Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 september 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 september 1906

Anmärkning

{I Sockenstugan den 29 September 1906.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter.

{§167.}
Då genom kommunens införlifning
med Eskilstuna stad några utgifter en-
bart för socknen för år 1907 icke förekomma, kunde
något utgifts- och inkomstförslag ej upp-
göras för att kommunalstämman
föreläggas. För ledning vid statens upp-
rättande för det nya sammhället för nästkommande år ville
dock nämnden till stämmans pröfning
framställa hvad nämnden ansåg böra
i sådan stat ingå, nämligen:

{Utgifter.}

1. {Fattigvården.}

a)Slutna fattigvården vid Tacktorp:

Aflöningar: föreståndare 1000:-
statdräng 135:-
jungfru 200:-
predikant 100:-
tillsyningsmän (förut 200:) -
bokförare (förut 50:-) - 1.435:-

Kosthåll till föreståndare med
familj, in natura 500:-
Kosthåll till jungfru in natura 150:-
Stat till statdräng in natura 350:- 1.000:-
Kosthåll till hjon: 20000 dagar 38 öre 7.600:-
Beklädnad till hjon 20000 dagar à 8 öre 1.600:-
Bränsle 600:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 700:-
Onera 300:-
Extra och oförutsedda utgifter 1.065:- 14300:-

1) Öppna fattigvården utom anstalten:

Till varaktigt understödda personer 9.000:-
Till tillfälligt understödda personer 1.000:-
Extra och oförutsedda utgifter, 700:- 10700:- 25000:-
Transport 25000:-

Transport 25000

2. Hälsovården.
Smittreningar 300:-
Arvode till desifektören 150:- 450:-

3. Skolbarns bespisning.

Mjölk och dess tillhandahållande 600:-

4. Räntor och amorteringar.

Å lånet ur Gallenska fonden 900:-
Å lånet ur Kungl. Postsparbanken 611:78 1511:78

5. Aflöningar.

Brandrotemästare 30:-
Fjärdingsman ( vald för åren 1906-1908 1200:-
Läkare 500:-
Polisman i Nyfors (förordnad af Länsstyrelsen) 1000:-
Protokolls- och räkenskapsföraring (förut 1700:-) -
Prästlönsuppbördsman (förut 125:-) -
Vaccinationsföreståndare (förut 50:) - 2730:-

6. Diverse utgifter.
Diverse och oförutsedda utgifter 1208:22

Kronor 31.500:-

{Inkomster.}

1. Fattigvården.

Afkastning af fattiggården:
naturaprodukter till hushållet 3000:-
naturaprodukter till försäljning 800:-
hjonens arbetsförtjänst 200:- 4000:-
Bränvins- och bötesmedel (enl. föreg. beräkning) 2000:-
Ersättning från främmande kommuner 800:-
Hundskattemedel 700:- 7500:-

Att utaxeras:
å 17.579,24 bevillningskronor 24000:-
Kronor 31.500:-

[MARG: Stat]

{§168}
För afgifvande af yttrande hade till
kommunalnämnden remitterats Herr Joseph
Jonsons hos Länsstyrelsen gjorda ansö-
kan att i Rosenbergs handelsbod vid Skogs-
torp få till afhämtning försälja s.k.

29.9.06.

iskällardricka. Då icke maltdryc-
ker med starkare alkoholhalt än iskällar-
dricka afsågs i ansökningen och sökan-
den vore känd för ordentlighet, så att
inga missbruk af rättigheten behöfde
befaras beslöt Nämnden med 7 röster
mot 1, som afgafs för afstyrkan, till-
styrka ansökningen ifråga. Samtidigt
skulle i protokollet intagas att någon
dylik rättighet, Nämnden veterligt, icke
funnes inom socknen.

[MARG: Försäljning af isdricka]

{§169}
I § 44 här ofvan omnämnda Elin Jose-
fina Andersson, som nu insjuknat i
Vadsbro socken, hade anhållit att en tid
få vistas vid fattigvårdsanstalten, då hon
på grund af sjukdom ej mäktade försörja
sig; detta blef äfven af styrelsen bifallet,
hvarjämte hon tilldelades fem kronor i
reshjälp.

[MARG: Elin Josefina Andersson
{§218}]

{§170}
Med företeende af behöriga betyg anhöll
hustrun Emma Charlotta Wallén f. 30/3 1858 från Rosen-
häll C. i Klosters socken om understöd
ur Rothoffska fonden; och blef hon då hennes
begäran syntes väl grundad, beviljad
ett understöd af femton kronor pr kvartal
att genast börja.

[MARG: Emma Ch. Wallén]

{§171.}
Från skolrådets ordförande hade en skrif-
velse ankommit med begäran att fattig-
vårdsstyrelsen ville utackordera gossen Wilhelm
Ferdinand Öller född 3/4 1897, enär fadern förde
ett supigt lefnadssätt. K. F. Öller, som inkallats in-
för styrelsen, medgaf att han ej alltid lefde
ordentligt och lofvade att med fem kronor i
månaden bidraga till sonens underhåll. Åt
ledamoten Laurén uppdrogs att utackordera gossen.

[MARG: Wilh Ferd. Öller
{§187}]

29.9.06

{§172}
Att ersättas af hundskattemedel erhöllo:
änkan Hammar i Nyfors 67, skor till två barn o
hustru Selma Larsson, Wästermarken 32, skor
äfvenledes till 2 barn.

[MARG: Skor af hundskattemedel]

{§173.}
I Hyreshjälp beviljade fattigvårdststyrelsen
följande tillfälliga understöd:

skomakaren Ludv. Bergstedt, Vallhalla (§ 118/06) kr 18:75
änkan Anna Lov. Hellgren, Nyfors 17 kr 25:-
änkan Elna Blomqvist Nyfors 66 kr 42:50

[MARG: L. Bergstedt
Anna L. Hellgren
Elna Blomqvist]

{§174.}
Från fattigvårdsanstalten skulle utskrifvas:
Josef Tillström, såsom dräng till A Andersson
i Gredby, och
Ester Rytterström, såsom barnflicka till
Klosters socken; den senare, som redan
tillträdt platsen, skulle dock undergå lä-
karebesiktning och meddelande om läkarens
utlåtande rörande hennes hälsotillstånd
gifvas husbonden.

[MARG: Utskrifvning af hjon]

{§175}
Från landtbrukaren E. Andersson i
Gultbrunn hade förfrågan ingått om
socknen vore villig sälja sin andel i bygg-
naderna vid Gultbrunns soldattorp; och
uppdrogs åt ordföranden och ledamoten
löjtnant Lindhé att härom underhandla.

[MARG: Soldattorpet i Gultbrunn
{§222}]

{§176}
På flera gånger gjord förfrågan af
modern till utackorderade Maria Lovisa Rubbert
huruvida styrelsen icke ville öfverlämna dottern till
i § 101 här ofvan omnämnda Anna Anders-
son i Helleforsnäs, beslöt styrelsen att hon
fortfarande skulle vara kvar i Klosters s:n

[MARG: Maria Rubbert
{§243}]

{§177}
På distriktsledamotens tillstyrkan bevilja
des fri medicin och en half famn ved till

29.9.06

Märta Olsson från Karlshäll i Nyfors.

[MARG: Märta Olsson]

{178.}
I § 143 här ofvan omnämnda änkan Jo-
hanna Wilhelmina Julin i Björktorp beviljades
ett understöd af fem kronor i månaden.

[MARG: Joh:a W:a Juhlin]

{§179}
Räkning å utlagd förlossningskostnad
för i § 158 omnämnda Elin Anna Matilda Gus-
tafsson godkändes till betalning. Deb:s E:tuna

[MARG: Förlossningskostnad
E:tuna
{§205}]

{§180}
Räkning å förlossningskostnad kr. 8:-
för i § 184 omnämnda Elvira Kristina Anders-
sons godkändes till betalning. Skultuna socken
debiteras.

[MARG: Förlossningskostnad, Skultuna
{§192}]

{§181}
Räkning å förlossningskostnad kr. 8:-
för änkan Carlsson vid Tunafors godkän-
des till betalning.

[MARG: Förlossningskostnad]

{§182.}
För understödstagaren Erik Andersson,
Eriksdal, höjdes kvartalsunderstödet till 25 kronor.

[MARG: Erik Andersson]

{§183.}
Af änkan Andersson vid Tacktorp fram-
ställd begäran om hjälp att söka den s. k.
Strömsholmsfrun afslogs under hänvisning till läkaren.

[MARG: Läkarevård tid Tacktorp]

{§184.}
Understödstagerskan Johanna Andersdotter § 181/1900
i Nyfors 20 begär förhöjning i understödet till
8 kr. ; och skulle, då hon tillhör Stockholms stad,
fattigvårdsnämnden tillfrågas.

[MARG: Joh:a Andersdotter
{§211}]

{§185}
f. Understödstagerskan Carolina Hagström nu i Amandaro fr Nyfors
N:o 19, beviljades nu ett understöd af 5 kr pr månad.

[MARG: Carol. Hagström]

{§186}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/C. Hyltén Cavallius./
/Hj. Lindhé/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 september 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105066.

Personrelationer