Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 oktober 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 7. Oktober 1899.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter.

{§134.}
Ombudsmannen hos Eskilstuna stads fattig-
vårdsstyrelse hade i bref till undertecknad ordfö-
rande hemstält om ej mindre godkännande
af nämnda styrelses åtgärd att hafva å offent-
lig auktion försålt aflidne soldaten A. G. Anders-
son Palms qvarlåtenskap för en summa af
110 kr 70 öre, än äfven medgifvande att utta-
ga Palms tillgodohafvande i Postsparkbanken (den
30. Juni 1898 299:09) att dermed, jemte auktionsmed-
len, förnöja Palms fordringsegare; men be-
slöt Nämnden att ej, innan tvisten om Palms
hemortsrätt blir afgjord, lemna något så-
dant godkännande.

[MARG: Sold. Palms bo.]

{§135.}
För Nämnden företrädde Enkan Sofia Sjö-
gren från Grindstugan N:o 69 och anhöll om ett
hyresbidrag af 5 kronor i månaden, hvilken an-
hållan, sedan upplyst blifvit att hon hade tre

{I Sockenstugan den 7. Oktober 1899.}

minderåriga barn att försörja samt ej kunde
beräkna synnerligt bidrag af sina äldre barn,
af Nämnden beviljades hvarvid dock fogades
det vilkoret att om detta belopp visade sig o-
tillräckligt Enkan Sjögren skulle intagas vid
fattiggården, om hvilket hon underrättades.

[MARG: Sofia Sjögren
f.o.m. 1 Okt
fick 5:-]

{§136}
I §123 omnämnde Enkan Erikssons
son Arvid Eriksson hade lemnat skriftlig för-
bindelse att försörja sin moder och lät med
anledning häraf Nämnden tillsvidare bero
med familjens intagande vid Tacktorp.

[MARG: Enkan Eriksson
fr. Hellby]

{§137}
I §§49 och 87 i protokollet förut om-
nämnde Filhuggaren Axel Wilhelm Fundberg
från Jönköping hade åter visat sig i Nyfors
samhälle, synbarligen sinnesförvirrad, samt
med anledning deraf omhändertagits och fors-
lats till fattiggården på föranstaltande af un-
dertecknad ordförande och Herr C. A Thorild.
Med gillande af denna åtgärd och då Jönköpings
fattigvårdsstyrelse, som underrättats härom, ej ens
svarat på bref med begäran om hans omhänder-
tagande beslöt Nämmden att för Fundberg haf-
da och blifvande kostnader skulle af nämnde fattigvårds-
styrelse på laga väg utsökas.

[MARG: A. W. Fundberg
fr. Jönköping
{§22/03}]

{§138}
För Stenhuggaren A. G. Molin, boende i
Westermarken 29, hvilken sedan en tid tillba-
ka lidit af sinnessjukdom, företeddes nu full-
ständiga prest- och läkarebetyg med anhållan
att Nämnden ville föranstalta om hans in-
tagande på Nyköpings hospital, hvilken an-
hållan Nämnden biföll.

[MARG: A. G. Molin
fr. Westermarken 29.]

{§139.}
På begäran ökades från 15 till 30 kronor
det anslag som Arrendatorn A. D. Andersson i

{I Sockenstugan den 7. Oktober 1899}

Gredby uppbär för renhållning vid och an-
skaffning af halm till sjukstugan.

[MARG: Halm till och renhåll-
ning vid sjukstugan]

{§140}
Från Konungens Befallningshafvande
hade remitterats Stockholms stads Helsovårds
nämnds ansökan att med 4 kronor er-
hålla ersättning för smidesarbetaren Jo-
han Konrad Johanssons transport till e-
pidemiskt sjukhus i Stockholm. Johans-
son, som är mantalsskrifven i Ärila,
hade enligt intyg af hans fader bott
i Nyfors från 1897 till våren 1899 hos
"Magasinsförmannen vid Centralstationen
Gustafsson", "Maskinist Smedberg Gröna-
lund", samt hos "Maskinist Berglund".
Då några personer med dessa yrken och namn
ej finnas i mantalslängden för 1898 upp-
tagna och Stockholms Helsovårdsnämnd
ej uppgifvit än mindre styrkt att Jo-
hansson vore medellös, skulle krafvet
bestridas.

[MARG: Joh. Konr. Johansson]

{§141.}
Herr O. Erikssons i Lundby hemställan
att taga gossen Konrad Ullvin från Tacktorp
i sin tjenst under vintern samt låta ho-
nom deltaga i nattvardsläsningen bifölls
tacksamt, och skulle Ullvin nu utrustas med
en omgång kläder samt erhålla en omgång
vid konfirmationen.

[MARG: Konr. Ullvins
konfirmation]

{§142.}
Protokoll från förra sammanträdet justerades
och tillades i staten att polismannen i Nyfors skulle, mot
åtnjutande af det förhöjda anslaget, hålla sig med
telefon. Dagens protokoll justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokoll]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeras
/Hj. Lindhé/
/O Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105162.

Personrelationer