Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1904

Anmärkning

{I sockenstugan den 29 Oktober 1904.}

Närvarande: Nämndens samtliga ledamöter utom
Herr Hyltén-Cavallius; dessutom supp-
leanten herr Englund.

{§137}
På framstäld begäran beviljade Nämnden:

skodon till Enkan Lotten Larssons barn,
skodon till Enkan Hammars två barn,
skodon till Enkan Sjögrens två barn och
rock till Enkan Westerbergs ena pojke.

Detta skulle anskaffas af vederbörande distrikts-
ledamöter som tillika bemyndigades att till in-
stundande jul efter pröfning af behofvet
anskaffa kläder och skodon åt deraf be-
höfvande.

[MARG: Skodon af hund-
skattemedel]

{§138.}
I § 128 senast omnämnde L. L. Landin
hade efter 20 dagars vistelse vid Tacktorp
tillfrisknat och efter att hafva betalt 6
kronor för den vård han erhållit lämnat
fattiggården. Därvid lät nu Nämnden bero.

[MARG: L. L. Landin]

{§139.}
I § 158 af 1902 års protokoll och § 25 härofvan omnämnde C. G.
Sundström hade vid samma tillfälle som han
erhöll nya konstgjorda ben låtit reparera sina
gamla hvarå räkning å kr. 135:- nu företeddes
enär den i § 25 omnämnda ej betalts utan för-
frågan om möjlig nedsättning i kostnaden gjorts,
men då därå erhållit nekande svar beslöts att
ändtligen betala räkningen (10 kr. rabatt erhölls af [L:n] 3/11).

[MARG: C. E. Sundström]

{§140.}
Till hustrun Albertina Johansson i Oliveberg,
hvilken öfvergifvits af mannen och befinner
sig långt framskridet hafvandeskap hade af
distriktsledamoten herr Thorild lämnats ett un-
derstöd af Tio kronor. Detta godkändes af Nämn-
den som beslöt återsöka beloppet af Eskilstuna
stad, hvarifrån familjen inflyttat sistlidne vår.

[MARG: Albertina Johansson
fr. E:tuna]

29.10.04

{§141}
Understödstagaren Jan Jansson och hustru hade
den 1 dennes hämtats till och intagits vid fattiggår-
den enär de då vore utan bostad och ej kunde
skaffa sig nödtorftigt uppehälle.

[MARG: Jan Jansson o H:u]

{§142.}
Af i § 115 omnämnda enkan Hag hade ytterli-
gare begäran om hjälp inkommit hvarvid hon för-
klarat att hon kunde reda sig själf om hon finge
2 famnar ved årligen samt 1:50 i månaden till mjölk.
Med ändring af sitt föregående beslut, att hon vid
förvärfsoförmåga skulle intagas vid fattiggården, biföll
Nämnden nu hennes begäran.

[MARG: Enkan Hag]

{§143.}
Enkan Johanna Danielsson från Veralund hade
tillfölje af sjukdom erhållit af distriktsledamoten 5:-
kronor i understöd samt, då ej tillfrisknade intagits
å lasarettet; efter 3 dagars vård därstädes hade hon
utskrifvits samt då hon saknade vård och
underhåll intagits vid fattiggården.

[MARG: Joh:a Danielsson]

{§144.}
Af Folkskolläraren A. Karlsson i Nyfors hade
framställning gjorts om beviljande af medel för
bespisning af de skolbarn vid Nyfors skolor, som
ej hunne för väglängdens skull äta i hemmen, med
varm mjölk under frukost- och middagsraster.
Nämnden, som stälde sig välvillig mot förslag be-
slöt emellertid återremittera ärendet till för-
slagställaren med anhållan att denne ville
till nästa sammanträde inkomma med upp-
gift å kostnaden och sättet härför ej blott vid
Nyfors utan äfven vid socknens öfriga skolor

[MARG: Mjölk till skolbarn]

{§145}
Sedan Kungl. Svea Hofrätts utslag fallit i
det mål som anhängiggjorts angående arf
efter aflidna Amanda Karolina Wahlström i
Flen beslöt Nämnden i egenskap af Fors sockens
fattigvårdsstyrelse uppdraga åt sin leda-
mot fabriksförvaltaren Erik Laurén att fort-

29.10.04

farande föra den talan som tillkommer fat-
tigvårdsstyrelsen såsom målsman för vid sock-
nens fattiggård sedan år 1896 intagne Frans
Oskar Pettersson, hvilken, i egenskap af syss-
ling till aflidna Amanda Karolina Wahlström,
är efter henne arfsberättigad; och skulle denna
fullmakt gälla ej blott vid de domstolar och
myndigheter, inför hvilka saken ytterligare
kan komma att dragas, utan äfven vid blifvan-
de arfskifte efter Wahlström, vid hvilket
Laurén äfven äger utkvittera på Pettersson
belöpande arfsmedel.

[MARG: Arf efter Amanda Wahl-
ström
§ 16/05]

{§146}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet]

Som ofvan
/H. Persson/

Justeradt
/Hj. Lindhé/
/Sig, Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 29 oktober 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105063.

Personrelationer