Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 februari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 februari 1895

Anmärkning

{1895 den 9 Febr. i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter med undan-
tag af J. G. Andersson, Stenby, som
af sjukdom var förhindrad.

§10
Inför Nämnden tillstädeskom Hustru
Carolina Olsson från Rosendal och erhöll
nu det månadsunderstöd, fem Kronor som
jemlikt §4 i förra protokollet tillerkänts
och som hon rätteligen bort afhemta
vid den sedvanliga kontanta månads-
utdelningen sistl 1:ste Febr. i sockenstugan

[MARG: {Carolina Olsson}
{i Rosendal}
5 kr.]

§11
Företrädde enkan Maria Sofia Olsson
i Fridhem, Nyfors, med anhållan om kontant
fattigunderstöd. Nämnden vidhöll emeller-
tid sitt förut fattade beslut, att hon
ej skulle tilldelas något sådant utan
i stället, när helst hon önskade, få sin
fulla försörjning och vård vid Tacktorp;
dock, med hänsyn till nu rådande starka
och ihållande kyla, beviljades henne en
half famn ved, som ledamoten Herr O. Eriksson
lofvade anskaffa

[MARG: {Maria Sofia Olsson}
i Fridhem
5 kr. till ved]

§12 Af vederbörande distriktsledamot an-
mäldes, att aflidne Janssons enka, född 1824,
från Hagby utöfver det af hennes förre husbonde
Brukspatron Hj. Lindhé godhetsfullt lemnade
understöd: fritt husrum och vedbrand samt
1/4 K:a söt mjölk om dagen, vore i behof af ytterligare
hjelp, enär hon i följd af kroppssvaghet och
sjuklighet vore sängliggande och behöfde
vård och tillsyn af annan. Emellertid och
efter slutad öfverläggning lofvade leda-
moten Befallningsman Fahlborg att vidtala
Brukspatron Hj Lindhé härom, hvarefter Nämn
den ville vidare besluta, men utlemnades nu
ett tillfälligt understöd af fem kronor.

[MARG: {Jansons enka}
{Hagby}
5 kr.]

{1895 den 9 Febr. i Sockenstugan}

§13
Som upplyst blifvit, att stenarbetaren
Teodor Molin från Westermarken N:o 10 hemkom
mit från Hospitalet utan att vara återställd
från sin sinnessjukdom, uppdrog nämnden åt sin
Ordf. att göra skriftlig förfrågan vid Hospitalet,
huruvida bemälde Molin hade utsigt att
derstädes blifva återställd till sina sinnens
bruk, så att det vore skäl återsända honom der;
och om svaret blefve nekande, skulle han
tillsvidare intagas vid Tacktorp, enär föräld-
rarne sagt sig ej vilja eller kunna vårda
honom hemma. Emellertid och tills svar
hunnit ingå från Hospitalet, åtog sig veder-
börande distriktsledamot Herr S. Starck att
öfva tillsyn öfver Molin samt att efter om-
ständigheterna förfara och utlemnades nu
i och för de mest trängande behofven
ett understöd af fem kronor att utgå
af kommunens kassa.

[MARG: {Teodor Molin}
{Westermarken 10}
5 kr]

§14
Enär huset N:o 44 å Westermarken
genom derförutboende enkan Maria Anders-
sons intagande å Tacktorp kommit i för
samlingens ego, beslöt Nämnden, dels för
vinnande af hyresinkomst och dels för att hind-
ra hvarjehanda löst folk att dit intränga
och bosätta sig, att bemälde stuga skulle
uthyras till någon ordentlig person; men
som stugan för detta ändamål tarfvar repa-
ration, så uppdrogs åt ledamoten Herr S. Starck
att vid blifvande tjenlig väderlek denna re-
paration låta verkställa äfvensom att intill
dess genom lämpliga åtgärder söka att, om
möjligt ,förhindra otillbörligt intrång i stu-
gan; viljande nämnden sedermera gå i författning om
dess borthyrande.

[MARG: {Huset N:o 44}
{Westermarken}]

{1895 d. 9 Febr. i Sockenstugan}

§15
Arbetaren A. F. Larsson från Tegeldalen i
Nyfors hade hos vederbörande distriktsleda-
mot Herr C. A. Thorild anhållit om hjelp till
Medicin samt sedan till begrafning af sin
aflidna hustru; och med hänsyn dels
dertill att bemälde man, som är född 1827,
vore fattigskrifven och i särdeles torf-
tiga omständigheter och dels dertill att hans un-
derstöds anhållan gjordes strax efter nämn
dens sammankomst den 10 januari och hjel-
pen ej kunde uppskjutas till nästa sam-
manträde, beslöt Nämnden godkänna di-
striktsledamotens åtgärd att hafva till A. F.
Larsson utbetalt två kronor till medicin
samt Tolf kronor 37 öre till begrafning eller till hopa
14,37 kr, hvilket nu erlades af kommunens
kassa, hvarjemte på grund af den ovanligt
stränga kylan beviljades honom 1/2 famn
ved att af ledamoten Herr A. J. Korell levereras

[MARG: {A. F. Larsson}
{Tegeldalen}
14,37]

§16
Med företeende af qvitto visade leda
moten A. J. Korell sig hafva under sist-
lidne December månad utbetalt fem kronor till aflidne
soldaten Fricks enka vid Åsby; och som
bemälde enka med sina 4 små barn lär
befinna sig i särdeles utblottade omstän-
digheter och antagligen snart kommer
att hemfalla till fattigvården, beslöt Nämnden
gilla utbetalningen, som nu af kommunens
kassa erlades.

[MARG: {Soldaten Fricks enka}
5 kr.]

§17 Genom vederbörande distriktsledamot
hade smidesarbetaren A. G. Andersson
vid Kina i Nyfors gjort hemställan om,
att Nämnden måtte utfärda ett intyg
om medellöshet för honom i ändamål

{1895 den 9 Febr i Sockenstugan}

att vid Bie badanstalt erhålla friplats
för sin son Nils Albert och uppdrogs åt
ordf att å Nämndens vägnar dylikt intyg
utfärda.

[MARG: {Intyg om medel-
{löshet}]

§18 Föredrogs Kongl kammar Rättens Utslag
af den 13 Nov. 1894, hvarigenom vid Tacktorp år 1892
aflidne f. Artilleristen Joh. Aug. Olsson förkla-
rades hafva sitt senaste hemvist i Taxinge
socken; skolande utslaget bland kommunens
handlingar förvaras.

[MARG: {Utslag Joh.}
{Aug Olsson fr.}
{Taxinge}]

§19 Upplästes Rådhusrättens i Eskilstuna
utslag af d. 17 Dec. 1894, hvari Jernborraren
Carl Wilh. Jansson från Stockholm för-
pligtas att till vid Tacktorp med sina båda
tvillingbarn intagna ogifta
Maria Helena Andersson från Nyfors ut-
gifva ett uppfostringsbidrag af 10 kr. i månaden
för bemälda barn; men som berörda Jansson
vore en lös arbetare och utan tillgån-
gar, så ansåg Nämnden lämpligast att
för undvikande af onödiga kostnader
låta vid saken tills vidare bero; och
skulle utslaget för möjligen framtida
behof läggas till handlingarne.

[MARG: {Carl Wilh.}
{Jansson}]

§20 Enär sedemera utrönt blifvit, att
att aftalet med Eskilstuna Stad, rörande
den s. k. Matlagsafgiten till Westermarken,
tilländalöper med 1896 års utgång, så skulle
beslutet i §7 härofvan ej till nägon åt-
gärd föranleda

[MARG: {Matlags}
{afgiften}

§21 Såsom tillsyningsman vid Tacktorp
för en tid af 2 år, räknadt till 1896 års ut-
gång, utsågs Herr H. Persson Svallinge
att jemte qvarstående Herr J. Andersson
Stenby utöfva den i Reglementet här-
utinnan föreskrifna tillsyn, hvarjem-
te Disponenten Herr J. Jonsson utsågs till

{1895 den 9 Febr. i Sockenstugan}

"adjungerande" och hufvudsakligen med
tillsyn öfver inrättningens bokföring och
räkenskaper.

[MARG: {Tillsynings}
{män}]

§22
Beslöts att detta protokoll skulle
justeras vid nästa sammanträde.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S Persson/

Justeradt
/Sig, Starck./
/Joseph. Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 9 februari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105176.

Personrelationer