostnad för
å fattiggården intagne förre artilleristen
Johan Gustaf Tibblin; och beslöts
att utslaget skall till framtida känne
dom och efterrättelse förvaras och
förskotterade beloppet vederbörligen
uttagas.

[MARG:{Joh G. Tibblin
fr. Ålands Socken}]

§225.
Nämnden delgaf Skrifvelse jemte ut-
drag af protokollet vid Nora Stads
fattigvårdsStyrelses sammanträde den 4
i denna månad, hvarigenom nämnda
styrelse åtagit sig ansvara derföre att
kostnaden för fabriksarbetaren A.G. An-
derssons vård, så han tillåtes vistas
inom Nora Stad under inga vilkor
må komma att öfverskjuta Sjutiofem /75/
Kronor; detta protokoll skall förvaras

[MARG:{Nora Stads fattigv:st:e
om A.G. Andersson}]

§226.
Beslöts att nämnden Skall sammanträda
vid fattiggården Torsdagen den 21 kl. 4 eftm.

[MARG:{Sammanträde}]

Som ofvan

/A. Svedin/

Justeradt

/H. Persson/
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105175.

Personrelationer