Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 april 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 april 1897

Anmärkning

{1897 10 April i Sockenstugan}

Närvarande voro samt-
lige Nämndens ledamöter.

§32
Inför Nämnden företrädde enkan
Ida Carlsson från N:o 7 Grindstugan och
omtalad i §57 för sistl år med anhållan
om hyresbidrag, 15 kr. i qvartal månaden; och
beslöt Nämnden med anledning af sitt
förut fattade beslut att nu för en gång
lemna henne ett tillfälligt understöd
af femton kronor, att utgå ur kom-
munens kassa, hvarefter hon i fall
af vidare understödsbegäran skulle
intagas vid Tacktorp.

[MARG: {Ida Carlsson}
15 kr.]

§33.
Inför Nämnden företrädde arbetaren
P. G. Blomberg från Nybyberg i Nyfors
med anhållan att kommunen måtte
för en hans dotter, 15 år gammal, som
intagits å lasarettet och för hvilken
friplats sökts men på grund af
bristande utrymme ej erhållits,
utgifva lasarettskostanaderna, hvilka
dock Blomberg lofvade att till
hälften, om möjligt, framdeles
återgälda.

[MARG: {P. G. Blomberg
Nybyberg}]

§34.
Med anledning af att hemortsrätten för
skomakeriarbetaren Lars Lans, omtalad
i §10 härofvan, enl senare vunna upp-
lysningar ej för sistlidet år lär kunna
påläggas annat samhälle, beslöt
Nämnden, att han skulle förblifva in-
tagen vid Tacktorp, der han dessutom
behöfdes för skoarbeten.

[MARG: {Lars Lans}]

§35
Uppå derom gjord framställning

{1897 10 April i Sockenstugan}

beslöt Nämnden, att låssmeden Lars Ludv.
Landins från N:o 4 Grindstugan flicka
Hilda Wilhelmina 12 år, omtalad i §16 härofvan,
måtte erhålla nödig beklädnad; och
uppdrogs åt vederbörande distrikts-
ledamot Herr G. Larsson att derom
gå i författning, skolande kostna-
den utgå ur hundskattemedlen

[MARG: {Hilda Wilhelmina
Landin}]

§36.
Nämnden godkände vederbörande di-
striktsledamot Herr C. A. Borgströms
åtgärd att till ogifta Anna Mathilda
Andersson, tillfälligt inneboende hos C. E. Pettersson
vid Marieberg i Nyfors, på grund af
långt framskridet hafvande tillstånd
hafva utbetalt Tio kronor, som nu
erlades att utgå ur kommunens
men återsökas af Dunkers socken
der hon lär ega hemortsrätt.

[MARG: {Anna Mathilda
Andersson från
Dunker}]

§37
Nämnden godkände distrikts-
ledamoten Herr C. A. Thorilds åtgärd
att till fabriksarbeterskan Elin
Andersson i Stenbäcken, Nyfors, som
på grund af under sistlidne månad in-
träffad barnsäng saknade förmåga
att sig sjelf försörja, hafva utbe-
talt fem kr., tillfälligt understöd, som
nu erlades att utgå ur kommunens
kassa; och skulle möjligen ytterligare
understödsbehof bero på på bepröf-
vande af Herr Thorild.

[MARG: {Elin Andersson
Stenbäcken}
5 kr.]

§38.
Med anledning af en från lärarin-
nan vid Åsby skola, Mathilda Östlund
till Nämnden stäld skrifvelse, af
innehåll, som nu inför Nämnden

{1897 10 April i Sockenstugan}

refererades, att slaktaren C Hessel
gren, boende å Kohlsta egor, nedgräft
ett af sjukdom behäftadt större
kokratur så grundt, att hundar kring-
släpade delar deraf, hvilket enligt
bemälda lärarinnas förmenande skulle
vara helsovådligt, beslöt Nämnden upp-
draga åt vederbörande distriktsledamot
Herr C. Fahlborg att å ort och ställe
närmare undersöka förhållandet samt
efter omständigheterna och med Nämn-
dens befogenhet förfara.

[MARG: {Helsovård}]

§39
Beslöts att protokollet skulle
justeras vid nästa sammanträde.

[MARG: {Protokoll}]

Som ofvan
/S. Persson/

Justeradt
/Sig; Starck./
/Carl Fahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 april 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104668.

Personrelationer