Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 augusti 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 augusti 1881

Anmärkning

{1881 den 10 Augusti}
Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar P. G. Andersson i Kohlsta,
A. G. Andersson derstädes
C. G. Pettersson i Gredby
S. Pehrsson å Lagersberg
Jonas Ersson i Stenby och
F. Pehrsson i Faskunge

§22.
Beslöts att affordra Skräddaren C. F. Dufberg
ny förbindelse, att han betalar halfva kost-
naden för hans sons vistande vid Bollnäs
institut från och med den 1 instundande
September

(MARG: Gossen Dufberg)

§23.
Beslöts att följande af Ordföranden gjorda ut-
betalningar skulle få utgå af KommunalKas-
San, nemligen:

för sättning af potatis vid Lundby för L. F.
Anderssons räkning 7 Kronor

Till förre snickaren F. O. Lundgren under
sjukdom 8 Kronor; hvarjemte denne person
skulle å fattigvårdens räkning intagas å lasa-
rettet, om möjlighet till hans förbättring
förefinnes.

[MARG: L. F. Anderssons enka F. O. Lundgren]

§24.
Beslöts låta reparera och rappa stenfoten
vid fattighuset, hvilket stensättaren Carl
Dahlgren åtog sig verkställa för 10 Kronor,
hvarjemte en spricka i spiseln i inre rum-
met skall enligt brandsyneförrättningens
föreskrift repareras.

[MARG: Fattighuset.]

§25.
På sätt nämndens protokoll för den 22 Sist-
lidne Juni §10 innehåller hade nämnden

{1881 den 10 Augusti}

på anförda skäl utsett Herrar P. G. Andersson i
Kohlsta och A. F. Eriksson i Flacksta att efter
Herr Fabrikören och Riddaren L. F. Ståhlberg, som
afsagt sig uppdraget, vara förvaltare af s.k.
Rothoffska fonden, hvilket beslut blifvit del-
gifvet KyrkoRådet med anmodan att biträda
detta val, hvilket dock KyrkoRådet af skäl
som ej angifvits, ansett sig ej kunna utan i stället
utsett jemväl 2:ne af sina ledamöter, Herrar Baron
D. Hermelin och A. Leijonhufvud, att jemte
de 2 af nämnden utsedda handhafva fondens
skuldförbindelser och handlingar; Vid föredrag-
ning häraf inför nämnden ansåg denne af flera
skäl en förvaltning för sagda ändamål af fyra
person vara ej blott obehöflig utan äfven med-
förande olägenhet, hvadan de ofvannämnda nämn-
dens nu afsade sig det erhållna uppdraget
hvarefter nämnden beslöt att göra hemställan
hos KyrkoRådets ordförande att Rådet och nämn-
den må gemensamt sammanträda för att reglera
ej blott denna fråga utan äfven för framtiden öfver-
enskomma huru ärenden rörande fondens förvalt-
ning må afgöras; viljande nämnden jemväl påpeka
att den ena af de af KyrkoRådet utsedde förvalta-
ne är jemväl gäldenär till fonden, sedan Rådet,
utan att, testamentet likmätigt, gifva nämnden
tillfälle att i Saken höras, tillåtit att en
del af fondens medel intecknats i Lagersberg
och en del i Berga.

[MARG: Rothoffska fonden]

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 13 Augusti uppläst och godkändt.
/P, W, Anderson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 10 augusti 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104669.

Personrelationer