Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 februari 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 februari 1899

Anmärkning

{I Sockenstugan den 18. Februari 1899}

Närvarande: Majoren m. m. C. Hyltén-Cavallius,
Gårdsegaren C. Ax. Borgström,
Handlanden C. A. Thorild.
Disponenten J. Jonsson
Landtbrukaren O. Eriksson och
Bokhållaren C. S. Starck samt
undertecknad ordförande

{§22.}
I §7 här ofvan i protokollet omför-
mälde kakelugnsmakaren Gustaf Johan Ljung,
hvilken nu erhållit arbete hos kakelugnsma-
kare Sundberg i Nyfors, hade anhållit att,

{I Sockenstugan den 18. Februari 1899}

i stället för att blifva intagen å Tacktorps
fattiggård, få med det belopp Nämnden fun-
ne skäligt bestämma, ersätta kommunen
för sin dotters vård å fattiggården, och
hade Ljung tillika lofvat att efter den 1.
nästkommande April sjelf draga försorg
om sin dotters underhåll. Nämnden be-
slöt nu att Ljung i ett för allt skulle
från den 1 nästlidne Januari tillsvidare
månatligen betala kommunen Tio kro-
nor, hvilka medel borde om möjligt
innehållas af hans arbetsgifvare utaf
Ljungs aflöning.

[MARG: G. J. Ljung + dotter.]

{§22.}
På Herr C. A. Thorilds förslag tilldela-
des Enkan Eriksson, boende i Wester-
marken N:o 11, Åtta kronor såsom bi-
drag till platshyra.

[MARG: Enkan Eriksson
Westermarken 11.]

{§23.}
Med öfverlemnande af räkning å
hafda kostnader för i §6 här ofvan
i protokollet antecknade Oskar Bru-
nell, förmälde Herr C. A. Thorild att,
enligt ett till honom från Doktor Nor-
denson i Stockholm denna dag anländt
bref, någon operation med utsigt till
framgång icke kunde företagas å be-
mälde Brunell. Med anledning häraf
beslöt Nämnden att Brunell skulle
hemtagas från Stockholm och tillsvi-
dare vårdas å fattiggården.

[MARG: Oskar Brunell.]

Som ofvan
/H, Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/C, Hyltén Cavallius/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 18 februari 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104795.

Personrelationer