Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 december 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 december 1894

Anmärkning

{1894 den 1 December i Sockenstugan}

N:de voro undertecknad ordförande samt
Herrar S. Persson, H. Persson, Thorild
Jonson, Starck, Eriksson och J. G.
Andersson, hvaremot Herr A. J. Westers-
son anmäldes vara hindrad af bortresa
och A. J. Korell uteblef utan an-
mäldt förfall.

§145
Från ordföranden i Kloster Sockens Kommunal-
Stämma hade kommit Skrifvelse med förfrå-
gan, huruvida Fors kommun vore villig deltaga
i kostnaden för vatten- och aflopps-ledning
till gamla fattiggården N:o 133 i Eskilstuna,
hvarför kostnaden skulle belöpa Sig till
ett sammanlagdt belopp af 135 Kronor; Som
en sådan anordning ansågs nödvändig för
att undvika åläggande dertill från vederbö-
rande myndigheters Sida beslöt nämnden
att Fors Socken för angifna ändamålet Skall
bidraga med halfva beloppet Sextiosju
Kronor 50 öre, samt ordföranden alltså upp-
göra Kontrakt med vattenledningsStyrelsen

[MARG: {Vattenledning}]

§146
Som förra pigan Anna Sofia Forslund från
Kohlsta kommit i behof af lasarettsvård
men hon saknade egna medel eller vård och
underhåll, så hade fattigvårdsStyrelsen för
henne måst utfärda ansvarsförbindelse för
vårdande å lasarettet härstädes; men Som
bemälda qvinna Synes ega hemortsrätt i
Dunker Socken af detta län, Skulle bemälda
Samhälle lagsökas om ersättning för blif-
vande kostnader.

[MARG: {Anna Sofia Forslund
fr Dunker}]

§147.
Nämnden delgafs Konungens Befallnings-
fallningshafvandes i länet utslag den 16
Sistlidne November rörande pigan Maria

{1894 den 1 December i Sockenstugan}

Helena Andersson; och Skulle nämnden åt
nöjas med det gifna utslaget, och ådömda be-
loppet betalas enligt räkning.

[MARG: {Maria Helena Andersson}]

§148.
Nämnden beslöt att vid Skolan för Sinnesslöa
barn i Stockholm Söka plats för vård och upp
fostran af A. G. Anderssons i Mamrelund hustru
Amanda Charlotta Anderssons oäkta Son Carl
Ludvig, född den 26 December 1887, och om
hvilken protokollet för den 4 September och
den 11 November Sistlidet år handlar; och
Skulle ordföranden ega afgifva vederbörlig för-
bindelse för afgiftens erläggande och insända
handlingarne till direktionen för skolan för
Sinnesslöa barn i Stockholm.

[MARG: {Carl Ludv. Andersson
Sinnesslö}]

§149.
Nämnden beslöt att följande personer Skulle be-
komma julpengar med 4 Kronor hvardera, nemligen

{Af Rothoffska fonden}
Sofia Jonsdotter vid Lagersberg 4:
Maria Jonsdotter vid Lagersberg 4:
Olof Ersson vid Rosenberg 4: 12:-

{Westermarkens fattiga}
Maria Andersson N:o 44 4:-
Gustaf Olsson Bing i N:o 44 4:-
Carin Ersson i N:o 2 4:-
Carolina Mathilda Svensson i N:o 3 4:- 16:-

{Tillhörande Eskilstuna Stad}
Enkan Fredrika Hellqvist i Sommarviken 4:-

alla dessa belopp blefvo nu till vederbörande
distriktsledamöter öfverlemnade att till ofvan
nämnda hjon utlemnas.

Likaledes beslöts anskaffande af tyg till
lakan, linne och bolster åt Maria Andersson
och Gustaf Olsson Bing, båda i Westermarken
N:o 44; och skulle hvad den sistnämnde angår,
anskaffandet ske genom ledamoten Starck.

[MARG: {Julpengar}]

{1894 den 1 December i Sockenstugan}

§150.
Beslöts att följande hjon skulle hvardera erhålla
till jul en half famn ved, som levereras af
Herr O. Eriksson i Lundby till pris af tio
Kronor per famn.

Maria Andersson i Westermarken N:o 44
Gustaf Olsson Bing i Westermarken N:o 44
Carin Ersson i Westermarken N:o 2.
Carolina Mathilda Svensson i Westermarken N:o 3
Carin Olsson i Fridhem
Anna Sofia Widerholm i Carl Johanstorp
Anna Holmström i Vegersberg
Emma Charlotta Pettersson i Erikslund
Enkan Eriksson i Westermarken N:o 11
Enkan Amalia Charlotta Höglund i Lorentsberg B.
Enkan Agnes Larsson i Johanneberg
Enkan Kristina Gustafsson i Westermarken 22

[MARG: {Ved till hjon}]

§151
På framställning af vederbörande distrikts
ledamot beslöt nämnden att anskaffa kläder
och skodon, i och för Skolgång, åt enkan
Larssons i Johanneberg Son Walfrid, född
år 1882; och Skulle ledamoten C. A. Thorild
gå i författning härom.

[MARG: {Kläder åt Barn}]

§152.
För förklarings afgifvande föredrogos hand-
lingarne i fattigvårdsmålet rörande drängen
C. A. Lindbloms hustru Brita Lovisa
Carlsson och hennes barn; och beslöt
nämnden afgifva förklaring i enligehet med
ett af ordföranden företedt förslag till
Skrifvelse med bestridande af bifall till
ansökningen i hvad den finnes mot Fors
Socken rigtad.

[MARG: {Brita Lovisa Karlsson}]

§153.
För att söka tillstånd till idkande af gård
farihandel hade Gustaf Albert Carlsson i

{1894 den 1 December i Sockenstugan}

Kina begärt nämndens betyg om vandel m. m;
och beslöt nu nämnden vitsorda hans redbar-
het och ordentlighet samt lämplighet för
Sådan rörelses bedrifvande, hvarom utdrag
af protokoll Skulle honom meddelas.

[MARG: {Gårdfarihandel}]

§154.
Mönstrades församlingens fattighjon Som
icke äro å fattiggårdsansstalten intagna,
och bestämdes deras underhåll för näst-
kommande års första hälft Sålunda:

{A) Äldre fattiga}
5:o Enkan Johanna Berglund erhåller hy-
reshjelp den 1 April och 1 Oktober 12:50
19:o Christina Charlotta Björklund från
Hörnhammar, för månad 2:-
22 Enkan Sofia Wilhelmina Bergendahl, hos
Byggmäst Olof Carlsson vid Elim, för mån 11:-
90 F. d. Dräng Anders Persson vid Åsby för mån 2:-
91 F d. Piga Greta Lovisa Andersdotter
vid Åsby för mån 2:-

{Fattiga Barn:}
89 Gustaf Emil Westerberg hos Gjutaren
Larsson i Eskilstuna, erhåller den 2
nästkommande Januari 3:-
hvarefter understödet upphör och gossen
intages å fattiggården om Så erfordras.

{Fattiga från Westermarken}
20 Maria Andersson i Westermarken 44, för mån 6:-
21 Gustaf Olsson Bing i Westermarken 44, för mån 4:-
31 Enkan Carin Ersson i Westermarken 2, för mån 4:-
33 Augusta Charlotta Ågren i Westermarken 2, för mån 6:-
52 Enkan Stina Larsson i Larslund för mån 4:-
76 Enkan Carolina M:a Svensson i Westermarken 3, för mån 4
13/94 Enkan Anna Lovisa Eriksson i Westermarken 11, för mån 4:-

{Fattiga från främmande samhällen:
från Eskilstuna Stad}
71 Frans August Pettersson fr. Äppelviken

{1894 den 1 December i Sockenstugan}

erhåller för qvartal 15:-
76 Maria Christina Lindberg fr. Carl Johanstorp, erhåller för qvartal 12:-
64 Enkan Fredrika Hellqvist fr. Sommarviken, för mån 5:-

{Från Strengnäs Socken}
41 Barnet Ida Wilhelmina Björling, hos arrendatorn
Björklund, vid Skjulsta Soldattorp, för qvart 12:50

{Från Vestra Vingåkers Socken}
63 Barnet Carl Olof Berg hos morfadren Korpr
Berg vid Löppinge, för qvartal 24:-

{Från Stockholms Stad}
56 Enkan Maximiliana Charlotta Mathilda
Wetterström, för månad 6:-
93 Gossen Carl Sune Carlsson Ingman hos
Gårdfarihandlanden Gustaf Albert
Carlsson vid Kina, för månad 6:

[MARG: {Underhåll
för hjon}]

§155.
I protokollet Skulle till efterrättelse intagas
att följande kommunens hjon äro å allmän
vårdanstalt intagna eller eljest bortackor-
derade inom främmande samhällen, nemligen

{Vid döfstumskolan å Manilla}
Carl Daniel Scheler mot årlig afgift af
Kommunen 300:

{Vid Nyköpings hospital}
Stenarbetaren Theodor Ferdinand Molin
mot afgift per dag af 50 öre

{Inom Nora Stad}
Smedlärlingen A. G. Andersson mot årlig
afgift af 75:-

{Vid Idiotanstalten i Strengnäs:}
Calla Elisabeth Eriksdotter Carlsson och
Knut Herman Håkansson mot årlig afgift
af 150 Kronor för hvardera, dock att för den
Senare fadren Herman Håkansson vid
Tunafors betalar ersättning med femtio
Kronor per år, hälften den 1 April och
hälften den 1 Oktober

[MARG: {Hjon å vårdanstalt}]

{1894 den 1 December i Sockenstugan}

§156.
Beslöts att nämnden åter Skall samman-
träda Måndagen den 17 dennes efter ordinarie
Stämmans Slut då detta protokoll jem-
väl skall justeras.

[MARG: {Protokollet}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/C. A. Thorild/
/Sig; Starck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 december 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104661.

Personrelationer