Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1872

Anmärkning

Protokoll fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Fors´ Socken den
29 Oktober 1872.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud
Herr L. F Ståhlberg
Herr A. Andersson i Faskunge
Herr L. Jonsson i Löppinge
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg,
Herr P. G. Andersson i Kohlsta
Herr A. F. Eriksson i Flacksta,
Herr Jonas Ersson i Stenby

{§.1.}
Upprättades följande förslag till Utgifts- och Inkomst-
stat för Fors´ Socken år 1873.

1:o {Utgifter}:
a.) Till fattigvården, omkring - 2400.-
b.) Andra behof:
Orgelnisten och klockaren - 250.-
Orgeltramparen - 8,33.
Kyrkovaktaren - 15:-
Amortering af Grafkassans skuld - 80:-
Ny Kyrkobyggnad - 17:54.
Skolorna - 246:-
Reparation af Pastorsbostället - 463:58.
Reparation af Kyrkan - 666:33.
Andel i den af Kyrkostämman beviljade
gratifikation för uthusbyggnaden vid Stenby - 41:67.
Andel i väggrusning förbi kyrkan - 6:67.
Stamboksmedel till 13 kyrkor - 6:50.
Fjerdingmanslön - 90.-
Skrifmaterialier och protokollsföring - 125:-
Skuld för Fors´ Skolhusbyggnader - 100:-.
c) Till oförutsedda behof - 251:38 2368:-
Summa Rmt Rd [Riksmynt Riksdaler] 4768:-

2:o {Inkomster}:
{Uttaxering till fattigvården}:
af {personer}: á 50 öre för man och 25 öre för quinna 300:-
af Inhysesmän och Backstugusittare á 2 rd, af
gifta statdrängar, och gift Handtverkare, som
ej ligga i fyrktal á 1,50 och af jord-
torpare á 1 rd, som anses inbringa - 200.-
på fyrktal, 10000 st. á 14 öre - 1400.
= 1900.-
af Rothoffska fondens räntemedel - 500. 2400:-

{Uttaxering till andra behof}:
Till amortering af Grafkassans Skuld, särskild
uttaxering á 1 rd på oförmedl. mantal - 28.-
af mantalsskrifna personer efter kyrko-
stämmans beslut - 40.-
på fyrktal, 10000 st. á 23 öre - 2,300. 2368:-
Summa Rmt Rd 4768:-

{§.2.}
Nämnden erhöll del af Kongl. Kammar Rättens Utslag
den 1 sistl. Juni i frågan om betalning från Eskils-
tuna Stad för matlagen på Westermarken; och
skulle Nämnden låta dervid bero.

{§.3.}
Herr Ordföranden hade utbetalt 10 rd för dottern
A. S. Wallins begrafning, samt 3 rd till Hustru
Holmström, 5 rd till Maria Elisabeth Olsdotter,
5 rd till förrymda Holmströms hustru
ytterligare, såsom 3 månaders hyra vid Grindstugan;
hvilka utgifter godkändes

{§.4.}
Ordföranden tillkännagaf att Mjölhandlanden J W.
Edlund öfvertagit, leveransen af rågmjöl till fattig-
huset för 1 rd 40 öre p:r Lispund.

{§.5.}
Till skötsel åt sängliggande Anders Andersson i
Skjulstabricka beviljade Nämnden 4 rd i månaden, från
den 1 i denne månad.

{§.6.}
Herr L. F. Ståhlberg anmälte sin reservation deremot
att Nämnden här ofvan uti inkomstförslaget för
år 1873 icke föreslagit uttaxering {å mantal} för
Pastorsboställets och Kyrkans reparation.


{§.7.}
För familjen Sjöqvists hade Ordföranden till Eskils-
tuna fattigvård ytterligare betalt 11 Rd Rmt
hvilket godkändes; och tillkännagafs nu att Enkan
Sjöqvist med barn numera flyttats till Berga, hon såsom
sköterska åt sjuke Jonas Jonsson.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D, Hermelin/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105064.

Personrelationer