Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 september 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 september 1898

Anmärkning

{1898 3 Sept. i Sockenstugan}

Närvarande voro alla
Nämndens ledamöter
utom J. Chorell och
Joseph Jonsson med an-
mäldt förfall

§120
Ordf. upplyste att hustrun till
arb. A. W. Pettersson från Löflund i Kohlsta
begärt och erhållit ett resebidrag af
åtta Kr. i och för forsling af makarnes
i § 109 härofvan omtalade andesvaga
barn till Manilla idiotanstalt, hvil-
ken åtgärd nu af Nämnden
gillades.

[MARG: {A. W. Peterson Löflund}
{8 kr. till Manilla}]

§121.
Inför Nämden upplystes, att
omedelbart efter dess sista sam-
manträde hade fattigvårdsstyrelsen
blifvit affordrad förklaring med
anledning af fattigvårdsstyrelsen
i Westerås gjord ansökan om utbe-
kommande af erlagd lasarettsvård
för arbetaren Axel Alfred Carlsson,
Kallad "Malmköpings skräck", öfver hvil-
ken ansökan de respektive fattig-
vårdsstyrelserna i Arboga och Malm-
köping sig förklarat, den sist-
nämnde med det tillägg att be-
mälde Carlsson de senare åren sam-
manbott med en qvinsperson vid namn
Clara Jonsson från Wegersberg i Nyfors
och har förvärfvat hemortsrätt;
och hade härifrån som infordrad
förklaring lemnats att ifrågavarande
Carlsson visserligen under kortare tider
vistats hos förenämnde qvinna, dock
ej under sådana omständigheter

{1898 3 Sept. i Sockenstugan}

Att mantalsskrifning deraf bort
följa i alla händelser vore krafvet
på fattigvårdsersättning för lasaretts
vård af obemedlad person från
främmande lasarettsdistrikt obefogadt
hvilken förklaring Nämnden beslöt
gilla

[MARG: {Förklaring}
{Malmköpings skräck}]

§122
Med anledning af anmälan
från vederbörande distriktsle-
damot och på grund af läka-
reintyg hade Ordf. utfärdat
ansvarsförbindelse för fabriksarbeterskan
Elin Andersson från N:o 8 i Nyfors,
hvilken åtgärd af Nämnden
gillades.

[MARG: {Ansvarssedel, lasarett}
{Elin Andersson}]

§123
Uppå derom af vederbörande di-
striktsledamot gjord anhållan
hade hospitalsvård blifvit sökt
jemte vederbörlig ansvarsförbin-
delse för kostnaden på fattigvårds-
styrelsens vägnar blifvit utfärdad
för smidesarbetaren Carl August
Söderholm från Forsbomska vreten,
Nyfors, hvilken genom nödiga
handlingar styrkt sig i behof af
dylik vård; och beslöt nu Nämnden
godkänna denna åtgärd.

[MARG: {Ansvarsförbindelse för}
{hospitalsvård åt}
{Sm. arb. C. A. Söderholm}]

§124
Af Ordf. upplystes att strax efter
Nämndens senaste sammanträde
hade härvarande fattigvårdsstyrelse
affordrats förklaring öfver handlingar
rörande af Stockholms stads Helso-
vårdsnämnd gjord framställning
om bekomande af ersättning

{1898 3 Sept. i Sockenstugan}

med fyra Kr. för transport till
epidemiskt sjukhus i Stockholm
af sliparen Oskar Pettersson min-
deråriga dotter Adina Kristina
Oskarina, enär fadren skulle ega
hemortsrätt inom Fors socken; och
hade uti infordrade förklaringen
framhållits, att i ansökningen icke
blifvit uppgifvet ännu mindre
styrkt att barnet Adina Kristina
Oskarinas fader till följd af sådana
omständigheter, som omförmäles
i fattigvårdsförordningen, varit ur-
ståndsatt fullgöra sin skyldighet
att utan fattigvårdsstyrelsens betun-
gande sjelf draga försorg om sitt
minderåriga barn, hvad och krafvet
i fråga bestredes, hvilken för-
klaring nu af Nämnden
gillades.

[MARG: {Förklaring, flickan}
{Adina Oscarina Pettersson}]

§125
Upplästes en till fattigvårdssty-
relsen ställd skrifvelse från Hospitals-
direktionen i Nyköping med an-
mälan att för smidesarbetaren Carl August
Söderholm ej kunnat beredas plats å
Nyköpings hospital, hvarför ansöknings-
handlingarne blifvit till Kongl Medi-
cinalstyrelsen i vederbörlig ordning öfver-
sända.

[MARG: {Hospitalsskrifvelse}]

§126
Upplästes Länsstyrelsens utslag,
hvarigenom Eskilstuna stad förpligtas
godtgöra Fors socken till Tilda
Larsson utgifven fattigvård Tio Kr,
och skulle utslaget till fram-
tida efterrättelse bland handlingarne
förvaras

[MARG: {Utslag}
{Thilda Larsson}]

{1898 3 Sept. i Sockenstugan}

§127
Upplästes Kon. Befallningshafvandes
utslag hvarigenom Thorshälla socken
förpligtas godtgöra Fors socken för
till f. pigan Kristina Amalia Sa-
muelsson vid hennes barnsbörd
utgifvet fattigvård tillhopa sjutton
Kr. och 50 öre, skolande utslaget bland
kommunens handlingar förvaras.

[MARG: {Utslag f. pigan Kristina}
{Amalia Samuelsson}]

§128
Upplästes Länsstyrelsens utslag,
hvarigenom Fors socken ålägges
ersätta Eskilstuna stad för aflidne
soldaten Arvid Gustaf Andersson
Palms barns Lilly Sofia och Emmy
Arvida underhåll å stadens fattig-
vårdsinrättning den 24 sistl Mars med
en Kr och 50 öre äfvensom för deras
utackordering med sjutton Kronor
i månaden från och med den 25
sistl Mars så länge de på dessa
vilkor äro utackorderade och dels
att äfven för framtiden öfvertaga
vården och underhållet af ifrå-
gavarande barn; och beslöt Nämn-
den, som fann det besynnerligt, att
Länsstyrelsen ej fästat afseende vid Nämn-
dens i målet afgifna förklaringen i detta
mål gjorda påstående att bemälde
Palm de 2:ne senaste åren icke alls varit
boende inom Fors utan i Eskilstuna,
att, sedan nu ytterligare upplysningar
i målet vunnits, uppdraga åt
Herrar C, A, Thorild och S. Starck att
jemte v. Länsman Pettersson från
ifrågavarande Palms fader samt
syster och svåger anskaffa ett intyg, visande,

{1898 3 Sept. i Sockenstugan}

Att Palm under de 2:ne senaste åren
vistas i Eskilstuna under sådana
omständigheter, att han der bort
haft försörjningsrätt, på hvilket in-
tyg skulle grunda sig de
besvär, som nu Nämnden be-
slöt skulle hos Kongl. Majts och
Rikets Kammarrätt anföras
öfver Länsstyrelsens ofvan-
stående utslag.

[MARG: {Utslag Soldat
{A. G. Palms barn}]

§129
Sedan hustrun Clara Jonsson
från Grindstugan 21, Nyfors, hvars
man fortfarande vore förrymd,
ytterligare kommit i behof af fattig-
vårdsunderstöd för sig och sina
3:ne minderåriga barn, så hade
ett dylikt understöd af Tio Kr.
till hyreshjelp och Tio Kr, till mat
henne af vederbörande distrikts-
ledamot lemnats, som nu erla-
des att utgå ur Kommunens
Kassa men som Nämnden be-
slöt skulle återsökas af Eskils-
tuna stad jemte det vidare under-
stöd som framdeles enl 1 § af
fattigvårdsförordningen henne kunde
komma att tilldelas, hvarjemte
beslöts att hon tillsvidare skulle
erhålla Tio Kr i månaden till mat
och Tio Kr. i hyresbidrag för Qvartal.
och har bemälde Clara Jonsson, omta-
lad i § 97 härofvan, enl Länsstyrelsens
utslag den 21 sistl Juli sin försörj-
ningsrätt i Eskilstuna stad.

[MARG: {Återsökt fattigvård}
{Clara Jonsson Grindst 21}]

§130
Nämnden beslöt att en del kläder

{1898 3 Sept i Sockenstugan}

efter aflidna personer vid
Tacktorp måtte inforslas till
socknens Epidemiska sjukhus,
för att desinficiras samt deri-
från jemte andra öfverflödiga saker
och bohag - se §116 härofvan - föras
till ledamoten Herr C. Ax, Borg-
ström i Nyfors, som åtog sig att
derstädes försälga dem å offent-
lig auktion, enär det visat sig
att å auktionerna vid Tacktorp
det försålda blifvit så lågt betalt
till följd af det ringa antalet spe-
kunter.

[MARG: {Kläders decinfection}]

§131
Af vederbörande distriktsledamot
Herr C. Ax. Borgström anmäldes
inför Nämnden att modren till 7 årige
gossen Carl Edvin Hallgren från
Grindstugan 34, Nyfors, hos honom
gjort anhållan att Nämnden
måtte anskaffa plats för bemälde
gosse, som vore andesvag, å Idiot-
anstalt för att der vårdas på
kommunens bekostnad; och be-
slöt Nämnden att modren först
måtte anskaffa nödigt läkare
intyg, visande behofvet af dylik
vård, äfvensom intyg från
presterskapet.

[MARG: {Gossen C. Edv. Hallgren}]

§.132
Nämnden beslöt godkänna
en af vederbörande distrikts-
ledamot gjort utbetalning af
fem Kr för medicin åt
O. A. Larssons hustru Hedvig
Larsson från N:o 4 Nyfors, hvil-

{1898 3 Sept i Sockenstugan}

ket nu erlades att utgå ur
Kommunens Kassa

[MARG: {Hustru Hedvig Larsson}
{5 Kr.}]

§133.
Som arrendatorn Björklund
från Lilla Ekstugan i Fors Socken
blifvit försatt i konkurs och
hans kommunalutskylder för
sistlidet år vore oguldna, så
beslöt Nämnden att, ehuru
dessa utskylder endast belöpte till ett
jemförelsevis ringa belopp, än-
dock anmäla och bevaka kom-
munens bemälde fordran och
hvilken åtgärd uppdrogs åt ordf.

[MARG: {Bevakning i konkurs}]

§134
Ledamoten Herr C. Ax. Borgström
gjorde till Nämnden en hemställan,
huruvida icke kommunen borde
för v. länsmannen anskaffa telefon
samt bekosta årsafgifterna derför, enär
folkmängd och göromål ständigt
ökades efter en liflig diskussion
härom och då jemväl starkt
framhölls och betonades, att, om
en kommunens tjensteman erhölle
fri telefon, då komme äfven andra
innehafvare af kommunala tjenste-
befattningar och som ansåge sig der-
till lika berättigade att med full
säkerhet också begära fria telefoner,
hvilket allt tillhopa skulle
förorsaka en större årlig ut-
giftssumma, hvarför Nämnden
beslöt att närmare öfverväga
frågan och först vid nästa
sammanträde fatta sitt beslut
härutinnan.

[MARG: {Begärd telefon}
{till v. länsmannen}]

{1898 3 Sept i Sockenstugan}

§135.
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde

[MARG: Protokoll]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt.
/Sig; Starck/
/J. E. Widlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 september 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 juli 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105077.

Personrelationer