Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 oktober 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 oktober 1896

Anmärkning

{1896 den 7 Oct. i Sockenstugan}

Närvarande voro samtlige
Nämndens ledamöter utom Herr
C. Fahlborg som ej kommit att
kallas

§118.
Sedan ordf. såsom kassaförvaltare inför
Nämnden redogjort för kommunalkassans
ställning, att med anledning af dels nybygg-
naderna vid Tacktorp, hvarigenom erhållits
vackra rum med tillhopa minst 26 säng-
platser för en kostnad af omkring 2,388 Kr.,
hvartill kommer målning af stora bonings-
huset utvändigt samt af det lilla ut-
och invändigt för 600 samt oberäknade
utgifter för Epidemiska sjukhusets iordningstäl-
lande 250 eller summa summarum tills
dato af 3,238 kronor, hvilket såsom ej på-
tänkta utgifter icke upptagits i inneva-
rande års utgiftsstat, beslöt Nämnden att för
undvikande af byggnadslåns upptagande
utdebitera två öre mera på fyrk nästa år,
hvarigenom cirka 1,000 kr. högre inkomst
skulle erhållas; och troddes, om ej särskildt
ogynsamma omständigheter inträffade resten
eller 2,200 kr möjligen skulle kunna in-
besparas å öfriga utgifter, hvadan Nämnden
beslöt att inför Kommunalstämman
framlägga följande Utgifts- och
inkomstförslag för år 1897:

{Utgifter}
A. {Till Fattigvården}
Lön och stat till föreståndaren 850
Lön och stat till dräng 375
Lön och stat till piga 275
Till bokföring vid Tacktorp 50
Kläder och Underhåll åt hjonen vid Tacktorp 5,000
Underhåll af hus, dragare och inventarier 600
S:a Trpt 7.150

{1896 den 7 Oct. i Sockenstugan}

Trpt 7.150
Onera vid Tacktorp 100
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 660
Underhåll af hjon utom anstalten 1,500
Extra och oförutsedda utgifter 490 9,900

{Till Öfriga behof}
Lön till barnmorska 200
Lön till vaccinationsföreståndare 25
Lön till fjerdingsman 400
Lön till läkare 500
Lön till brandrotemästare 30
Jura stolae till Pastor och prestuppbörden 200
Protokoll och räkenskapsföring 500
Polismän i Nyfors 500
Annonser och skrifmaterialier 125
Ränta å lånet för Norra Söderman. jernväg 612
Wed, lyse och telefon vid Epid. sjukhuset 200
Beräknad brist att fylla genom tillbyggnad
vid Tacktorp och för iordningställande af Epid. sjukh.
och som ej upptagits i sistlidet års stat 3,200
Till oförutsedda behof 508 7.000 16,900

{Inkomster}
A. {Som ej behöfva uttaxeras}
Beräknad afkastning af fattiggården 2.400
Hyra för skolsalen vid Tacktorp 250
Inkoster för hjonens arbete åt främmande pers. 200
Hundskattemedel 300
Bränvinsmedel 600
Ersättning från främmande kommuner 500
Matlagsafgifter för Westermarken 250 4,500

B. {Att Uttaxeras}
{Till fattigvården}
Af 53,000 fyrk à 14 öre 7,420

Till öfriga behof
Af 53,000 fyrk à 11 öre 5,830
Summa 13,250
Beräknad afkortning 850 12,400 16,900

[MARG: 1897 års Stat]

{1896 7 Oct. i Sockenstugan}

§119
I till Nämnden stäld och af frejde-
betyg åtföljd ansökan hade Handl Carl
Ohlin anhållit om Nämndens förord till
att i sin handelsbod i slagtaremästare
G. Larssons invid Sommarro nyuppförda
gård, Fridhem kallad, få till Allmänheten
försälja svagdricka i mindre partier
än Tio liter; Och beslöt Nämnden med
hänsyn till platsens alltför nära läge
intill tvenne andra dylika försäljnings-
ställen att ej lemna sitt förord till
ansökan i fråga.

[MARG: {Svagdricksförsäljning}]

§120
Inför Nämnden företrädde i §110 här-
ofvan omhandlade från Malmö central-
fängelse frigifne Korgmakeriarbetaren
L. J. Larsson från Grindstugan i
Nyfors med anhållan att på kom-
munens bekostnad få blifva inta-
gen på lasarettet; och beslöt Nämn-
den att ordf. skulle, sedan Larsson
genom läkarebetyg styrkt sig i be-
hof af lasarettsvård, för honom
utfärda vederbörlig ansvarssedel, sko-
lande lasarettskostnaden utgå ur
lasarettsfondens räntemedel

[MARG: {L. J. Larsson
Lasarettshjelp}]

§121
Uppå derom inför Nämnden gjord fram
ställning och förfrågan, huruvida sjuke
från fremmande kommuner skulle
få intagas vid socknens epidemiska
sjukhus, beslöt Nämnden att
sådant skulle få ega rum, då
det kunde ske utan intrång eller
annan olägenhet för kommunen
dock först efter samrådan med och

{1896 7 Oct. i Sockenstugan}

tillstyrkan från sjukhusets läkare,
hvarjemte priset bestämdes lika med det
vid stadens sjukhus gällande eller
två kronor per dygn för patient.

[MARG: Epid. sjukhuset
främmande patienter]

§122
Föredrogs en från sköterskan vid sock-
nens epidemiska sjukhus till Nämnden
insänd och af läkaren Dr. von Post föror-
dad skriftlig anhållan om hjelp,
cirka femtio kr. för år, till aflönande
af biträde, då det visat sig omöjligt
att utan sådant nöjaktigt sköta
sjukhuset; och beslöt Nämnden att,
oaktadt denna anhållan ej inkom-
mit före utgiftsstatens uppgörande
för nästkommande år, med fästadt
afseende derå, att då sköterskan af
läkaren sändes till apotek efter medicin eller i
andra ärenden för sjukhusets räkning,
ingen vore hemma att öfva tillsyn öf-
ver de sjuke, hvilket i svårare sjuk-
domsfall kunde varda riskabelt, bifalla
bemälde anhållan om 50 Kronors årligt
lönebidrag, räknadt från den 1:sta inst Nov.

[MARG: {Sköterskebiträde vid
Epid. sjukhuset}]

§123
Inför Nämnden företrädde hustrun till
smidesarbetaren C. G. Andersson, förut boende
vid det s. k. Svanberga å Gredby egor med
anhållan att Nämnden måtte förskaffa
familjen rum att hyra vare sig vid Tacktorp
eller annorstädes, men som socknen ej har
några rum att hyra bort och då vid
Tacktorp redan uthyrts bostad till en dylik
familj, neml Thunströms, hvilken genom
mannens supiga och oordentliga lefnads-
sätt endast vållar inrättningen och dess-
[innevånare] ofred och obehag samt då

{1896 7 Oct. i Sockenstugan}

utrymmet der redan är hårdt an-
litadt, så fann sig Nämnden föranlå-
ten att afslå ifrågavarande anhållan

[MARG: {C. G. Anderssons
hustru, hyresbegäran}]

§124
Uppå anmälan af vederbörande di-
striktsledamot att smidesarbetaren E. W. Berg-
lind från N:o 16 Grindstugan, Nyfors hvilken
på grund af genom olyckshändelse vålladt
ryggbrott blifvit lam och derigenom
oförmögen till försörjning af sig och familj
anhållit om begrafningshjelp för ett sitt
barn, beslöt Nämnden tilldela honom
en sådan hjelp af Tio kronor, som
nu erlades att utgå ur kommu-
nens kassa.

[MARG: {E. W. Berglind
10 Kr.}]

§125
Inför Nämnden företrädde ogifta Lina
Jakobsson, förut boende vid Lindtorp samt
omtalad i §45 härofvan, med anhållan
att få med sina barn bli intagen
vid Tacktorp och beslöt Nämnden
att i enlighet med sitt i bemälde
§ fattade beslut bifalla hennes
anhållan och lofvade distriktsle-
damoten J. Korell tillsäga förestån-
daren om hennes afhemtning till
Tacktorp

[MARG: {Lina Jakobson
Till Tacktorp}]

§126
Föredrogs inför Nämnden ett protokolls-
utdrag från fattigvårdsstyrelsen i
Eskilstuna med anhållan att
förre Damaschören Frans Oscar Falk,
som enl länsstyrelsens den 11 sistl
Aug. fälda utslag tilldömts försörj-
ningsrätt i Fors, måtte afhemtas
från Eskilstuna fattigvårdsinrättning;
och beslöt Nämnden att bemälde

{1896 7 Oct. i Sockenstugan}

Falk snarast skulle forslas till
Tacktorp.

[MARG: {F. Damaschör Falk}]

§127
Företrädde inför Nämnden
understödstagande i försörjningshänseende
Eskilstuna stad tillhörande, enkan Fred-
rika Hellqvist med anhållan att få ett
extra understöd; men som nu upp-
lystes att sagda enka afflyttat från
Nyfors till staden så ansåg sig Nämnden
ej ega befogenhet att bifalla nämda
anhållan utan afslog densamma

[MARG: {Fredr. Hellqvist}]

§128.
Protokollet skulle justeras vid
nästa sammanträde.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Joseph. Jonson/
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 oktober 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105161.

Personrelationer