Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 april 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 april 1902

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommu-
nalstämma med Fors socken
i sockenstugan den 21 April
1902.

{§1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C. A.
Thorild och E. Laurén.

{§2.}
Med anledning af Kommunalstämmans beslut
den 21 December 1901 hade från Landstingets epidemi-
komité underrättelse ankommit, att komiten ämna-
de föreslå Landstinget att inköpa socknens epide-
miska sjukhus för 12000 kronor, hvarjemte komitén
under förmälan att den ämnat föreslå: att Lands-
tinget skall öfvertaga epidemisjukvården i länet med un-
dantag af städerna Nyköping och Eskilstuna, att Lands-
tinget skall helt och hållet bekosta sjukvården, att
platser å sjukhusen skola beräknas efter en per tusen
invånare å landsbygden och tre per tusen i städer och
municipalsamhällen, samt att vederbörande provinsial-
eller extra provinsialläkare skall anmodas besörja sjuk-
vården - tillika hemställt att Fors socken måtte lå-
ta sina vid en eventuel försäljning af sjukhuset fä
stade vilken utgå.

Då epidemikomiténs förslag i hufvudsakliga delar upp-
fylde de vilkor socknen förut fästat vid öfverlåtel-
sen beslöt Stämman enhälligt bifalla komiténs hem-
ställan, hvadan socknen alltså förklarat sig villig
att för en summa af 12000 kronor öfverlåta sitt
epidemisjukhus till Landstinget mot det att detta
ombesörjer epidemisjukvården på det sätt komitén ämnar föreslå.

[MARG: Exp 3/5 02]

{§3.}
Afkortningslängd å oguldne 1901 års
kronoutskylder i socknen, slutade å att
belopp af 739 kronor 01 öre, företeddes och
godkändes samt försågs med påskrift derom.
Som ofvan:
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt:
/Erik Laurén,/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka sönd. den 27 April 1902 af
/C, Sundström,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 21 april 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105348.

Personrelationer