Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 april 1891

Anmärkning

{1891 den 8 April i Sockenstugan}

Närv:de voro nämndens samtliga
ledamöter.

§62.
Föredrogs fattigvårdsStyrelsens i Norrköping-
Stad ansökning om utbekommande af ersätt-
ning för sjukvårdskostnad för Smedsarbetaren
Albin Theodor Spennare, hvilken enligt i må-
let vunna upplysningar lärer vistats och
bott i Westermarken N:o 31 under sådana för-
hållanden att han bort derstädes för år 1890
mantalskrifvas; egaren af besagda gård Per
Johansson var inför nämnden närvarande
och vitsordade att Johansson hos sig haft inne
hyst Albin Theodor Spennare från försommaren
år 1889 till eftersommaren 1890, och då Albin
Th Spennare alltså vid tiden för understö-
dets beviljande egt hemortsrätt i Fors Socken
skulle ordföranden ega att i afgifvande för
klaring medgifva detta.

[MARG: {Alb Th. Spennare
Norrköping}]

§63.
Ordföranden anmälde, att enkan Maria
Josefina Sahlqvist numera blifvit intagen å
Eskilstuna lasarett; med anledning häraf
beslöt nämnden, att då hon blir från lasa-
rettet utskrifven hon skall förpassas till
Tacktorps fattiggård.

[MARG: {Enkan Sahlqvist}]

§64
Nämnden delgafs Konungens Befallningshaf-
vandes i länet utslag den 1 dennes, hvarigenom
Gillberga Socken blifvit ålagd att ersätta Fors
Socken underhållskostnad för förra pigan
Anna Charlotta Andersson; och beslöts att
utslaget skall i vederbörlig ordning delgifvas
fattigvårdsStyrelsen i Gillberga.

[MARG: {Anna C:a Andersson
Gillberga}]

{1891 den 8 April i Sockenstugan}

§65.
Som å Flackersta hemmans skogsmark blifvit
uppförda flera hyddor, i hvilka Stenhuggare
och lösa personer blifvit inhysta, utan att
vara derstädes skrifna, så beslöt nämnden
att till nästa sammanträde låta genom veder
börande distriktsledamot inkalla arrenda-
torn af sagda hemman, Nils Jonsson, för att
söka förmå honom gå i författning om
rifning af dessa hyddor.

[MARG: {Lös befolkning
vid Flackersta}]

§66.
Nämnden beslöt att af Nils Nilsson i Stora
Hult i Råby Rekarne Socken inköpa en
skogspark, som närmare beskrifves i upprättadt
kontrakt, hvilket ordföranden eger att å nämn
dens vägnar underskrifva; priset för parken
blir 600 kronor, hvaraf såsom handpenning
vid Kontraktets underskrifvande betalas
100 Kronor och återstående 500 Kronor den
1 Januari 1892; afverkningstiden bestäm
mes från den 1 April innevarande år
till den 1 Januari 1896.

[MARG: {Skogspark}]

§67.
Beslöts att detta protokoll skall juste
ras vid nämndens nästa sammanträde.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A Svedin./

/Joseph. Jonson/
/S. Persson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 8 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105164.

Personrelationer