Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 oktober 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalnämndens i
Kloster socken sammanträde
i Sockenstugan den 19 Oktober 1889.

Närvarande nämndens samtliga ledamöter.

§1.
Upprättades följande förslag till Utgift
och inkomsstat för kommunen för år 1890

Utgifter
Till Fattigvården - 3500-
Räntor till Gallenska fonden - 97-
Ränta och amotering af Jernvägslånet - 945-
Presterskapet Jura Stolae - 75-
Aflöningar till Fjerdingsmannen - 100-
till Brandrotemästaren - 30-
Uppbördsman till presterskapet - 75-
Sekreteraren - 60-
Porto och skrifmaterialier - 25-
Annonsering - 50-
Till Wägkassan - 22-
Tingshus och Häradshäkte - 300-70
{Oförutsedda behof - 185-}
Kronor 5464-70.

Inkomster som ej behöfva uttaxseras.
Behållning från 1889 - 1500-
Af Klosterström - 1017-
Bränvinsmedel - 300-

Uttaxsering af 15500 Fyrkar à 15 öre - 2325-
Uttaxsering af 9200 Fastighetsfyrkar till Tingshus m m å 2,8 - 257-60
Uttaxsering af 6300 annan fyrkar till Tingshus m m å 0,7 43-10
Uttaxsering af hemman à 50 öre 22-
Kronor 5464-70

§2
Torparen Carlsson i Söderbergstorp begärde
att få öfvertaga det lån uti Mat och Pollet-
kassan som hans broder J Carlsson
i Fagerås innehaft stor 300 kronor och
erbjöd som borgen Torparen Jonsson
i Simonstorp och Byggmästaren Magnus
Larsson i Sofieberg, och blef denna Carls-
sons begäran af nämnden bifallen.

§.3
Som löfte om rum erhållits vid Inge-
marstorp för de fattigga hvilka vid ny-
året måste ur Fattighuset utflytta, upp-
drogs åt ledamoten Fjerdingsmannen P J
Söderkvist att derstädes verkställa några
mindre reparationer med rappning.

§4.
Enkan Lotta Pettersson vid Hellstugan före-
trädde och begärde hyreshjelp, men som
hon icke var mer än 55 år gammal och
arbetsförd blef hennes begäran afslagen, hvar
emot om hon så önskade skulle hennes
dotter Anna Maria få intagas på Barnhemmet.

§5
Ledamoten Herr G Berglund anmälde att han
vid nämndens sednaste sammanträde varit
bortrest samt att han kallat suppleant
hvilken äfven varit bortrest, i anledning
hvaraf han begärde blifva fri från de böter
honom vid nämnde sammanträde ådömts
och blef denna hans anmälan samt begäran
om bifriande från böter af nämnden godkändt.

§6
Att justera protokollet utsågs Herrar C Carlsson
och O Andersson i Röksta.

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 19 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105787.

Personrelationer