Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 september 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 september 1883

Anmärkning

[1883 den 13 September.]

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:
Herr G.E. Svanbäck
Herr Albin Hellstedt
med godkända förfall

Herr C.W. Dahlgren
Herr C. Andberg
Herr A.F. Dahlström
utan anmäldt förfall


{§.1.}
Upplästes Landshöfdinge Embetets resolutioner 14 sistlidne
Augusti, {den ena} innefattande fastställelse å Stads-
fullmäktiges beslut den 10 föregående Maj, att de så
kallade krogare samt försäljningslokalerna i nedre
våningen till de byggnader i staden, med undantag
af schweitzeriet å Centralhotellet der utskänkning
af spirituösa drycker idkas, skulle under näst-
kommande försäljningsperiod hållas stängda å
Sön - och helgedagar; {den andra} innehållande af
Landshöfdinge Embetet meddeladt bifall till Stads-
fullmäktiges ansökning om lika beskaffad stängning
af försäljningsställena för maltdrycker här i staden.

[MARG: 187.]


{§.2.}
Sedan Stadsfullmäktige den 9 sistlidne Augusti
beslutat upptaga Stadens Skolråds framställning, att
upplagsplatsen söder om Hamngatan här i staden
finge användas till folkskoleplats, såsom en fråga
om stadsplansförändring, samt i följd häraf remit-
terat ärendet till Byggnads Nämnden för erhållande
af dess yttrande; så företogs nu åter detta ärende,
hvarvid nämnda yttrande upplästes, innefattadt
i protokollsutdrag för den 21 Augusti, och hvaraf
inhämtades, att Byggnads Nämnden med 3 röster mot
2,hvilka sednare afgifvits för bifall till gjorda fram-
ställningen, ansett sig icke kunna tillstyrka densamma
emedan platsen ifråga utgjorde ett sumpigt och kärr-
artadt område, från hvilket, såsom beläget nästan i
jemnhöjd med Eskilstuna å, något aflopp svår-
ligen vore att finna, samt platsen vid sådant för-
hållande måste anses osund och till byggnadstomt,
särskildt för skolhus, mindre tjenlig.

Med begäran om dess intagande i protokollet
inlemnade ledamoten Herr E.G. Åbergh följande
skriftliga anförande och yrkande:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.
Som ByggnadsNämnden i fråga om plats för nytt
folkskolehus {icke haft något att erinra} i det afseende,
som här skulle vara hufvudsak, eller huruvida det söder
om Hamngatan afsatta området vore för staden behöfligt
såsom upplagsplats;

som {deremot} BeredningsUtskottet vitsordat, att området,
såsom afskuret från Nybrohamnen genom den 40 fot breda
Hamngatan och såsom beläget" i ett qvarter hvilket
till öfriga delar bestode af bebyggda gårdar", vore
"både {obeqvämt} och {mindre lämpligt} till lastageplats"
samt jemväl dertill{obehöfligt}, eftersom den oberörda
platsen "norr om gatan för samma ändamål vore till-
räckligt stor",- hvilken sednare åsigt så mycket mer
och måtte vara riktig, som stadens begge hufudham-
nar äro annorstädes belägna;

som Utskottet vidare intygat, att nu ifrågavarande
område,- hvilket å äldre plan upptagits såsom byggnads-
tomter med N:ris 279, 280, 281-, vore, "med hänseende till
storlek och läge inom staden, {lämpligt till folkskoleplats}",
hvadan ock Utskottet ansett att "sådana åtgärder borde
från Stadsfullmäktiges sida vidtagas, att Kyrkostäm-
mans beslut måtte hinna gå i fullbordan";

som slutligen,ifråga om platsens öfvriga beskaffen-
het, kändt, att stenhus blifvit i dess närhet, sednast
förra året, byggda med ByggnadsNämndens tillstånd
på bottengrund, som ansetts ganska god, och bottengrunden
å det i frågavarande området enligt undersökning
är fullt lika god, samt, hvad särskildt beträffar
det af ByggnadsNämnden anförda ringa höjdläget
i förhållande till ån,- en egenskap som platsen
har gemensam med en stor del af staden i öfrigt-
Byggnadsstadgan innehåller i 22 §.3 mom: "att bygg-
nadstomt bör, innan den bebygges eller i sammanhang
dermed, torrläggas så fullständigt omständigheterna
medgifva, hvarvid tillses att vattnet afledes i
lämpligaste riktning"; och att det således tilkommer Bygg-
nadsNämnden att framdeles då byggnadstillstånd
för skolhuset komme att sökas, föreskrifva er-
fordeliga åtgärder;

Så får jag på grund af nu afgifna skäl, och
då Utskottets i ämnet afgifva utlåtande synes väl
grundadt, hemställa, att Stadsfullmäktige - obe-
roende af ByggnadsNämndens detaljanmärkning, som
dessutom gäller hela stadsdelen Wester mellan Kungs-
gatan och ån - måtte besluta:

1:o den förändring i planen för Eskilstuna
stad, att upplagsplatsen söder om Hamngatan
(bestående af forna byggnadstomterna 279,
280,281) i stället blifver en folkskoletomt,
och

2:o att då denna förändring näppeligen kan
anses vara annat än af ringare betydenhet
i stadsplanshänseende, underställa beslutet
godkännande af Kongl. Maj:ts, Befallningshaf-
vande, eller af Kongl: Maj:t, derest den
förra myndigheten skulle anse frågan af den
stora betydenhet, att hon ej fölle inom dess
beslutanderätt.

Eskilstuna den 13 September 1883

/Er.Gotth.Åbergh./ "

varande detta yrkande aldeles i öfverensstämmelse
med det utlåtande, som af Berednings Utskottet tidigare
i ärendet afgifvits, enligt dess protokoll för
den 1 Augusti:-

Under den vidare öfverläggningen yrkades:
a.) bifall till byggnadsNämndens utlåtande, med
afslag på Skolrådets framställning;

b.) bifall till Utskottets och Herr Åberghs samman-
stämmande yrkande, med afslag å ByggnadsNäm-
dens framställning; och

c.) frågans remiss till Skolrådet för afgifvande
af dess yttrande i huruvida ej, med afseende å
hvad ByggnadsNämnden anfört, annan plats
för folkskolehuset, än den nu begärda, måtte
kunna väljas.

Frågan afgjordes genom 2:ne voteringar.
I den första beslöts med 21 röster mot 4, att
yrkande i punkten c) här ofvan skulle utgöra
kontraproposition i hufvudvoteringen; och i denna
sednare blef yrkandet i punkten {b.)} bifallet
med 18 röster mot 7,-hvadan Stadsfullmäktige
sålunda beslutat såsom Herr Åbergh i sin ofvan intagna
skrift föreslagit.-

Reservation anfördes af:
Herr A. Falk, H. Åkerstein, K. Söderblom, T. Engström och E.A.
Lundblad,-
denne sistnämnde särskildt på den grund att han afgifvit
nej-röst
i hufvudvotering.

[MARG: N:o 212.]

{§.3.}
I fråga om det af vederbörande byggnadskomiterade
hos Stadsfullmäktige anhängiggjorda ärendet, om
slutlig afsyning och slutliquid för stadens nyuppför-
da Tekniska Skolhus, hade Utskottet afgifvit infor-
dradt utlåtande, som nu upplästes och befanns inne-
hålla följande förslag:

" 1:o att,- som huset blifvit fullt färdigt till den kon-
trakterade tiden, och staden icke haft olägenhet deraf
att husets taktäckning under den föregående tiden försenats
emot hvad Kontraktet innehåller, samt afsyningsmännen intygat
att, förutom några mindre vigtiga anmärkningar,
byggnadsarbetet blifvit utfördt med mycken omsorg
och noggranhet - , Stadsfullmäktige må efterskänka
den upplupna taktäckningsplikten 4500 kronor om bygg-
nadsentrepenören JW. Kajerdt istället vill öka sin
ansvarstid för huset från förut bestämda 3 år till 4år;

2:o att byggnadskomiterade må bemyndigas att till
entrepenören utbetala den nu återstående 1/12 af
entrepenadsumman med 5166 kronor 67 öre derest
aftalet efter 1:sta punkten kommer till stånd, samt
dessutom 690 kronor för hans ritningar;

3:o att Komiterades kostnadsräkning å 148 kronor
38 öre betalas;

4:o att jemväl synemännen må godtgöras med af dem
fordrade 300 kronor;

5:o) att Drätselkammaren erhåller uppdrag förse
byggnadskomiterade med medel till förestående
liquiders fullgörande, för Tekniska Skolhus-
fondens räkning."

Under öfverläggning härom upplystes at bland
de anmärkningar, hvilka vid Tekniska Skolhusets af-
synande förekommit, utgjordes en af golfträets
beskaffenhet, och af den betydenhet att Stads-
fullmäktige, vid besluts fattande, godkände
Utskottets utlåtande, sålunda oinskränkt:

{Första punkten} bifölls med den förändring, att
den ifrågavarande taktäcknings plikten 4500 kronor
icke skulle helt och hållet efterskänkas utan utan deraf
uttagas ett belopp af 690 kronor;

{Andra punkten} bifölls med den förändringen att den åter-
stående entreprenadsumma som utbetalas till entrepre-
nören derest aftalet efter 1:sta punkten komme till
stånd utgjorde 5466 kr. 67 öre, med afdrag af 690
kronor innehållen taktäckningsplikt.

{Tredje}, {Fjerde} och {Femte} punkterna biföllos oförän-
drade.

[MARG: 218.]


{§.4.}
Till ByggnadsNämnden remitterades för ytterligare
beredning en framställning af Drätselkammaren
om reglering af tomterna 67, 68 och 69.

[MARG: 220.]


{§.5.}
I enlighet med Drätselkammarens framställning
beviljades afskrifning i räkenskapen af kommu-
nalutskylder till följande belopp:

För år 1878 - KR. 193.32
1879 - 73:22
1880 - 193:62
1881 - 49:96
1882 - 1234:66

tillsammans Kronor 1744:78

[MARG: 221.]


{§.6.}
Efter afgångne ledamoten i Fattigvårds Styrelsens
2:dra distrikt Herr E.A. Naesman invaldes
Herr E.A. Lundblad med 19 röster
till ledamot i samma styrelse och distrikt för tiden
till 1884 års utgång.

[MARG: 222.]


{§.7.}
Med 19 röster utsågs ledamoten i Fattigvårdsstyrelsen
Herr E.A. Lundblad till Ordförande i samma styrelse.

[MARG: 222.]


{§.8.}
Herr E.A. Lundblad begärde att Stadsfullmäktige
måtte endtlediga honom från att vara ledamot
i stadens ByggnadsNämnd och Drätselkam-
mare, med anledning deraf att han nu
blifvit vald till ledamot och Ordförande i
Fattigvårdsstyrelsen.

Framställningen beviljades; och skulle från
Utskottet infordras förslag till återbesättande
af de efter Herr Lundblad lediga ledamots-
rummen i ByggnadsNämnden och Drätselkammaren.


{§.9.}
Till ledamöter i Komitén för städernas bolag till
brandförsäkring af lösegendom för instundande
försäkringsår valdes:

Fabrikören G.E. Svanbäck med 22 röster
Handlanden C.A. Lundberg d.y. med 20 röster
Apothekaren A.W. Koraen med 18 röster
Handlanden Carl Andberg med 18 röster
Rådmannen C.G. Granberg med 16 röster.


{§.10.}
Herrar C.W. Dahlgren, C. Andberg och A.F. Dahlström,
hvilka för uteblifvandet från dagens sammanträde ej
anmält förfall, plikta hvardera 2 Kronor

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/C:A, Ström/
/H Åkerstein/

År 1883 den 17 September å rådhuset offentligen uppläst betyga:

/C.G. Falk/
/N. Jonsson/

[MARG: 223.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 13 september 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107108.

Personrelationer