Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 juni 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 juni 1866

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Stads-
fullmäktiges i Thorshälla
sammanträde den 8:de Ju-
ni 1866.

S.D. Sedan 16 ledamöter voro
samlade, och läsning af före-
gående sammanträdes protokoll
m.m. för justeringen försiggått
företogos följande ärender till be-
handning.

§.1.
Till upplysning i frågan an-
gående behörig fullmakt för
Fabrikörerne Bergström och Ther
maenius att hos H. M. Konungen
å Stadens vägnar fullfölja kla-
gomålen öfver det å Stadens östra
ägor af Ingeniör C. F. Spongenberg
den 14 Sept. 1861 afslutade laga
skifte, företedde ordföranden en
så lydande skrifvelse : "Med an-
ledning af den utaf Herr Krono-
fogden Levin vid Fullmäktiges sam-
manträde den 2:dra dennes gjor-
da förfrågan om huruvida Full-
mäktige beslutat fullföljd af Stadens
tvist med östra jordegarne angåen-
de det af vice Kommissions Landt-
mätaren C. F. Spongenberg den
14:de Sept. 1861 afslutade laga skif-
te, får jag meddela följande upplys-
ningar.

Sedan Konungens Befallningshaf-
vandes utslag i saken af den 12:te
Januari sistl. år anländt, så blef
detsamma på derefter först inträf-
fade sammanträde för Fullmäk-
tige uppläst, utan att detta föran-
ledde till någon åtgärd, likasom
det icke heller ifrågasattes, att till-
sätta andra personer för frågans
bevakande. Det ansågs derför äf-
ven öfverflödigt att derom något
i protokollboken intaga.- Seder-
mera, då Fabrikör J. P. Bergström
förutsåg, att han skulle blifva
hindrad att vid den särskilda Ma-
gistratens sammanträde vara närva-
rande, så anmälde han skriftli-
gen detta sitt hinder hos Full-
mäktige, och hvarom §.7 i Full-
mäktiges protokoll af den 25:te April
1865 handlar, så lydande:
-
Till Herrar Stadsfullmäktige i Thors-
hälla ! Som frågan om skiftet
på östra Stadsjorden har blifvit till
ny behandling hos Magistraten an-
mäld, så anser jag mig böra an-
mäla, att jag för min helsas skö-
tande ernar resa bort på omkring
2:ne månaders tid och är Herrar
Stadsfullmäktige således i tillfäl-
le att utse annat ombud att i
min frånvaro jemte Herr Ther-
maenius i detta mål föra Stadens
talan om så nödigt pröfvas, Thors-
hälla den 25 Mars 1865. J. P Berg-
ström - Härefter framställde ord-
föranden huruvida nytt ombud skul-
le under Bergströms frånvaro in-
väljas eller icke och hvarvid all-
männa meningen gaf sig tillkän-
na på det sätt att nytt ombud
i Bergströms frånvaro vore obe-
höfligt och anförtroddes åt Thermae-
nius att ensam i Bergströms från-
varo föra Stadens talan.

På nu anförda skäl har må-
let blifvit fullföljdt såväl hos Ko-
nungens Befallningshafvande som
hos Kongl: Maj:t, der målet sig för
närvarande befinner.

Den af Stadens Äldste den 16
April 1862 för Thermaenius och Berg-
ström utfärdade fullmakt angåen-
de skiftesfrågan är af följande ly-
delse: Enär Kakelugnsmakaren C.
E. Ramstedt var utsedd att jemte
J. Thermaenius föra Stadens talan
i afseende på anförande af besvär
emot det på östra ägorna afsluta-
de laga skifte, och Ramstedt med
döden afgått så blev nu Fabrikö-
ren J P. Bergström utsedd, att i
Ramstedts ställe ofvanberörde ären-
de fullfölja./Joh. Thermaenius/,/J.
M. Widegren//J. P. Bergström.//E. Lind-
ström.//P. G. Hulin./P. M. Norin./
/O. Setterlund.//E. H. Ringdahl.//E.
W. M. Lindell.//F. O. Nyström.//J. W. Björk-
lund/;" - som upplästes.

Härefter begärde Herr Kronofog-
den Levin att ofördröjligen, och in-
nan detta protokoll blifver juste-
radt, erhålla bevis derom, att Stads-
fullmäktige icke utfärdat någon
särskild fullmakt för målets full-
följd hos H. M. Konungen. - Det-
ta bevis skulle Herr Kronofogden
tillställas dagen efter detta samman-
träde.

Hvad den ifrågasatte särskilda
fullmakten vidare angår, så haf-
va, såsom ofvan synes, Bergström
och Thermaenius sedan den 16 April
1862 haft förtroende att föra och
fullfölja Stadens talan uti det ifrå-
gavarande skiftesmålet, hvilket
sedan dess på sammma full-
makt varit behandladt, dels vid
särskilda Magistrater dels ock
2:ne gånger hos Konungens Befall-
ningshafvande samt en gång för-
ut hos H. M. Konungen, utan att
Fullmäktige hvarken satt i fråga
om fullmaktens upphäfvande, ej
heller gifvit någon föreskrift
att sakens gång skulle för hvar-
je lägre eller högre instans för
Fullmäktige föredragas.

[MARG: Upplysning ang.
fullm. åt Ther-
maenius att föra
talan för Staden
i östra Skiftes-
frågan]

§. 2.
StadsPaedagogen Herr Gustaf
Lindberg hade inlemnat ansök-
ning att blifva befriad från
att vara ledamot ibland Stads-
fullmäktige, och blef Herr Lind-
berg, på grund af 30 § i nu
gällande kommunallag från det-
ta sitt innehafda uppdrag nu
befriad.

Med fyllnadsval i Herr Lind-
bergs ställe skulle tills vidare an-
stå.

[MARG: Beslut med
anledning af från
Herr Lindberg
inkommen af-
skedsansökan
fr. fullm. skapet]

§.3.
En skrivelse, jemte 2:ne den-
samma åtföljande blanketter, ha-
de från Nyköpings Läns Hushåll-
nings Sällskaps Förvaltnings Utskott
anländt, angående åtskilliga upp-
lysningars erhållande om husslöj-
den på orten. Dessa handlingar
öfverlemnades till Slussinspektoren
Herr A. Berglund som åtog sig att
deröfver till Fullmäktige med utlå-
tande inkomma. Detta borde ske så
tidigt, att Fullmäktige kunna med-
hinna att inom den i skrifvelsen
föreskrifne tid, handlingarne till
Förvaltnings Utskottet återsända.

[MARG:Om skrifvelse
m m. fr. Hush.
sällskapet ang.
uppgifter åt Sv.
Slöjdföreningen.]

§. 4.
Herr Kronofogden Levin och Herr
P. G. Hulin utsågs att efter anmä-
lan justera detta protokoll. Till
suppleant utsågs Herr P. Th. Sundholm.

År och dag som ofvan.
På Stadsfullmäktiges wägnar:
/Joh. Thermaenius/

Wid justering af ofwanstående Protokolls 1:a §
anmärktes att H:r Thermaenii deruti intagne för-
klarande, som skulle han jemte H:r Bergström haft
förtroende att alt hittils och äfven i högre instantier
fullfölja beswärstalan uti det ifrågawarande Skif-
tesmålet, icke vid sammanträdet den 8 Juni delades
af Stadsfullmäktiges, hvilka deremot förklarade
att de icke afwetat de hos Kongl Maj:t i saken
anförda underd beswär och följaktligen icke
eller till de sammas utförande meddelat någon
fullmakt. I öfrigt warder Protokollet godkändt

Thorshälla d. 11/6.66.
/S; N; Levin/
/P, G. Hulin/
/P, Th, Sundholm/

Utdrag af omstående protokolls 3 § lemnad till Berglund 14/6
af J. T.
Motstående protokoll offentligen uppläst
å Rådhuset den 13 Juli 1866 betyga

/C. G Scheler/
/P; Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 juni 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107708.

Personrelationer