Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 april 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 april 1886

Anmärkning

{Protokoll den 10 April 1886.}

N:de: Undertecknad ordförande samt
Herrar C. H. Bergstedt, L. Pettersson,
O. Eriksson, C. G. Pettersson
S Persson, F Persson och A. G.
Andersson.

§11.
I anledning af Stadsfullmäktiges i Eskils-
tuna gjorda framställning derom, att som
vid det för Eskilstuna stad anlagda sommar-
luststället Sommarro i Fors Socken värds
husrörelses bedrifvande under instundande
sommarmånader är af behof och omständig
heterna påkallad, rätt till sådan rörelses bedrif-
vande i förening med utskänkning af sprit

{1886 den 10 April}

drycker måtte medgifvas innehafvaren af sagda
ställe, enkefru M. Freese får Kommunal
Nämnden såsom häröfver infordradt yttrande,
anföra, att,

då i närheten af Sommarro på senare tid
uppförts flera boningshus hvilka bebos af
en mängd familjer, som beklagat sig öfver
det störande inflytande, som förorsakas dem
genom värdshusbesökandes oljud synnerligast
Lördags och Söndagsqvällar,

då genom afbrännande af fyrverkeripjeser
fara för eldsolycka för närmaste grannar före-
finnes,

då vid sådana fyrverkeriers afbrännande en
mängd skådelystna samlas på de Sommarro
närmast omgifvande områden samt nedtrampa
och förstöra gröda och planteringar,

då vidare genom i Eskilstuna Stad före-
stående utförande af vattenledningsarbeten
en större mängd lösa arbetare förväntas blifva
här anstälda fara för störande af allmän
ordning förefinnes,
Kommunal Nämnden anser sig böra
afstyrka bifall till ansökningen i
fråga.

[MARG: {Sommarro}]

§12.
Till hyreshjelp åt sjuke förre fabriksarbetaren
Adolf Boqvist beslöt nämnden lemna ett till
fälligt understöd af fem Kronor, som nu till
Boqvists hustru öfverlemnades.

[MARG: Adolf Boqvist
5 Kr. bet]

§13.
Med afseende å förestående uppbörd af näst
lidet års Kommunalutskylder beslöts, att denna

{1886 den 10 April}

uppbördsstämma skall förrättas af undertecknad
ordförande med Herr C. H. Bergstedt som kon-
trollant att verkställa annoteringen.

[MARG: Uppbörden]

§14.
Med anledning deraf att på Rothoffska fon-
den besparande medel finnas, hvilka i Maj
månad kunna blifva lediga, beslöts att genom
annons få säker låntagare till dessa medel

[MARG: {Rothoffska fond}]

§15
Beslöts att till sådan tillsyningsman, som i
HelsowårdsStadgan omförmäles, för lägenheterna
inom det föreslagna Nyfors samhälle, skall
antagas 2:dre Stadsvaktmästaren C. W. Svedin
hvilken härför erhåller 50 Kronor för tiden
från denna dag till den 1 nästkommande
oktober.

[MARG: {Helsovården}]

§16
Beslöts att till gossen Per David Hultgren till
förestående konfirmationen skall lemnas
10 Kronor till kläder

[MARG: {Per Hultgren}]

§17
Som Erik Carlssons i N:o 47 Lorentsberg dotter
Anna saknar nödig omvårdnad så att
fara är för hennes framtida helso- och sin-
nestillstånd så beslöt nämnden lemna ordföran-
den i uppdrag att söka på Kommunens bekost-
nad få henne intagen på Barnhemmet

[MARG: {Barnhemmet}]

§18.
Som arbetskarlen Erik Andersson från Ross-
vik i Husby Socken hvilken är 78 år gammal,
insjuknat å Forsbomska Vreten hos sin måg
och dotter samt då han saknar egna medel

{1886 den 10 April}

eller vård och underhåll af annan så har un-
derstöd måst honom tilldelas med 5 Kronor i
månaden, hvilket då Erik Andersson i fattigvård
hänseende tillhör Husby Socken, skall af nämnda
Kommun återsökas.

[MARG: {Husby Rekarne}]

§19
Enkan Fahlberg företrädde och begärde understöd
eftersom hon är sjuklig och mindre arbetsför
hvilket styrketes af läkarebetyg, och förmälde
ordföranden att han den 16 sistlidne Mars till-
delat henne tillfälligt 2 Kronor, hvilket af nämn
den gillades, hvarvid äfven beslöts att hon tills
vidare skall erhålla 3 Kronor i månaden, hvar-
vid April månads understöd nu lemnades
henne; vidare och i enlighet med läkares för
slag beslöts att hon i sommar skall på kommu-
nens bekostnad få genomgå en bad- och brunns-
kur vid Hellby.

[MARG: {Hellby Badkur}
{3 Kronor bet}]

§20
På ordförandens förslag beslöts att kostna-
den för tryckning af blanker till uppgifter
för Bevillnings Beredningen äfvensom för in
fordrande af sådana uppgifter m.m skall
få utgå af Kommunens Kassa

[MARG: {Bevillnings Beredn}]

§21.
Beslöts att L. F. Anderssons enkas barn äfven
som enkan Hallqvists barn skola till instun
dande examen erhålla skor äfvensom kläder
hvaraf de äro i behof.

[MARG: {Kläder åt barn.}]

§22.
Ordföranden erhöll i uppdrag att jemte
ordföranden i Klosters Kommunal Nämnd

{1886 den 10 April}

låta planera och plantera samt grusa gångarne
å fattighusgården, hvarför allt kostnaden får
utgå af Kommunens Kassa.

[MARG: {Fattighusgården}]

§23
Detta protokoll skall justeras hos ordfö-
randen Lördagen den 17 dennes af Herrar
S. Persson och L. Pettersson.

[MARG: {Protokoll.}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 19 April 1886

/S Persson/
/L. Petterson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 april 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104667.

Personrelationer