Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 januari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 januari 1901

Anmärkning

{I Sockenstugan den 25 Januari 1902}

Närvarande: Herrar Andersson,O.
Hylte´n-Cavallius C.
Jonsson, J.
Larsson,G.
Laure´n, E.
Lindqvist,C.A.
Persson, H.
Starck,C.S.
Thorild,C.A.
Widlund,J.E.K.
Frånvarande: Herr Lindhe´.H.

{§1}
För Nämnden företrädde arbetaren C.E.
Karlsson i Grindstugan N:o 17 och anhöll om
bidrag till vården af flickebarnet Beda Ma-
tilda Larsson,född den 27 Maj 1897 och dotter till
arbetaren Karl Ludvig Larsson, hvilken jemte sin
öfriga familj bor i Eskilstuna stad samt deri-
från flyttat till Klosters socken. Med bifall
till Karlsson begäran tilldelade Nämnden honom
ett belopp af Sju kronor i månaden,att utgå
från och med denna månad,samt beslöt
utsöka fattigvårdskostnaden af Klosters socken.
[{MARG:Beda Mat.Larsson
fr.Kloster,understöd.}]

[{MARG:§42}]


{§2}
För Nämnden företrädde enkan Lovisa Roth,
och anhöll om ett hyresbidrag
af Fem kronor i månaden; och beslöt Nämnden
bifalla hennes begäran derest distriktsledamoten efter
undersökning funne henne i behof af understöd.
[{MARG:Lovisa Roth
hyresbidrag.}]

[{MARG:§104/04}]

{25/1 02}

{§3}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i
länet förnyade remiss angående det i § 175
af 1901 års protokoll omnämnda svinhuset Snäll-
torp;och beslöts,sedan enskilda medlemmar af
Nämnden lofvat tillse att dike från svinhuset
utefter sluttningen blir upptaget så snart kälen
går ur jorden,att förklara det Nämnden {för
sin del}anser att fullgörandet af dess
föreläggande af den 25 Maj 1901 är tillräck-
ligt för olägenheternas afhjelpande
[{MARG:svinhuset invid Snälltorp}]


{§4}
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämnds 2:ne
ansökningar om ersättning för vård af stryker-
skan Augusta Ottilia Svensson född den 3/1 1877,dels
å Södra barnbördshuset 11/12-25/12 1901 med 22 Kronor 50
dels ock å Maria fattigasyl från 26/12 samma år
med 1 Krona 50 öre per dag.Af sedermera er-
hållet prestbetyg har framgått att Svensson,som bott
vid Gredby gård ett års tid,dit flyttade från
Kungsholmens församling i Stockholm den 20
November 1900 hvadan krafvet bestridts på grund
af att hon ej hunnit förvärfva hemortsrätt här-
städes då hon blef i behof af fattigvård.
[{MARG:Aug:a Ottilia Svensson
fr.Stockholm}]

[{MARG:§53}]


{§5}
Föredrogs Konungens Befallningshahvandes i
länet utslag af den 31 Dec,1901 med åläggande
för Eskilstuna stad att ersätta Fors socken
kostnaden för arbetaren Carl Erik Lundqvists
vård å fattiggården med 75 öre om dagen från och
med den 5 November 1901 {se § 153 af 1901 års protokoll}.
Lundqvist har den 17 dennes afhemtats till Eskilstuna
fattigvårdsinrättning
[{MARG:Carl Er. Lundqvist}]

[{MARG:§19}]


{§6}
Nämnden beslöt på tillsyningsmännens för-
slag att vidtala Pastor E.Malmborg att en
gång i månaden å tider, som han sjelf egde
{25/1 02}
bestämma hålla en andaktsstund vid fattiggår-
den.Skjuts skulle erhållas från fattiggården
samt ersättning efter öfverenskommelse utgå
ur kommunens kassa
[{MARG:Prest till Tacktorp}]

[{MARG:§ 161}]{§7}
Till tillsyningsman vid fattiggården för
ytterligare två år återvaldes undertecknad H.
Persson
[{MARG:Tillsyningsman vid fattiggården}]


{§8}
Till vederbörande distriktsledamot hade 84-åriga en-
kan Maria Högberg,född Jansson;vändt sig
med begäran om understöd,på grund af med
läkarebetyg styrkt sjukdom, samt tilldelats
ett belopp af 15 Kronor.Godkännande detta
beslöt Nämnden tilldela henne enahanda belopp.
i månaden från den 1. nästa Februari samt
återsöka kostnaden jemte utlägg för läkare
och medicin, 5Kr. 78 öre af Utby-Ekby soc-
ken i Skaraborgs län derifrån hon flyttat
till Klosters socken för sju år sedan. Till
Fors socken har hon inflyttat under sistlidet år.
[{MARG:Maria Högberg
fr.Utby-Ekby}]

[{MARG:§25}]


{§9}
Arbetaren Erik Jonsson, bosatt vid Fre-
drikshof,hade haft hustru och fyra barn
liggande å epidemiska sjukhuset för en kost-
nad af 28 Kronor och anhöll om någon af
kortning af beloppet;detta beviljades af Nämn-
den med tio Kronor
[{MARG:Afkortning af epi-
demiafgifter}]


{§10}
Hos Nämnden hade statdrängen August
Andersson vid Skjulsta anhållit om bidrag
af minst sex Kronor i månaden till sin
dotterdotter Elsa Carolina Anderssons uppfostran,
enär modern för närvarande finnes vid
Öija fattiggård och således ej kan bidraga till
sin den 19 Januari 1896 födda dotters underhåll.Med
bifall till hans begäran beslöt Nämnden tilldela
{25/1 02}
honom ett bidrag af 6 Kronor i månaden från och
med den 1 dennes samt återsöka beloppet af Öija
socken, der modern Carolina Fredrika Anders-
son enligt utslag,omnämndt i § 82 af förlidet års
protokoll,har hemortsrätt.
[{MARG:Elsa Carolina Anders
son fr.Skjulsta tillh Öja}]

[{MARG:§43}]
{§11}
Som understödstagaren C.G.Björks i Grindstu-
gan N:o 45 hustru aflidit beslöt Nämnden på
distriksledamotens hemställan tilldela Björk bi-
drag till begrafningskostnaden,hvilket bestäm-
des till 12 Kronor.
[{MARG:C.G.Björk}]


{§12}
Protokollet skulle justeras nästa sammanträde
Som ofvan

/H.Persson/

/C.A.Lindqvist/

/J.E.Widlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 januari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104945.

Personrelationer