Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 april 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 april 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens i Nyfors samman-
träde å sessionsrummet den
7 April 1903.

Närvarande voro August Nordström, A. Karls-
son, P.V. Lindqvist och Karl Andersson.
Herr C.A. Johansson var frånvarande med godkändt
förfall.

§1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar P.V.
Lindqvist och Karl Andersson.

§2.
I anledning af att Trafikaktiebolaget Grängesbergs-
Oxelösunds järnvägar nödgas för trafikens skull
höja Samhällets öfver järnvägsområdet ledande
järnbro, hade förfrågan från järnvägsbolaget fram-
ställts, huruvida Nyfors vid denna förändring
önskade anbyggnad af den från Västermarksgatan ledan-
de, branta och långa uppgångstrappan.
På Nämndens genom dess ordförande framställda
begäran hade från Järnvägens Maskindirektör nu
inlämnats skiss öfver förändrad trappuppgång jämte
följande skrifvelse:

"Härmed öfverlämnas skiss till förslag rörande
förändring af uppgången till bron öfver järnvägs-
spåren å Eskilstuna bangård. Genom utförande
af detta förslag kommer trappan att blifva
ojämförligt bättre att trafikera än som nu är,
hvarför utan större säkerhet mot olycksfall etc.
erhålles.
Den beräknade kostnaden för ändringen ifråga
kommer icke att öfverstiga Femhundra kronor.

Högaktningsfullt
/Sam. Betts./"

Inseende behofvet af en bättre trappuppgång så
mycket mera nu, då själfva brobanan ytterliga-
re höjes, beslöt Nämnden för sin del antaga det från
Maskindirektören inkomma ändrings förslaget; men då
bron i anseende till den stora trafik, som å densamma
ständigt äge rum i båda riktningarna, jämväl är allde-
les försmal, beslöts att nu samtidigt söka få den ökad
på bredden med åtminstone Två fot.

Ärendet skulle öfverlämnas till extra stämmas pröf-
ning och uppdrogs åt ordföranden, dels hos vederböran-
de järnvägsstyrelse meddela Nämndens beslut, dels
anskaffa kostnadsförslag jämväl å förändring af
brons bredd.

§3.
Från försäkringsbolaget Tre Kronor hade öfversändts
kvitto blankett med begäran att densamma måtte
enligt anvisning ifyllas och vederbörligen kvitteras,
hvarefter samma bolag mot densammas och Borg-
ströms försäkringsbrefs aflämnande genast vore
i tillfälle till Nyfors Samhälle utbetala 6000 Kronor,
eller det belopp, Samhället beslutat antaga såsom
full likvid i C.Ax. Borgströms försäkring.
Nämnden lämnade åt sin Ordförande uppdraget
att kvittera ofvan angifne summa.

§4.
Beslöts till Eskilstuna stads Drätselkammare öfver-
lämna de anmärkningar till ändringar, som Nämnden
i förening med Drätselkammarens kontraktsförslag
framlagt inför Stämman och vunnit densammas bifall,
rörande ofvannämnda myndighets anspråk å er-
sättning för anläggning och underhåll af gatube-
lysning medelst gas i Nyfors Samhälle.
De villkor, enligt hvilka Nämnden anser, att Nyfors
kan gå med på uppgörelse, har Nämnden uppställt
och antagit i protokoll af den 9 Mars d. å §3.
Nämnden uppdrog nu åt Folkskolläraren A. Karlsson
att uppsätta en skrifvelse till drätselkammaren i
ärendet, upptagande i hufvudsak angifna uttalande
till förändring i Drätselkammarens uppställda kon-
traktsförslag.

Nyfors den 7 April 1903.
/August. Nordström/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/P,W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 april 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106504.

Personrelationer