Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 maj 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 maj 1885

Anmärkning

{1885 den 26 Maj.}

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar L. Pettersson,
C.H. Bergstedt
C.G. Pettersson och
O. Eriksson

§17.
På sätt Protokollet för den 16 Maj här ofvan bestäm-
mer sammanträde nu nämnden denna dag på
öfverenskommet ställe, hvarvid förekom följande,
nemligen:

{Westermarken N:o 33}som eges af Skräddaren And.
Eriksson, hvilken vid nämndens besök
var närvarande; för att hindra spridandet af
stank från afträdet förlades egaren att inom
åtta dagar härefter hafva låtit bortföra befintlig
latrin samt vid afträdet anbringa upphemtnings-
kärl och under den varmare årstiden, då så
erfordras för att hindra spridandet af stank,
beströ latrin och annan orenlighet med kalk
eller annat lämpligt ämne, vid vite för under-
låtenhet att fullgöra någon af nu gifna före-
skrifter af Tio Kronor.

[MARG:{Helsovården}]

§18.
{Westermarken N:o 30}, som eges af fabrikören och
Riddaren L.f. Ståhlberg; från latringropen spids
en förpestande lukt, som måste inverka i hög
grad menligt på de kringboendes helsa; för att
förekomma detta onda föreledes nu egaren att
inom åtta dagar efter af detta beslut erhållen
del hafva låtit bortföra befintlig latrin samt
inom samma tid vid afträdet anbringa upp-
hemtningskärl och under den varmare årstiden,

{1885 den 26 Maj}
då så erfordras för att hindra spridandet af stank, låta
beströ latrin och annan ordentlighet med kalk eller an-
nat lämpligt ämne vid vite för underlåtenhet att
fullgöra någon af nu gifna föreskrifter af Tio Kronor

§19.
{Westermarken N:o 25.}som eges af P. Erikssons enka,
hvilken vid nämndens besök var personligen närvaran-
de. Egaren ålades att inom åtta dagar härefter hafva
låtit bortföra latrin och svingödsel, hvilka spredo
en ohelsosam alla förpestande stank samt att inom
samma tid låta vid afträdet anbringa upphemt-
ningskärl, och under den varmare årstiden, då
så erfordras för att hindra spridandet af stank,
beströ latrin och afskräden med kalk eller an-
nat lämpligt ämne, vid vite för underlåtenhet
att fullgöra någon af nu gifna föreskrifter af
Tio Kronor.

§20.
{Westermarken N:o 29,}som eges af A.G. Thunholm,
hvars hustru nu likasom vid nämndens föregå
ende besök var närvarande samt upplyste att hon
till mannen Thunholm anmält nämndens föregående besök
och det af nämnden då gjorda föreläggande. Vid
nu företagen syn befanns, att Thunholm för
summat fullgöra hvad nämnden föreskrifvit,
hvadan nu beslöts förelägga Thunholm att inom
åtta dagar efter af detta beslut erhållen del
dels hafva låtit bortföra befintlig latrin, hvilken
nu spred en olidlig stank, dels låta anbringa
upphemtningskärl för såväl latrin som köks
afskräden, hvilket senare bör vara täckt, dels
anbringa lucka bakom afträdet, dels under den

{1885 den 26 Maj.}
varmare årstiden, då så erfordras för att hindra spridan-
det af stank, beströ latrin och afskräden med kalk
eller annat lämpligt ämne, dels ock låta tömma
och bortföra dessa ämnen, innan upphemtnings-
kärlen blifva öfverfulla vid förhöjdt vite för
underlåtenhet att fullgöra någon af nu gifna
föreskrifter af Tjugo Kronor

[MARG:{helsovården}]

§21.
{Lindtorp}, som eges af P. Åkerlind, hvilken
likväl ej fanns vid nämndens besök närvaran-
de. Som Åkerlind underlåtit ställa sig till efter-
rättelse nämndens i §15 härofvan honom gifna
föreläggande att låta bortföra latrin och afskrä-
den, hvilka nu, hopade i stor mängd, spredo
en vedervärdig stank, som en mycket ofullständig
kalkning icke kunnat tillintetgöra, beslöt nämn-
den,{dels} att Åkerlind skall anmälas till åtal
för sin underlåtenhet att fullgöra nämndens i
helsovårdshänseende gifna föreskrift, {dels} ock
ålägga Åkerlind att inom åtta dagar efter af
detta beslut erhållen del hafva fullgjort nämn-
dens här ofvan i § 15 gifna föreskrifter vid för-
höjdt vite af Tjugo Kronor.

§22.
{Westermarken N:o 15},som eges af Erik Janssons
enka, hvilken vid nämndens besök var närva-
rande och förelades att inom åtta dagar härefter
låta bortföra latrin och afskräden, att inom sam-
ma tid låta fylla latringropen samt anskaffa
upphemtningskärl och förse afträdets baksida
med lucka, och under den varmare årstiden, då
så erfordras för att hindra spridandet af stank,

{1885 den 26 Maj.}
beströ latrin och afskräden med kalk, vid vite för under
låtenhet att fullgöra någon af nu gifna föreskrifter
af Tio Kronor.

§23.
{Westermarken N:o 12,}som eges af J.E. Andersson, hvilken
vid nämndens besök var personligen närvarande
samt förelades att inom åtta dagar härefter dels
låta bortföra befintlig latrin och vid afträdet an-
bringa upphemtningskärl samt på dess baksida
en lucka, dels att bortföra latrin och afskräden,
innan upphemtningskärlen blifva öfverfulla och un-
der den varmare årstiden, då så erfordras för att
hindra spridandet af stank, beströ latrin och
afskräden med kalk eller annat lämpligt äm-
ne, dels ock inom ofvan nämnda tid rensa
diket som leder från afträdet vid vite för under-
låtenhet att fullgöra någon af nu gifna föreskrift-
ter af Tio Kronor.

§24.
{Westermarken N:o 10}, som eges af Erik Molin, hvil
ken vid Nämndens besök var närvarande.
Här förekom ingen annan anmärkning, än att
Molin förelades att inom åtta dagar härefter
och vid vite af Tio Kronor låta på baksidan
af afträdet anbringa en lucka

§25.
{Westermarken N:o16},som eges af C.G. Lindmark,
hvars hustru vid nämndens besök var närvarande;
och förelades Lindmark att inom åtta dagar efter
af detta beslut erhållen del låta bortföra nu
befintlig latrin samt fylla latringropen med
jord eller sten och till afträdet anskaffa

{1885 den 26 Maj}
upphemtningskärl, hvilket skall i rätt tid töm
mas, innan detsamma blir öfverfullt, hvarjemte
latrin och afskräden under den varmare
årstiden, då så erfordras för att hindra spri-
dandet af stank, skola beströs med kalk eller
annant lämpligt ämne, vid vite för under
låtenhet att fullgöra någon af nu gifna före
skrifter af Tio Kronor

[MARG:{Helsovården.}]

§26.
{Westermarken N:o 21,}som eges af L.F. Söderberg,hvil-
ken nu var sängliggande sjuk, hvadan för hans
hustru, som förekallades afsades det beslut, att
egaren förelägges att inom åtta dagar härefter
bortföra nu befintlig latrin samt fylla latringro-
pen med jord eller sten och vid afträdet anbringa
upphemtningskärl; hvilket skall i rätt tid tömmas
innan detsamma blir öfverfullt, hvarjemte latrin
och afskräden under den varmare årstiden, då
så erfordras för att hindra spridandet af
stank skola beströs med kalk eller annat
lämpligt ämne, vid vite för underlåtenhet att
fullgöra någon af nu gifna föreskrifter af
Tio Kronor.

§27.
{Westermarken No 17,}som eges af O.A. Holmström,
hvilken uppgafs vara borta på gårdfarihandel
och ej på länge hemväntades men här företräddes
af sin syster, enkan Anna Westergren; Och före-
lades egaren att inom åtta dagar härefter låta
bortföra den befintliga latrin samt fylla latrin
gropen med jord eller sten och vid afträdet an-
bringa upphemtningskärl, hvilket skall i rätt

{1885 den 26 Maj}
tid tömmas innan detsamma blir öfverfullt, hvarjemte
latrin och afskräden under den varmare årstiden, då så
erfordras för att hindra spridandet af stank, skola beströs
med kalk eller annat lämpligt ämne, vid vite för under
låtenhet att fullgöra någon af nu gifna föreskrifter af
Tio Kronor.

§28.
{Tegelbruket å Drakenskiöldska åkern,}som eges
af Byggmästaren I.W. Kajerdt. På sätt §15 i protokol-
let här ofvan angifver hade egaren, utom annat blif-
vit förelagd att här anskaffa upphemtningskärl
för afskräden och sopor, hvilket dock icke skett,
utan funnos dessa utslagna på kanten af lergraf-
varne, der de under den varmare årstiden måste
förorsaka ohelsosam stank. Med anledning af
denna Byggmästaren Kajerdts underlåtenhet att
fullgöra nämndens i helsovårds hänseende gifna
föreskrift beslöts hans anmälande till åtal.
Hvad åter angår afträdet hade detta nu blifvit
flyttadt från sin plats vid vägen till en urspräng
ning i det närbelägna berget, der latrinen samlas i
en grop, öppen för sol och vind. Med afseende å
den fara för allmänna helsotillståndet, som förefinnes
genom så beskaffadt afträde förelägger nämnden
Byggmästaren I.W. Kajerdt att inom åtta dagar
efter af detta beslut erhållen del hafva låtit bort-
föra latrinen samt jemna marken under afträdet,
hvilket skall förses med upphemtningskärl och
lucka för latrinkärlet; skolande latrin och köks-
afskräden bortföras, innan upphemtningskärlen
blifva öfverfulla, samt under den varmare årstiden,
då så erfordras för att hindra spridandet af stank,

{1885 den 26 Maj}
öfverströs med kalk eller annant lämpligt ämne,
vid nu förhöjdt vite för underlåtenhet i något
af nu föreskrifna fall af Tjugo Kronor.

[MARG:{Helsowården}]

§29.
{Ekvallska Vreten kallad Ekslund}, som eges
af C.W. Blomqvist och F.A. Carlsson, hvilken först-
nämnde vid nämndens besök kom tillstädes. Egaren
ålades att inom åtta dagar härefter låta bortföra la-
trinen, förse afträdet med upphemtningskärl samt
låta rensa det från afträdet gående dike vid
samma påföljd för underlåtenhet härutinnan,
som ofvan i §15 finnes stadgad.

§30.
{Äldre byggnaden vid Tegeldalen som eges af} byggmästaren
I.W. Kajerdt. Det i §15 här ofvan gifna föreläg-
gande hade nu blifvit fullgjordt, men då an-
ordningen med latringrop i marken icke är till-
fredsställande i helsowårdshänseende synnerligast som
densamma här ligger öppen för sol och vind
samt emot boningshus beslöt nämnden förelägga
Byggmästaren I.W. Kajerdt att inom åtta dagar
efter af detta beslut erhållen del dels hafva låtit
anbringa upphemtningskärl vid afträdet dels
ock lucka framför latrinhållaren vid vite för
underlåtenhet härutinnan af Tio Kronor.

§31.
{Carlsro,}som eges af E.G. Blad, hvars hustru var
vid nämndens besök närvarande. På det ställe,
der köksafskräden och slask utslås fanns
en stinkande pöl af orenlighet, som under den
varmare årstiden måste blifva till stor fara för
allmänna helsotillståndet, hvadan nämnden

{1885 den 26 Maj.}
beslöt förelägga egaren E.G. Blad att inom åtta dagar
härefter dels låta anbringa täckt upphemtningskärl
för afskräden och orenlighet, från hvilket kärl den
flytande orenligheten ledes i tät trätrumma till
det nedanför varande täckdiket af sten dels
ock att låta upprensa och derefter igenfylla den
nu varande stinkande pölen vid vite för
underlåtenhet härutinnan af Tio Kronor.

§32.
{Lorentsberg,}som eges af Jonas Ersson, hvilken
vid nämndens besök var närvarande. Som Jonas
Ersson underlåtit fullgöra nämndens i §15 här
ofvan gifna föreskrifter, beslöts att han skall
anmälas till åtal, hvarjemte Jonas Ersson
förelades att inom åtta dagar härefter {dels} hafva
låtit bortföra latrin och afskräden, {dels} låtit an-
bringa upphemtningskärl för såväl latrin som
afskräden, hvilket senare skall vara täckt, {dels}
att under den varmare årstiden, då så erfordras
för att hindra spridandet af stank, öfverströ
dessa ämnen med kalk eller annat lämpligt
ämne, {dels} ock att framför latrinhållaren
låta anbringa lucka samt att bortföra latrin
och afskräden, innan upphemtningskärlen
blifva öfverfulla, vid förhöjdt vite för under-
låtenhet att fullgöra någon af nu gifna före-
skrifter af Tjugo Kronor.

§33.
{N:o 47 på Drakenskiöldska} åkern, som eges
af fabriksidkaren Aug. Ståhlberg i Eskilstuna.
Det på gården stående kärl för upphemtande
af köksafskräden var nu ej blott öfverfullt,

{1885 den 26 Maj.}
utan rundt om detsamma funnos utslagna
massor af sådana afskräden; latrinkärlen voro
likaledes öfverfulla, spridande allt detta en
högst ohelsosam stank. Då Herr Aug Ståhl-
berg således underlåtit fullgöra hvad Nämnden i
§15, här ofvan föreskrifvit, beslöts att han
härför skall anmälas till åtal; hvarjemte
nämnden beslöt att vid förhöjdt vite af Tjugo
Kronor ålägga Herr Aug Ståhlberg att inom
åtta dagar efter af detta beslut erhållandel
fullgöra hvad nämnden i ofvan åberopade
§ för här ifråga varande lägenhet föreskrifvit.

[MARG:{Helsowården}]

§34.
{Äppelviken}, som eges af fabriksidkaren J. A.
Eilitz i Eskilstuna. Det på gården stående kärl
för köksafskräden var ej blott öfverfullt utan
rundt om detsamma funnos utslagna massor
af sådana afskräden; latrinkärlen voro likale-
desöfverfulla, spridande allt detta en högst ohelso-
sam stank. Då Herr J. A. Eilitz således underlå-
lit fullgöra hvad nämnden i §15 här ofvan för denna lägenhet före-
skrifvit, beslöts hans anmälande till åtal, hvar-
jemte Herr Eilitz förelägges att inom åtta dagar
efter af detta beslut erhållen del fullgöra hvad
nämnden i ofvan åberopade§ föreskrifvit
samt dessutom inom lika tid låta upprensa
kanalen, vid
förhöjdt vite för underlåtenhet att fullgöra
något af hvad sålunda föreskrifvits af Tjugo Kronor

§35
{Sommarviken}, som eges af fabriksidkaren J. A.
Eilitz i Eskilstuna. Det på gården Stående kärl

{1885 den 26 Maj.}
för köksafskräden var ej blott öfverfullt utan rundt
om detsamma funnos utslagna massor af sådana afskrä-
den; latrinkärlen voro likaledes öfverfulla, spridande
allt detta en högst ohelsosam stank. Då Herr J. A.
Eilitz således underlåtit fullgöra hvad nämnden i
§15 här ofvan för denna lägenhet föreskrifvit, be-
slöts hans anmälande till åtal, hvarjemte Herr
Eilitz förelades att inom åtta dagar efter af detta
beslut erhållen del fullgöra hvad nämnden i
ofvan oberopade § föreskrifvet samt dessutom
inom lika tid låta upprensa kanalen och det
vid staketet gående diket, vid förhöjdt vite för
underlåtenhet att fullgöra något af hvad sålunda
föreskrifvits af Tjugo Kronor

§36.
{Fridhem}, som eges af Slagtaren G. Larsson vid Johanne-
berg. Från afträdesgropen samt det derifrån, till
och utefter jernvägsbanken ledande dike spreds
en förpestande stank, hvadan nämnden beslöt
ålägga egaren att inom åtta dagar efter af detta
beslut erhållen del {dels} hafva låtit bortföra
den nu befintliga latrinen, dels inom samma tid
låta vid afträdet anbringa upphemtningskärl
samt förse afträdets baksida med fasta, till-
slutande luckor, {dels} att inom lika tid låta
upprensa ofvan beskrifna dike, {dels} ock under
den varmare årstiden, då så erfordras för att
hindra spridandet af stank, låta med kalk
eller annat lämpligt ämne öfverströ latrin och
afskräden, hvilka skola från platsen bortföras,
innan upphemtningskärlen blifva öfverfulla,
vid vite för underlåtenhet att fullgöra något

{1885 den 26 Maj}
af hvad nu föreskrifvits af Tio Kronor.

§37.
Nämnden beslöt att till tillsyningsman öfver
efterlefnaden af gifna föreskrifter samt för
att till nämnden afgifna rapport då något i
helsowårdshänseende finns att anmärka antaga
Waktmästaren C.W. Svedin emot ett öfverenskom
met arvode af 40 Kronor samt på följande
vilkor.

1:o det område inom hvilket sådan tillsyn,
som ofvan nämnes skall utöfvas, utgöres af
de lägenheter som i slutet af 15§ här ofvan
uppräknas.
2:o Utom den tillsyn, som ofvan nämns skall
det äfven åligga Svedin att delgifva personer,
som bo inom ofvan berörda område samt
Eskilstuna Stad, nämndens beslut och föreläggan-
den i Helsowårdsärenden
3:o Skulle i något fall vid utöfvadet af ofvan-
berörda befattningar för Svedin erfordras biträde
skall sådant af nämnden särskildt aflönas.
4:o Vid fullgörandet af sina åligganden såsom Helso-
vårdsNämndens tillsyningsman har Svedin att i
första rummet hänvända sig till och samråda
med undertecknad, nämndens ordförande.

[MARG:{Tillsyningsman}]

§38.
Herrar L. Pettersson och C.G. Pettersson utsågos
att Lördagen den 30 dennes kl 4. eft.m. justera detta
protokoll hos ordföranden.

[MARG: {Protokollet}]

Som Ofvan

/A. Svedin./

Den 30 Maj 1885 uppläst och godkändt

/C.G. Pettersson/
/L. Petterson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 maj 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104964.

Personrelationer