Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 juni 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 juni 1889

Anmärkning

{1889 den 26 Juni}

Närvarande: Undertecknad ordförande
samt Herrar S. Persson, H. Persson, P. G.
Andersson, C. A. Rosell, A. P. Andersson
och J. E. Pettersson, hvaremot Herrar C.
H. Bergstedt och Andersson i Stenby ute-
blefvo utan anmäldt förfall.

§68.
I anledning af meddelade upplysningar beslöt
nämnden att det i §64 i protokollet här ofvan
omförmälda åtal mot egaren af Äppelviken
enkefru M. Westerberg ej skall ega rum.

[MARG: {Återkallelse}]

§69
Nämnden beslöt tilldela enkan Christina
Elisabeth Bergström vid Äppelviken, som är
född den 18 Oktober 1831, ett tillfälligt under
stöd af 2 Kronor, som utbetaldes

[MARG: C:a El. Bergström
2 Kr utbet}]

§70.
Beslöts att till Maria Andersson i Wester
marken N:o 44 skall inköpas väf till lakan
och linnen samt flanell till en tröja; leda
moten Herr C. A. Rosell verkställer
inköpet, och skall kostnaden gäldas af
kommunens kassa.

[MARG: {Westermarken}]

{1889 den 26 Juni}

§71.
Uppå anmälan att från ett svinhus vid Stens-
lund, tillhörigt Herr F. T. Söderbäck, utflyter
orenlighet, som sprider sig på den omgifvande
marken och utbreder en förpestande
stank till fara för allmänna helsotillstån-
det beslöt nämnden förelägga förenämnde
Herr fabrikören F. T. Söderbäck att inom tio
dagar efter af detta beslut erhållen del och
vid vite af tjugo Kronor, om ofvanberörda
svinhus skall för framtiden såsom sådant an-
vändas, låta förse detsamma med tätt under
lag, liggande högre än den angränsande mar-
kens yta, och för öfrigt så inrättadt att oren-
lighet från detsamma icke nedtränger i mark-
ken eller utflyter till gård, väg eller annat ställe,
samt att allmänheten eller närboende icke
besväras af utdunstningen från detsamma.

[MARG: {Svinhus vid
Stenslund.}]

§72.
Beslöts att detta protokoll skall justeras
vid nämndens nästa sammanträde

[MARG: {Protokoll.}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 26 juni 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104961.

Personrelationer