Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 april 1891

Anmärkning

den 8 april 1891.

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
Julin,C.A.Andersson och
Sven Winkvist


§.71
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar L.G.Mälberg
L.Frigge och skulle justering ske
den 9 dennes, då protokollet ock
kommer att offentligen uppläsas.


§72.
Genom resolution af den 2 mars
detta år hade Stadsfullmäktiges för-
klaring infordrats med anledning af
Gillberga kommuns yrkande att pigan
Anna Granlund måtte,jemte sina
tvenne barn blifva utstruken ur Gill-
berga sockens mantalslängd för 1891
och i stället införd i längden för
Torshälla stad.

Sedan Stadsfullmäktige vid första
föredragandet häraf remitterat ärendet
till Fattigvårdsstyrelsen hade nu dess
utlåtande inkommit och beslöts Full-
mäktige i enlighet med denna Styrelsens
hemställan:

Att icke bestrida omnämde Anna
Granlunds intagande i Mantalslängden
för Torshälla stad,men enär kändt vore
att hennes barn äro upptagne af Foster-
föräldrar, det ena af Kusken C.V.Hult-
gren å Häggesta ,Odensvi socken,
hvilken
jemväl uppgifvits vara barnets Fader ,och det
andra barnet vistas hos sin Morför-
äldrar Torparen Granlund å Aspsten
Westermo socken så beslöts att bestridaa
Gillberga Kommuns begäran om dessa
barns upptagande i mantalslängden för
Torshälla stad.

[MARG: Mag.]

§.73.
Drätselkammaren hade i skrifvelse
af 2 dennes anmält att enär
Stadsfullmäktiges beslut angående utarren-
dering af Borgmästarens löningsjord endast
afsåg {Östra} jorden så begärdes nu
Stadsfullmäktiges yttrande huru med
löningsjorden å {Norr} och den s.k.
Borgmästartäppan skulle förfaras.

[MARG:Dk]

Stadsfullmäktige beslöto,med
anledning af förut beslutade lönereglering
åt magistraten att uppdraga åt Drätselkam-
maren att i förening med t.f. Borgmästa-
ren uttarrendera såväl "{Norra}" jorden
som ock "Borgmästartäppan" på yttterligare ett års
tid, räknadt ifrån den 14 mars
detta år.

[MARG:§.74. se nedan]

§75.
Af de frånvarande hade Herr C.A.An-
dersson icke med kallelse anträffats,Herr
Julin hade anmält förfall som godkändes
hvadan dessa befriades för böter för
utevaro,deremot skulle Herr Sv.Winkvist
för utevaro från sammanträdet påföras
stadgade böter,med 2 kronor.

§.74.
I skrifvelse af den 2 april detta år hade
Drätselkammaren anmält att Westerås-Torshälla
Ångbåts-Aktie Bolag oaktadt påminnelser
uraktlåtit inbetala kontrakterad hyressum
ma för "vågboden" vid stadens hamn,hva-
dan det anhölls om bemyndigande att emot
nämde ångbåts aktie Bolag vidtaga laga
åtgärder för hyresbeloppets utfående .

Stadsfullmäktige beslöt härom in-
hemta Utskottets utlåtande.
(§.75 se föregående sida)

[MARG:Ut:st]

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt:
/L,G,Mälberg/
/L:Frigge/

Offentligen uppläst den 1 maj 1891
betyga
/Carl Höglund/
/A,J,Hagström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 8 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107707.

Personrelationer