Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 juni 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 juni 1886

Anmärkning

{1886 den 26 Juni}

N:de Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson och A. G.
Andersson i Kohlsta, S. Persson å
Lagersberg och F. Persson i Faskunge

§26
Mönstrades församlingens äldre fattiga och
bestämdes deras underhåll för nästkommande
2:a halfår sålunda:

{Inom Fattighuset}
N:o 35. Förestånderskan Beata Kihlman, för månad 5:-
samt gratifikation för halfår 2:-
N:o 1. Brita Sofia Carlsdotter för månad 4:50
N:o 3 Brita Carin Persdotter för månad 4:50
N:o 4. Förre förestånderskan Carin Persdotter för månad 5:-
N:o 6. Maja Brita Jäderfors för månad 4:50
N:o 9 Lars Petter Ersson för månad 2:-
N:o 28 Enkan Carolina Schöning för månad 4:50

{1886 den 26 Juni}

N:o. 37 Erik Anderssons enka Stafva, för månad 4:50
42 Johannes Nilsson för vintermånaderna 2:-
47 Nils Nilsons enka Brita Larsdotter 4:50
61 C. J. Lindholm fr. Fanderstugan 4:50

{Utom Fattighuset}
No:2 Per Perssons enka Maja Lisa, hyra för halfår 5:-
Ved för halfår 5:-
10 Skolläraren Österbergs enka, hyra för qvartal 12:50
11. Carl Erik Gustafsson vid Frönäs, för månad 8:-
kläder för halfår 10:-
13. Enkan Johanna Berglund för månad 2:50
hyra för qvartal 5:-
14 Nils Perssons enka i Svartkällan för månad 5:-
15 Sven Svenssons enka fr Mesta för månad 3:-
17. Maria Christina Lundgren för qvartal 5:-
18 Carin Sandberg för qvartal 5:-
hvarjemte för dessa båda enkor betalas hyra vid
gevärsfaktoriet med 50 Kronor per år.
N:o 19 Enkan Carin Norstedt, hyreshjelp för qvartal 10:-
20 Per Olsson fr. Myrtorp för månad 4:-
22 Carl Oskar Gustafsson vid Ängstugan för qvart 45:
kläder för halfår 5:-
23 Joh. Fr. Erssons enka i Lilla Lugnet, för vintermån 2:-
27 Jonas Jonssons hustru i Svartkällan, för månad 2:-
34. C. E. Hellqvists enka för månad 4:-
39 Per Olsson fr. Backa för månad 2.
43 Johanna Nyström fr. Åsby för månad 3:-
44 Skogvakt, C. Fr. Eriksson fr. Åsby för månad 10:-
48 Enkan Carin Törnberg för månad 2
54 Erik Jonssons enka fr. Åsby Sved för månad 3:
hvarjemte denna enka skall erhålla 12 alnar
väf till bolstervar

{1886 den 26 Juni}

N:o 56 Maria Jonsson i Kohlsta Spångstugan, för månad 3:-
8 Smeden G. R. Holmströms hustru för vintermån 2:
65 Enkan Mathilda Fahlberg för månad 3:-
49 Justina Charlotta Haglind fr. Eskilstuna för månad 6:-
60 Erik Andersson fr Husby Rekarne för månad 5:-
59 fd. Arb. Adolf Boqvist för qvartal 5
62. Fabriksarb. Carl Gust Eriksson fr. Eskilstuna för mån 5
64 Christina Charlotta Björklund vid Hörn-
hammar för månad 3:-
hvarjemte nu utbetaltes ett belopp af tre
Kronor, som denna quinna förut erhållit
af nämndens ledamot P. G. Andersson i Kohlsta

[MARG: {Äldre fattiga}
Tre Kronor
betalde]

§27
Mönstrades församlingens fattiga barn och bestäm
des deras underhåll för årets senare hälft sålun-
da:
N:o 5. Enkan Brita Sjöqvist med 2 barn, för månad 4:-
12 Gossen David Hultgren för halfår 12:50
16 Gustaf Anderssons dotter Elina Josefina hos träd-
gårdsmäst Berg vid Åsby, för månad 6.
kläder för halfår 5:-
24 Lars Fr. Anderssons enka för månad 6:-
hyra för qvartal 10:-
24. Carl Evald Engström, för månad 6:-
kläder för halfår 5:-
25 Ernst Olof Engström för månad 6
kläder för halfår 5:-
26 Adéle Elisabeht Engström hos fru Fors
berg i Eskilstuna, för månad 6:-
29 Lovisa Bolivars son Johan hos Soldat
Flack för qvartal 24:

{1886 den 26 Juni}

N:o 30 Johanna Christina Pettersson i Barnhemmet betalas un
derhåll efter 96 Kr per år.
31 Per Fredrikssons enka med barn, för månad 10:
hyreshjelp för qvart 10:-
33 Flickan Therése Sandberg hos Banvakt Larsson vid
Gredby för qvartal 12:50
40 David Leonard Gillström hos Slussvakt Fredriks
son för qvartal 24:-
41. Erik Albert Gillström hos Soldat Flack
för qvartal 24:-
46. And Wilh Emanuel Sjögren hos Aug Johansson
Westermarken N:o 23 för qvartal 24:-
63 Erik Carlssons dotter Fanny i Barnhemmet betalas
efter 96 Kronor om året från och med den 1 Maj

[MARG:{Barnens under-
håll}]

§28.
Nämnden beslöt att det till C. J. Lindholm den
21 sistlidne Maj lemnade understöd af 2 Kronor
skall utgå af Kommunens Kassa; likasom ock
det till C. G. Eriksson och hans familj lemnade
understöd som dock skall återsökas af Eskils
tuna Stad.

[MARG: {Tillfälliga understöd}]

§29.
Enkan Carolina Schöning hade med företeende af
läkarebetyg anhållit om understöd till badkar hvilken an
hållan nämnden dock icke ansåg sig kunna
bifalla.

[MARG: {Enkan Schöning}]

§30.
I anledning af ordinarie KommunalStämmans beslut
att de i Rekarne Sparbank å titeln fond för nytt
fattighus insatta medel skulle uttagas och an-
vändas för Kommunens löpande utgifter anmälde
ordföranden att dessa medel blifvit uppsagda till årets slut

[MARG: {Sparbanksmedel}]

{1886 den 26 Juni.}

§31
I anledning af ordinarie KommunalStämmans
beslut i fråga om de i Brottsta hemman in-
tecknade medel företogs nu detta ärende till
betalning; och som denna skuldförbindelse,
hvarom fråga är, måste i betraktande
deraf, att inteckningsbeloppet faller inom
20500 Kronor i egendom taxerad till 28,000 Kro
nor samt dessutom för förbindelsens fullgörande
äro ansvariga dels de båda personer som under-
tecknad förbindelsen till Kommunen, nemligen
Herrar O. Eriksson i Lundby och Kopparslagaren
Hollstein i Eskilstuna, dels och A. F. Eriksson
från Flacksta som undertecknat intecknings-
reversen, hvartill kommer att lånet nu löper
med 6% ränta, hvilket väl icke alltid lärer
stå att erhålla, anses för en god och säker hand-
ling, hvilket väl äfven lärer hafva erkänts af
Stämman, om dessa förhållanden för densamma
framhållits, så beslöts nu att tills vidare låta
dessa medel qvarstå mot redan lemnade säker-
heten.

[MARG: {Utlånta medel}]

§32.
Herr Handlanden C. Andberg hade i Skrifvelse
anhållit, att nämnden ville bevilja 100 Kronor
för Augusta Ågrens vistande vid s. k. Tysta
Skolan i Stockholm under innevarande års
senare hälft; men då nämnden saknade känne-
dom huruvida denna utgift kunde medföra
någon fördel för flickan i fråga samt huru
lång tid bidrag för henne vore erforderligt,
ansåg nämnden sig för närvarande ej kunna

{1886 den 26. Juni}

besluta om en så stor utgift.

[MARG: {Lovisa Ågren}]

§32.
Ordföranden hade enligt uppdrag infordrat kost-
nadsförslag i och för inredning af ett rum på
vinden i fattighuset; och hade bland annat
sådant förslag lemnats af A. M. Larsson vid
Sofieberg i Kloster Socken för ett belopp af 332
Kronor; och beslöts att ordföranden skall under-
handla med honom om arbetets utförande för
möjligast billiga pris, om möjligt till 300 Kronor,
för hvilket belopp arbetet ansågs kunna ut
föras.

[MARG: {Rum i Fattighuset}]

§33.
I anledning af skrifvese från Kronofogden i fög-
deriet om Komplettering af Kartan, på sätt skrif-
velsen närmare angifver, öfver visst område af Fors
Socken, beslöt nämnden lemna ordföranden i
uppdrag att föranstalta om sådan komplette-
ring, hvarför kostnaden skall utgå af Kommu-
nens Kassa.

[MARG:{Karta öfver Nyfors}]

§34.
Att upprätta de från Hushållningssällskapet
infordrade uppgifter angående jordbruks
Statistiken inom Fors Socken utsågs Herr
E. G. Larsson i Flacksta

[MARG: {Jordbruks-}
{Statistiken}]

§35.
Beslöts att de i fattighuset intagna hjon
skola i likhet med föregående år erhålla
midsommarpengar samt i stället för
kost hvardera 2:50 Kronor, att utgå med
tillsammans 30 Kronor för hjonen i
fattighuset.

[MARG: {Midsommarkost}]


{1886 den 26 Juni}

§36.
Barnmorskan Wilhelmina Lagerbeck hade fordrat
ersättning af 4 Kronor för en förlossning hos
Smedsarb. Anders Lindqvists hustru Thekla Al-
bertina vid Sommarvik; men som denna A.
Lindqvist icke visat sig vara i sådana för-
hållanden att fattigvård bör honom tilldelas an-
såg nämnden sig ej kunna utbetala ifrågavaran
de belopp

[MARG: {Kostnad för en}
{förlossning}]

§37
Upplästes Landshöfdinge Embetets i Länet utslag
den 13 sistlidne Mars i fråga om pigan Anna
Enqvist och hennes oäkta dotter Anna Maria,
om hvilket mål §9 i prot. här ofvan anför-
mäler och skulle detta utslag läggas till
Kommunens handlingar och ådömda ersättnings
beloppet till Stockholms Stads fattigvårds-
nämnd utbetalas.

[MARG: {Pig Anna Enqvist}]

§38.
Föredrogos handlingarne i fattigvårdsmålet
mot Eskilstuna Stad rörande Smedsarbetaren
C. J. Lindholm, jemte Eskilstuna Stads fattig
vårds Styrelses förklaring; och beslöt mämnden
att i afgifvande påminnelser yrka bifall
till ansökningen i fråga

[MARG: {C. J. Lindholm}]

§39.
Uppå anmälan af helsowårdsnämndens till-
syningsman att å Westermarken N:o 36, numera
tillhörande Fors hemman och Eskilstuna
Jern Manufaktur Aktie Bolag, funnos
å marken utslagna afskräden och svin-
gödsel, hvilka spredo kring sig en förpestan

{1886 den 26 Juni}

de stank beslöt nämnden förelägga Eskilstuna
Jern Manufaktur Aktie Bolag såsom egare till
denna lägenhet att inom åtta dagar efter af
detta beslut erhållen del {dels} hafva låtit bort-
föra nu befintlig orenlighet, {dels} inom samma
tid låta anbringa upphemtningskärl för såväl
latrin som slask och afskräden, hvilket senare
skall vara täckt, {dels} för framtiden låta tömma
dessa kärl innan desamma blifva öfverfulla
dels ock att under den varmare årstiden låta öfverströ
orenligheten i upphemtningskärlen med kalk
eller annat ämne som förhindrar spridan-
det af stank vid härmed förelagdt vite för underlåtenhet att
fullgöra någon af nu gifna föreskrifter af
Tjugo (20) Kronor.

[MARG: {Helsowård}
{Westermarken 36}]

§40
Uppå anmälan af Helsowårds Nämndens tillsyningsman
att vid lägenheten N:o 11 å Westermarken funnos utslag-
na afskräden m. m; hvilka spredo en förpestande
stank beslöt nämnden förelägga egaren af denna
lägenhet, Erik Ersson
{dels} att inom åtta dagar efter af detta beslut erhållen
del hafva låtit bortföra nu befintlig orenlighet, {dels} att inom
samma tid låta anbringa täckt upphemt-
ningskärl för afskräden m. m, {dels} att under
den varmare årstiden låta öfverströ latrin och
orenlighet med kalk eller andra ämnen, som
förhindra spridandet af stank, {dels} ock att
låta tömma upphemtningskärlen, innan desam-
ma blifva öfverfulla vid härmed förelagdt
vite för underlåtenhet att fullgöra någon
af nu gifna föreskrifter af Tjugo (20)
Kronor.

[MARG: {Helsowård}
Westermarken 11.}]


{1886 den 26 Juni}

§41
Uppå anmälan af Helsowårdsnämndens till-
Syningsman att vid de Herr L. Pettersson till-
höriga äldre byggnader å Grindstugans egor
invid Johanneberg och lägenheten N:o 47
saknades underlag i afträdeshuset, beslöt
nämnden förelägga Herr L. Pettersson att inom
åtta dagar härefter hafva låtit anbringa så-
dant vid vite af Tjugo Kronor

[MARG: {Helsowård}
{Grindstugan}]

§42.
Uppå anmälan af den af nämnden antagna
tillsyningsman att vid lägenheten Esplund sak-
nas upphemtningskärl för såväl latrin som
afskräden, och hvarigenom sprides stank till
fara för allmänna helsotillståndet beslöt nämn-
den förelägga Lokomotivföraren A. P. Andersson
och Enkefru Maria Lovisa Jansson såsom egare till
denna lägenhet {dels} att inom åtta dagar efter
af detta beslut erhållen del hafva låtit bortföra
nu befintlig latrin och orenlighet, {dels} att inom samma tid
låta fylla den nuvarande latringropen och
anbringa upphemtningskärl för såväl
latrin som afskräden, {dels} att under den
varmare årstiden öfverströ dessa ämnen med
kalk eller annat, som förhindrar spridan-
det af stank, {dels} ock att låta bortföra
latrin och orenlighet, innan upphemtnings-
kärlen blifva öfverfulla vid härmed före
lagdt vite för underlåtenhet att fullgöra någon af nu gif-
na föreskrifter af Tjugo (20) Kronor

[MARG: {Helsowård}
{Esplund}]

§43
Uppå anmälan af nämndens tillsyning-

{1886 den 26 Juni}

man för öfvervakande af helsowården inom visst om-
råde af Kommunen att vid lägenheten N:o 4 å
Westermarken latrinen uppsamlas i en grop
hvarifrån sprides en förpestande stank beslöt
nämnden förelägga egaren af denna lägenhet
att inom åtta dagar efter af detta beslut erhål
len del hafva låtit bortföra nu befintlig latrin
och orenlighet, att inom samma tid hafva låtit fylla
latringropen samt anbringa upphemmtnings
kärl för latrin och afskräden, hvilket senare
skall vara täckt,
att under den varmare årstiden låta öfverströ
latrin och orenlighet med kalk eller annat
ämne, som förhindrar spridandet af stank samt
att att låta tömma upphemtningskärlen innan
desamma blifva öfverfulla, vid härmed förelagdt
vite för underlåtenhet att fullgöra någon af nu
gifna föreskrifter af Tjugo (20) Kronor

[MARG: {Helsowård}
{Westermarken N:o 4}]

§44.
Uppå anmälan af nämnden tillsyningsman
för öfvervakande af helsowården inom visst
område af Kommunen att vid Westermarken
N:o 30, som eges af fabrikören och Riddaren
L. F. Ståhlberg, saknas underlag vid afträ
det samt att å marken finnas utslagna
afskräden m. m. som sprida en förpestande
stank beslöt nämnden förelägga ofvannamnde
fabrikören och Riddaren L. F. Ståhlberg
såsom egare till Westermarken N:o 30 dels att
inom åtta dagar efter af detta beslut er-
hållen del hafva låtit bortföra orenlighet
och rengöra marken vid förenämnde lägen

{1886 den 26 Juni}

het, dels att inom samma tid anskaffa och
på lämplig plats uppställa upphemtnings
kärl jemväl för afskräden, dels att inom
samma tid låta förse afträdet med underlag
för att hindra orenlighetens nedträngande i marken,
dels ock att låta tömma upphemtnings-
kärlen, innan desamma blifva öfverfulla,
hvarjemte nämnden nu förnyar det förut
gifna föreläggandet att under den varmare
årstiden låta öfverströ latrin och annan oren-
lighet med kalk eller annat ämne, som för-
hindrar spridandet af stank vid härmed före
lagdt vite för underlåtenhet att fullgöra någon
af nu gifna föreskrifter af Tjugo (20) Kronor.

[MARG: {Helsowård}
{Westermarken 30}]

§45.
Uppå anmälan af nämndens tillsyningsman
för öfvervakande af helsowården inom visst
område af Kommunen att vid byggmästaren I. W.
Kajerdts egande äldre byggnad vid Tegeldalen
en mängd latrin utflödar från afträdet,
spridande en förpestande stank, äfvensom
att upphemtningskärl för afskräden icke
anskaffats så att dessa ämnen blandade med
latrinen bidrogo att öka stanken och faran
för allmänna helsotillståndet, beslöt nämn-
den, att, då Byggmästaren I. W. Kajerdt sålun-
da underlåtit fullgöra nämndens i helsowårds
hänseende i § 15 i protokollet för 16 Maj
sistlidet år gifna föreskrifter, han skall
anmälas till åtal.

[MARG: {Helsowård}
{Tegeldalen}]

§46.
Uppå anmälan af nämndens tillsyningsman

{1886 den 26 Juni}

för öfvervakande af helsowården inom visst område
af kommunen att vid Johanneberg från dervarande
gödselstad och Svinhus nedrunne en mängd orenlighet, som
sprede en förpestande stank, beslöt nämnden,
att då egaren, Slagtaren G. Larsson, uraktlåtit
fullgöra nämndens i helsowårdshänseende
gifna föreskrifter i § 15 i protokollet för den
16 Maj sistlidet år han skall anmälas till
åtal.

[MARG: {Helsowård}
{Johanneberg}]

§47.
Uppå anmälan af nämndens tillsyningsman
för öfvervakande af helsowården inom visst område
inom kommunen att vid Slagtaren G. Larssons,
egendom Fridhem från afträdet utrinner en mängd
latrin och orenlighet i ett nedanför varande dike
och derifrån drager sig nedåt jernvägsbanken, spri-
dande en förpestande stank till men för omkring-
boende och dem som färdas å jernvägslinien samt
till fara för allmänna helsotillståndet, så beslöts
att då Slagtaren G. Larsson sålunda underlåtit full-
göra hvad nämnden i §36 i protokollet för den
26 Maj sistlidet år föresrifvit, han skall till
åtal anmälas.

[MARG: {Helsowård}
{Fridhem.}]

§48.
Nämndens ledamöter Herrar O. Eriksson i Lund-
by, C. H. Bergstedt, L. Pettersson och C. G. Petters-
son hvilka från nämndens sammanträde uteblifvit
utan anmäldt förfall fälldes att hvardera böta
Två (2) Kronor till Kommunens Kassa.

[MARG: {Böter}]

§49
Herrar P. G. Andersson och S Persson
utsågos att Lördagen den 3 nästkommande

{1886 den 26 Juni}

Juli kl 8,30 f.m. justera detta protokoll
hos ordföranden.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A,Svedin/

Justeradt den 3 Juli 1886
/P, G. Anderson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 juni 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104962.

Personrelationer