Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 19 december 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 19 december 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Muni-
cipalsamhälles tredje Ordinarie
Municipalstämma, för året, uti
Sockenstugan, den 19 December
1904.

§1.
Kungörelsen om Stämman hade blifvit
uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 11 Decem-
ber innevarande år och derjemte varit in-
förd uti platsens tidningar, flera gånger,
hvarföre Stämman fanns vara lagligen
utlyst. -

§2.
Till justeringsmän för detta protokoll ut-
sågos Folkskolläraren Herr A. Karlsson och
Kopparslagaren Herr C. O. Svensson i N:o 26. -

§3.
Till revisorer valdes Herrar Bokhållaren
Sig. Starck och C. A. Woungerecht, med Fakto-
riarbetaren C. F. Carlsson i N:o 10 såsom Suppleant. -
[MARG: Exp:dt
11/1 05.]

§4.
Beslöts att granskningen af fyrktalslängden
samt debiterings- och uppbördslängden
skulle ske i sammanhang med den gransk-
ning af samma längder, som kommer
att ske på Fors Sockens kommunalstäm-
ma den 21 December d.å. -
[MARG: Exp:dt
11/1 05.]

§5.
Till Suppleant i Municipalnämnden efter
aflidne Fabriksarbetaren Gust. Lindberg val-
des, för tiden intill 1905 års utgång, Gju-
taren Herr J. F. Carlsson i gården N:o 10. -

§6.
Wid företaget val af brandbefäl för år
1905 utsågos;
Till brandchef Herr Werkmästaren Aug.
Belin och till vice brandchef Muraren
Herr C. A. Forsberg;
till 1:sta Sprutmästare Herr A. L. Lindhagen
och till 2:dre Sprutmästare Herr Gottfrid Anders-
son i Eskol. -
[MARG: Exp:dt
11/1 05.]

§7.
Till ledamöter i brandstyrelsen för år 1905
omvaldes Herrar Ingeniören Bror Bergman
och Muraren C. A. Forsberg, med Herr A. L.
Lindhagen såsom Suppleant. Samhäl-
lets brandchef är sjelfskrifven ledamot
i brandstyrelsen. -

§8.
Förklarades Stämman afslutad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordf.

Justeradt och godkändt
/A, Karlsson./
/C. O. Svensson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 1 Januari 1905 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 19 december 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106667.

Personrelationer