Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 januari 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 januari 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors Socken den
25 Januari 1872.

Närvarande: Herr Friherre D. Hermelin
Herr Friherre Axel K:son Leijonhufvud
Herr Lars Jonsson i Löppinge
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr Anders Andersson i Faskunge
Herr L. F. Ståhlberg på Stålfors
Herr Per Gust. Andersson i Kohlsta
Herr C. J. Lundberg på Lagersberg

{§.1.}
Knifsmeden Johan Erik Björk i Eskilstuna förekom
och, med förmälan att han efter sin broder Smedsgesällen
Per Alfred Björks död år 1867 till uppfostran och
vård omhänderhaft dennes efterlemnade son Carl
August, född i Fors den 6 Februari 1858, äfvensom
från sistlidne Oktober månad brodrens efterlem-
nade dotter Mathilda Justina, född i Fors den 15
Juli 1862, anhöll att, emedan brodren Björk och
dennes år 1868 aflidna hustru vid dödstillfället
varit boende och mantalsskrifne inom Fors´
socken, denna Kommun måtte bevilja Knif-
smeden Björk {dels} ersättning för gossen Carl
Augusts vård från fadrens död och till närva-
rande tid, hvarefter understöd för honom icke
mera förekomme eftersom han blifvit antagen uti
smideslära, {dels} understöd för flickan Mathilda
Justina beräknadt från sistlidne Oktober månad
och framgent till dess understödet för henne
kunde upphöra.

Kommunal Nämnden afslog framställ-
ningen rörande gossen Carl August, då denne
numera försörjer sig sjelf, samt understöd
för en förgången tid ej kan ifrågakomma
då ansökning derom förut ej varit gjord;
Deremot biföll Nämnden att till Knifsmeden
Björk lemna understöd för flickan Mathilda
Justina med 3 rd [Riksdaler] i månaden från den 1 Ja-
nuari detta år, som halfårsvis betalas;
och förklarade Knifsmeden Björk sig härmed
nöjd.

{§.2.}
På derom gjord begäran af Herr L. F. Ståhl-
berg, hvilken fått uppdrag af Kyrkstämman
att anskaffa medel till Skolhusbyggnader
i Fors´ socken, beviljade Nämnden att af
Rothoffska medlen utlåna EttTusenfemhundra
riksdaler riksmynt till detta ändamål,
mot skuldsedel af Herr Ståhlberg på försam-
lingens vägnar, löpande mot 5 procents
årlig ränta.

Uppläst och justerat
/D Hermelin/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 25 januari 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104946.

Personrelationer