Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 mars 1891

Anmärkning

{1891 den 7 Mars}

Närvarande: Undertecknad ordfö-
rande samt Herrar S. Persson,
H. Persson, P. G. Andersson, C. A.
Thorild, A. J. Westersson och J.
E. Jonsson hvaremot förfall an-
mäldes för A. J. Korell och J. G.
Andersson uteblef utan förfall.

§39.
Föredrogs, i och för förklarings afgifvande, en
ansökning från fattigvårdsStyrelsen i Eskils-
tuna Stad, innefattande yrkande om åläg-
gande för Fors Socken att ersät-
ta understöd, som lemnats till enkan Sel-
ma Wilhelmina Nyqvist med 15 Kronor
äfvensom att ersätta det vidare understöd, som
för henne erfordras enligt 1§ i fattigvårds-
förordningen, varande såsom Stöd för kraf-
vet bifogadt ett intyg af Doktor E. V. Pallin
att enkan Nyqvist till följd af allmän Svag-
het är oförmögen att sig med arbete för-
sörja; då emellertid enkan Nyqvist sjelf
uppgifvit och erkänt att vid tiden för un-
derstödets beviljande hon till följd af yttre
åkomma haft svaghet i en arm, dock ej
mer än att hon hvarje dag kunnat ar-
bete, samt numera vore fullkomligt frisk,
så beslöt nämnden gifva ordföranden i
uppdrag att i afgifvande förklaring medgif-
va krafvets befogenhet för hvad som redan ut-
gifvits men deremot bestrida detsamma för
framtiden.

[MARG: {Selma Wilh:a
Nyqvist}]

§40
Inför nämnden företrädde enkan Anna
Kajsa Olsdotter och begärde underhåll för

{1891 den 7 Mars}

framtiden för sig och sina barn, emedan hon
till följd af sjuklighet vore oförmögen att
sig med arbete försörja, och hade hon den 28
sistlidne Februari fått sig tilldeladt underhåll
med 10 Kronor; nämnden beslöt nu god-
känna denna åtgärd samt att åt henne för
framtiden anslå 5 Kronor i månaden, hvil-
ket dock skall återsökas af Eskilstuna Stad
dit enkan Olsdotter hörer i fattigvårdshän-
seende.

[MARG: {Anna Kajsa
Olsdotter}]

§41
Föredrogs Kyrko Rådets skrifvelse af den 2 sist-
lidne Mars, hvarigenom i fråga om Herr friher
ren m. m. A. Leijonhufvuds och Herr Godsegaren
S. Perssons anhållan om rättighet att betala räntan
å sina lån i Rothoffska fonden en gång om
året och icke halfårsvis Kyrko Rådet beslutat
bifalla den gjorda anhållan, dock med vilkor att
Fors Kommunal Nämnd dertill gifver sitt sam-
tycke; och beslöt nu nämnden efter en kortare
diskussion att biträda Kyrko Rådets ofvanberörda
beslut.

[MARG: {Rothoffska
Fonden}]

§42.
Sedan länets hästförsäkringsbolag beslutat att
upplösa sig, beslöt nämnden gifva i uppdrag
att hos ordföranden i djurförsäkringskomi-
tén efterhöra om underrättelse erhållits derom,
att i bolaget försäkrade djur blifvit annorstä-
des försäkrade, men i annat fall uppsäga
försäkringen för kommunens 3 hästar, som
finnas vid Tacktorp, samt i sådant fall
derom underrätta nämndens ordförande, som
skall ega gå i författning om försäkring i
Sveriges allmänna djurförsäkringsbolag.

[MARG: {Hästförsäkring}]

{1891 den 7 Mars.}

§43.
Ordföranden anmälde att gossen Carl Sjöqvist
aflidit, samt att i begrafningshjelp för ho-
nom lemnats 15 Kronor, hvilken åtgärd af
nämnden godkändes; i sammanhang härmed
beslöt nämnden att det för sagda gosse anslag-
na understödsbelopp, som skall utgå den
1 nästkommande April, skall få lyftas
af af modren enkan Brita Sjöqvist.

[MARG: {Carl Sjöqvist}]

§44.
I anledning af beslutet i §35 i protokollet
här ofvan meddelade ordföranden
inför nämnden att enligt erhållet bevis
Johanna Kristina Pettersson den 3 dennes ingått
äktenskap med snickaren Isak Andersson i
Eskilstuna, hvadan sagda Johanna Kristina
Pettersson och hennes barn numera ega hem-
ortsrätt inom sistnämnda samhälle.

[MARG: {Joh:a Kr. Pettersson}]

§45
Med ändring af beslutet i §37 här ofvan
och då enkan Maria Josefina Sahlqvist eger
barn, hvilka det åligger att henne försörja,
samt det henne tilldelade understödet endast
varit af tillfällig beskaffenhet, beslöt nu
nämnden att hon tills vidare ej skall
hemtas till Tacktorp.

[MARG: {Maria Josefina
Sahlqvist}]

§46.
Nämnden beslöt att åter sammanträda den
23 dennes efter KommunalStämmans slut,
då äfven detta protokoll skall justeras

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justerat
/A. J. Westersson/
/H. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 7 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105158.

Personrelationer