Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 19 oktober 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 19 oktober 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Samhälles ordinarie Muni-
cipalstämma i Sockenstugan
den 19 Oktober 1901.

§1.
Kungörelse om Stämman hade blifvit
uppläst i Fors Kyrka Söndagarne den 6
och 13 Oktober, samt derjemte varit införd
tvänne gånger uti hvardera af ortens tid-
ningar; och förklarades Stämman på grund
häraf vara lagligen utlyst. -

§2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Handlanden C. A. Thorild och Grundläggaren
C. A. Johansson.

§3.
Företogs val för komplettering af Muni-
cipalnämnden, i anledning af f.d. Ordföran-
dens i samma nämnd C. Ax. Borgströms
afgång, hvarvid hittillsvarande vice ord-
föranden Fabrikören Aug. Nordström en-
hälligt valdes till Nämndens Ordförande,
för tiden intill 1903 års slut.

Till ledamot af Nämnden valdes der-
efter, genom öppen omröstning, Arbe-
taren Carl Andersson i Nynäs med 5101
röster, mot 5039 som tillföllo förste Supple-
anten Brandchefen Herr Sven C. Dahlberg.

Werkmästaren Aug. Belin erhöll derjem-
te 1781 röster och Herr C. J. V. Brattström 56 rö-
ster. Den nyvalde ledamotens tjenstgö-
ringstid utgår med år 1903.

Folkskolläraren Herr A. Karlsson valdes der-
efter enhälligt till Vice Ordförande i
Municipalnämnden intill 1903 års ut-
gång. -
[MARG: Exp: dt]

§4.
Till {ledamöter} i Hälsovårdsnämnden, efter
de afgångne ledamöterna C. Ax. Borgström
och Adolf Olsson, samt på grund af Nämn-
dens anmälan, valdes, för tiden intill 1903
års utgång, Suppleanten Gårdsegaren C. E. Nilsson
och Sliparen W. Westergren i Jägersberg. Till Supple-
ant efter Herr Nilsson utsågs Muraren C. A.
Forsberg i N:o 23 Grindstugan. -
[MARG: Exp: dt]

§5.
I öfverensstämmelse med Municipalsty-
relsens förslag (Se §3 i Styrelsens protokoll af
den 21 September 1901) beslöt Stämman.{att}
de föreskrifter rörande Velocipedåkning,
som finnas intagna uti §2 af gällande
ordningsstadga för Eskilstuna Stad, sko-
la uti tillämpliga delar gälla äfven in-
om Nyfors Municipalsamhälle, samt,
att registrering af Velociped, verkstäld
hos Poliskommissarien i Eskilstuna,
likaledes skall, utan vidare, gälla äfven
inom Nyfors. -
[MARG:Exp: dt]

§6.
Antogs och godkändes följande af Muni-
cipalnämnden uppgjorda förslag till
utgifts- och inkomst-stat för år 1902:

{Inkomster af:}
Beräknade 84,500 fyrkar á 14 öre - Kr. 11,830,00.
Wattenafgifter af beräknande
2665 rum á Sex Kronor - Kr. 15,990,00
Hyror från Gården N:o 76 1,012,00 28,832,00.
Summa Inkomster Kronor 28,832,00.

{Utgifter:}
{Räntor:}
Ränta och amortering å lånet i Upsala Spar-
bank (ursprungligen 200,000 Kr) kr. 9,800,00.
Ränta för lån å 25000 Kronor i Mä-
larbanken, á 7% - kr. 1,750,00
Ränta för lån å 50,000 Kronor i Sydsven-
ska Kredit-Bolaget, á 6% - kr. 3,000,00.
Ränta å inteckn. i N:o 76 belånad
för 7000 Kr. á 6% - kr. 420,00 - 14,970,00.
Wattenafgifter till Eskilstuna Stad - kr. 5330,00.

{Hälsovården:}
Lön till extra provinsialläkaren kr. 1000,00.
Lön till hälsovårdstillsyningsmannen kr. 400,00.
Lön till renhållningsentreprenören - kr. 250,00.
Arvode för skrifgöromål - kr. 100,00 1,750,00.

{Polisväsendet:}
Lön till 2 st. polismän - kr. 300,00
Hyra för arrestlokalen - kr. 175,00. 475,00
{Gatubelysningen} - kr. 900,00

{Rörnätet:}
Lön till rörnätsförmannen - kr. 600,00
Arvode för brunnsrensning - kr. 300,00
Underhåll af rörnätet - kr. 300,00 1,200,00.

{Gator m.m.}
Till underhåll af gator, renhålln. m.m. kr. 700,00.
hyra för gångväg öfver Marieberg 50,00. 750,00.

{Omkostnader för gården N:o 76} kr. 250,00.

{För Brandväsendet} kr. 150,00.

{Expeditionen:}
Till hyra kr. 240,00.
Lyse, ved och städning kr. 200,00
För bokföring, skrifning och materialier kr. 1000,00 1,440,00.

{Annonser och trycksaker} kr. 300,00.

{Till oförutsedda utgifter} kr. 289,70.

Beräknad afkortning å 84500 fyrkar kr. 1,027,30.
Utgifter Summa Kronor 28,832,00
[MARG: Exp: dt]

§7.
Upplästes följande utdrag af Municipal-
Nämndens protokoll hållet vid dess Samman-
träde den 2 Oktober 1901: "Närvarande voro Nämn-
dens samtlige ordinarie ledamöter jemte Supple-
anten Herr Sven Dahlberg.- §1. Som Samhället
numera har lån i olika låneinrättningar
och dessa lån i allmänhet draga ända till
7% ränta, så anser Nämnden, att det skulle
för Samhället blifva betydligt fördelakti-
gare om man kunde få dessa lån sam-
manförda till ett amorteringslån, stäldt på
40 år. I detta Amorteringslån skulle följande
belopp sammanföras:
Samhällets lån i Sydsvenska Kredit-Aktie-
Bolaget å - 50,000 Kronor
Samhällets lån i Mälarbanken å 25,000 Kronor
Samhällets bidrag till vägportar-
nes ombyggnad - 3,000 Kronor
Lån mot inteckning i Gården N:o 76 - 7,000 Kronor
Inköpt från Nybyberg gatudel - 3,000 Kronor
eller tillsammans Kronor - 88,000. Men
då Samhället i en snar framtid väl måste
vidkännas utgifter dels till inköp af gatu-
mark, dels till förbättringar af såväl gator
och torg som Ock gatubelysning, anskaffan-
de af Materialgård m.m. vill Nämnden
föreslå Stämman besluta om upptagan-
det af ett amorteringslån å tillsammans
125000 Kronor, att amorteras på 40 år, och att
Nämnden, eller af Stämman utsedd
person, måtte få i uppdrag ingå till Kongl.
Majestät med begäran om rätt till ett sådant
låns upptagande. Nyfors den 2 Oktober 1901
/August Nordström./ Justeradt /Sven C. Dahlberg/
/P. W. Lindkvist./ Rätt utdraget betygar /A. Karlsson/"

Sedan under öfverläggningen, blifvit framhål-
let, att det af Nämnden föreslagna beloppet
vore alldeles för lågt, i betraktande af de-
stora kraf som ställas på Samhället, be-
slöts, på derom gjordt yrkande:

{att} Samhället skulle, under förutsättning
att Nådigt tillstånd dertill kan erhållas,
upptaga ett amorteringslån å Etthundra-
femtiotusen (150,000) Kronor, att återbetalas
på 40 år, i och för konvertering af nu be-
fintliga lån, enligt Nämndens förslag, samt
för åtaget bidrag till vägportarnes ombygg-
nad, för inköp af gatudelar och Materialgård,
förbättrande af gator och torg, anordnande
af gatubelysning, m.fl. ändamål, hvil-
ka för Samhällets behof och utveckling
äro af den allra största betydelse;

{att} Municipalnämnden, hvilken egde rätt
att med sig adjungera Samhällets nu-
varande Ordningsman Ordföranden i Stäm-
man, Ingeniören m.m. Magnus Brunskog
skulle bemyndigas: att hos Kongl. Majestät
göra underdånig framställning om Nådigt
tillstånd för Nyfors Municipalsamhälle
att upptaga ifrågavarande lån; att
å Samhällets vägnar underskrifva låneför-
bindelsen samt lyfta och utqvittera låne-
summan; egande Municipalnämnden
rätt, att intilldess öfverenskommelse om
amorteringslånet hunnit träffas, upp-
taga tillfälliga lån till fyllande af Sam-
hällets mest trängande behof. -
[MARG: Exp: dt]

§8
Af Herr Axel Hellgren väcktes, för behandling
vid en blifvande Municipalstämma, föl-
jande förslag:

"Att Municipalstämman måtte besluta
låta utreda, dels hvilken som är egare
till gatorna, dels ock hvilkens skyldighet
det är att iordningställa dessa. Och om genom
den föreslagna utredningen omständigheterna
så fordra, Stämman då må besluta, att åt
Samhället förvärfva eganderätten till gatorna,
och, i den mån tillgångarne det medgifva,
företaga nödvändiga gatubyggnader." -
[MARG: Remit: d till
Byggnads-
nämnden
O Mun.
nämnden]

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordf.

Justeradt
/C. A. Thorild/
/C. A. Johansson/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 27 oktober 1901 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 19 oktober 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106668.

Personrelationer