Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 april 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 april 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Fors Socken sammanträde i Sockenstu-
gan den 3 April 1877.

Närvarande: Ordföranden G.A. Svedin,
vice Ordföranden P.G. Andersson
samt Herr J.E. Andersson vid Ståhlfors,
Herr A.G. Andersson i Kohlsta,
Herr A.F. Eriksson i Flacksta,
Herr G. Haglund i Lundby,
Herr J G Pettersson i Gredby och
Herr Jonas Ersson i Stenby.

{§1.}
I anledning af Landshöfdinge Embetets remissresolution uppå stads-
fullmäktiges i Eskilstuna hemställan om tillåtelse för Enkefru
Mathilda Fréese att få vid lägenheten Sommarro i Fors Socken un-
der instundande sommarmånader idka värdshusrörelse med
utskänkning på sätt i hennes jemväl bilagde ansökning
omförmälts, beslöt Nämnden, som för sin del icke har något
att erinra vid sökta tillåtelsen, att såsom infordradt yttrande
tillstyrka bifall till den gjorda ansökningen.

{§2.}
Efter uppläsandet af Kongl. Kammar Rättens Utslag den 29 Decem-
ber sistlidet år ifråga om i Fattighuset intagna enkan Brita
Maria Jäderfors beslöt Nömnden lemna ordföranden i uppdrag
att Hos Kungl. Maj:ts i underdånighet söka ändring i före-
nämnda Utslag på den grund, att enkan Jäderfors, som under den
5 års period, 1871 - 1875, då aftalet om erläggandet af särskild
afgift för hvarje matlag å Westermarken varit gällande, uppnått
60 år samt jemväl under samma period intagits i Fors Sockens
fattighus rätteligen borde till vård och underhåll mottagas
af Eskilstuna. Stads fattigvårdsstyrelse.

{§3.}
Som den i Nämndens protokoll för den 14 sistlidne Mars § 9 omnämn-
de förre Statdrängen Gustaf Andersson från Hagby, icke, oaktadt
den då erhållna varning kunnat förmås att af sin arbetsförtjenst
öfverlemna någon del såsom bidrag till sina 3:ne minderåriga
barns underhåll, samt Andersson genom detta sitt beteende
visat tredska, sjelfsvåld och oordentlighet i sitt förhållande
mot Kommunal Nämnden såsom FattigvårdsStyrelse, beslöts
lemna ordföranden i uppdrag att härom göra anmälan hos
Konungens Befallningshafvande i länet med anhållan tillika
att ifrågavarande Andersson må ådömas allmänt arbete.

{§4}
Att nästkommande Lördag den 7 dennes sammanträffa
hos Ordföranden för justera detta protokoll utsågos
Herr P.G. Andersson Kohlsta samt Herr J.E. Andersson
vid Ståhlfors.

1877 den 7 April uppläst och godkändt.

/A. Svedin./
/P,G, Anderson/
/Joh,E, Anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 3 april 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105067.

Personrelationer