Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 december 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 december 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-nämndens i
Fors Socken sammanträde i Sockenstugan
den 18 December 1878.

Närvarande: Ordföranden G. A. Svedin,
vice Ordföranden Kyrkovärden P. G. Andersson
samt Herr L. F. Ståhlberg vid Ståhlfors,
Herr A. G. Andersson i Kohlsta
Herr Jonas Ersson i Stenby
Herr C. G. Pettersson i Gredby
Herr P. G. Haglund i Lundby
Herr A. F. Eriksson i Flacksta.

{§1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes underhållet
för dem under nästinstundande års första hälft sålunda:

A) {Inom fattighuset.}
1:o Förestånderskan Catharina Persdotter, för hvarje månad 3:50
grafikation för halfår 2:-
samt bekommer derjemte 1 par kängor.
2:o Brita Sofia Karlsdotter, för hvarje månad 3:-
3:o Enkan Maja Lisa Nord, för hvarje månad 3:-
4:o f. d. Pigan Carin Persdotter, för hvarje månad 3:-
5:o Lars Larssons Enka Brita Carin, för hvarje månad 3:-
6:o Fredrik Schefting, för hvarje månad 3:-
7:o Enkan Maja Brita Jäderfors för hvarje månad 3:-
8:o Lars Larssons från Sofielund, för hvarje månad 3:-
10:o Anna Brita Flodin, för hvarje månad 4:-
23 Christina Andersdotter Thalén 3:-

B.) {Utom Fattighuset.}
12. Lars Petter Ersson i Lilla Lugnet, för hvarje månad 2:-
14. Lars Anderssons Enka från Brunnsbacken, för hvarje månad 1:-
samt hyreshjelp för halfår 6:-
ved -5
15 Per Perssons enka Maja Lisa, hyreshjelp för halfår 5:-
Till ved 6:- 5:-
17 Sven Svenssons enka från Mesta, för hvarje månad 3:-
hyreshjelp för halfår 5:-
18. f. d. Pigan Maria Ahlström, för hvarje månad 2:- 3:-
2/77 C. O. Hellqvist i Lilla Lugnet, för hvarje månad 5:-
3/77 Per Olsson från Lilla Myrtorp, för hvarje månad 3:-
Enkan Johanna Berglund för hvarje månad 2.50
hyreshjelp för qvartal 5:-
7/77 Maria Kristina Lundgren vid Gevärsfaktoriet, för qvartal 5:-
8/77 Catharina Westerlund vid Gevärsfaktoriet, för qvartal 5:-
9/77 Catharina Sandberg vid Gevärsfaktoriet, för qvartal 5:-
hvarjemte för dessa trenne enkor erlägges hyra vid
gevärsfaktoriet med 50 Kronor per år för alla tillsammans.

Johan Fredr Eriksson i Lilla Lugnet, för hvarje månad 1:50
27 Nils Perssons i Svartkällan enka, för hvarje månad 3:-
49 Enkan Carolina Norstedt jemte 2:ne lytta barn erhåller
hyra för qvartal 10:-


{§2.}
Likaledes mönstrades Församlingens fattiga barn ock be-
stämdes underhållet för dem för nästa års första hälft
sålunda:

26 Förrymde Smeden G. R. Holmströms döttrar Lotta och
Thilda hos modren i Lilla Lugnet, för hvarje månad 5:-
28 Enkan Brita Sjöqvists från Berga 4 barn, för hvarje månad 5:- 6:-
30 Drängen Per Erik Perssons från Mesta dotter Augusta
hos Carlsson vid Hvilsta Grindstuga, för månad 5:-
31 Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son Johan
August hos Soldat Flack, hälften mot Gillberga S:n 3:331/3
32 f. d. Soldaten Gustaf Bolivars dotterson hos
mormodren vid Skölby 4:-
samt till kläder 3:- ej.
33 Ogifta Albertina Perssons son Carl Wilhelm hos enkan Brita Karlsdotter
vid Klastorp under Ribbingelund, för månad 5:-
samt till kläder 5:-
34. Aflidna Kristina Katarina Karlsdotters son Johan Adolf hos
hustru Norman vid Asplund, för månad 12:-
hvarjemte ordföranden eger att efter bepröfvande lemna
erforderligt till linne och kläder
35. Samma persons dotter Anna Concordia hos mormodren
Carl Olssons enka vid Gärdtre i Kloster S:n, för månad 5:-
samt till kläder 5:-
37 Faktori Arbetaren Borgmans enkas dotter Katarina Wilhelmina
hos modren i Eskilstuna, för månad 3:-
38 Aflidne Skolläraren S. W. österbergs 2 barn hos modren
på Båtsmansbacken, för månad 6:- 5:-
hyra för qvartal 8:-
kläder för halfår
ved för halfår
40 Gustaf Perssons i Hof mindre vetande son Carl Oskar hos
Moberg vid Frönäs, för månad 8:-
till kläder 10:-
41 Samme mans son Gustaf Wilhelm vid Åby i Lijsta
socken, för månad 5:-
42 Samme mans dotter Wilhelmina Sofia hos Anders
Andersson vid Solskenet i Lijsta Socken, för månad 5:-
43 Förrymde Statdrängen Gustaf Anderssons från
Hagby dotter Elina Josefina hos Skomakaren Löfgren
vid Lundby, för månad 6:-
Till kläder 5:-
44. Samme mans dotter Maria Johanna hos enkan Forslund
vid Hagby, för månad 6:-
Till kläder 5:-
45. Samme mans son Carl Evald hos Lars Olsson vid
Löflund, för månad 6:-
Till kläder 5:-
48. Aflidne Arbetskarlen Hultgrens enka, Clara Christina Lundholms
2 barn, för månad 5:-
hyra för qvartal 5:-
11/77 Arbetskarlen Anders Perssons vid Åsby dotterdotter
Sofia Albertina, hos morfadren, för månad 2:-
2/78. Aflidne Arbetskarlen Lars Fredrik Anderssons enkas
5 barn, för månad 18:-
15:-


{§3.}
Nämnden beslöt att till hvardera af de i fattighuset in-
tagna hjon skulle såsom julkost utdelas 20 skålpund bröd, 10 skålpund kött
samt kontant 1:50 Kronor samt till öfriga fattiga till
sammana 60 skålpund bröd och 50 skålpund kött och ett lika parti
eller 60 skålpund bröd och 50 skålpund Kött till understödstagare å Rothoff-
ska fonden.

Tillika beslöts att inköpa en bundt väf att utdelas till
hjonen i fattighuset för att användas till linnen mm. och
åtaga sig A. F. Eriksson i Flacksta och A. G. Andersson
i Kolsta att verkställa inköpet och fördelningen emot
ersättning af 150 Kronor till hvardera.

{§4.}
Nämnden godkände ordförandens åtgärd att tilldela enkan
Johanna Berglund ett tillfälligt understöd af 2:50 Kronor,
hvilket belopp sagda enka, nu inför nämnden närvarande,
erkände sig hafva mottagit, hvarjemte följande personer
tilldelades tillfälliga understöd, nemligen:

Brita Sjöqvist i Berga 10 Kronor, Per Olsson i Myrtorp
3 Kronor till ett bråckband, samt Österbergs enka 8 Kronor
till hyra för Oktober med December månader, detta allt
af Kommunens medel, och Jonas Jonssons enka 10 Kro-
nor att utgå af Rothoffska fondens medel, och hvilket
belopp lemnades till hennes dotter Sofia.

{§5.}
Vid pröfning af anbud om leverans af ved till fattig-
huset beslöt Nämnden antaga ett af fjerdingsmannen
A. F. Eriksson i Flacksta gjordt erbjudande att
leverera det erforderliga partiet ved, nemligen 15 famnar till fattig-
huset i staden ock 3 famnar till Lilla Lugnet, för ett pris af 9:50 Kronor
per famn.

{§6.}
Som det förhållande, på hvilket nämnden grundat sitt i §4. i proto-
kollet för sitt hållna sammanträde fattade beslut att öfverklaga
Landshöfdinge Embetets utslag den 30 sistlidne September i
fråga om lasarettskostnad för Johan Björkmans hustru, befun-
nits oriktigt, så beslöt nu nämnden, med frångående af sagda
beslut, att låta vid det gifna utslaget bero, i följd hvaraf
ordföranden skall ega att till Eskilstuna Stads fattigvårdsStyrelse
utgifva det ådömda beloppet.

{§7.}
Beslöts att detta protokoll skall justeras Lördagen den 28 den-
nes kl. 12 på dagen af Kyrkovärden P. G. Andersson och
Fjerdingsmannen A. F. Eriksson.

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 28 December 1878 uppläst och godkändt
/P, G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 december 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104794.

Personrelationer