Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 februari 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 februari 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Fors Socken samman
träde i Sockenstugan den 24 Febru-
ari 1883.

N:de Undertecknad Ordförande samt
Herrar P.G. Andersson i Kohlsta
A.G. Andersson i Kohlsta
A.F. Eriksson i Flacksta
C.G. Pettersson i Gredby
E. Eriksson i Tacktorp
S Persson å Lagersberg och
F. Persson i Faskunge.

§1.
Ordföranden anmälde, att han under förliden
vinter tilldelat Aug Fahlberg en half Famn ved,
hvilket af nämnden godkändes, räkningen
å 5 Kronor betalas af Kommunens Kassa.

[MARG: {Aug Fahlberg}]

§2.
Beslöts att ifall enkan Norstedt, som blif-
vit intagen å närvarande lasarett, skall

{1883 den 24 Februari}
vårdas å Kommunens bekostnad, så framt
hon ej erhåller plats å L. Zetherlunds Frisäng.
Tillfälligt understöd, som tilldelats henne
den 10 Februari med 5 Kronor äfvensom
1 Krona för hennes skjuts till lasarettet
akola utgå af Kommunens Kassa.

[MARG:{Carolina Norstedt}]

§3.
Beslöts att P. Fredrikssons enka skall från
och med detta års början erhålla 10 Kronor
till hyreshjelp per qvartal

[MARG: {Fredrikssons enka}]

§4.
Enkan Sjöqvists son Anders skall till
sin stundande nattvardsgång och comfir-
mation erhålla Rock, byxor och väst, hvilket
inköpes af nämndens ledamot Erik Eriksson
i Tacktorp

[MARG: {Sjöqvists son.}]

§5.
En Utgift af 2 Kronor till lås i Fattig-
huset till s.k. gubbKammaren godkändes.

[MARG: {Lås i fattighuset}]

§6
Beslöts att hos Konungens Befallningshafvan
de skall göras framställning att Lars Johan
Janssons och hans Familjs, nu i Lundby,
betyg uttagas från Fors till Kloster Socken,
der han eger hemortsrätt.

[MARG: {Lars Joh. Jansson}]

§7.
Som i Kommunens Kassa medel dertill
finnas beslöts att skulden till Länets
Lasarettsfond skall uppsägas och
inbetalas till detta års slut.

[MARG: {Länets Lasarettsfond.}]

§8
Brita Carlsdotter från Björntorp, hade
den 3 Februari erhållit tillfälligt
understöd af 5 Kronor, hvilket god-
kändes.

[MARG: {Brita Carlsdotter.}]

{1883 den 24 Februari}
§9.
Ordföranden förevisade och styrkte sig
hafva utbetalt 2:75 Kronor, lösen för
ett Kongl. Maj:ts Bref i fråga om s.k.
Nedre hamn m.m. och beslöts att detta
belopp skall utgå af Kommunens Kassa

[MARG: lösen för handlingar]

§10
Herrar P.G. Andersson och A.G. Anders-
son åtaga sig att Lördagen den 3 Mars
hos ordföranden justera detta protokoll.

Som ofvan
/A. Svedin/
/P,G, Anderson/
/A;G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 24 februari 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104924.

Personrelationer