Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 juli 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 juli 1905

Anmärkning

{Vid fattiggården Tacktorp den 1 Juli 1905.}

Närvarande: Nämndens samtliga leda-
möter utom Herr Lindhé.

{§107}
Ogifta Charlotta Pettersson, född den 31/8
1855 och boende i Nyfors N:o 88, hade på
grund af sjukdom begärt understöd och
beviljades nu ett belopp af 5 kronor i
månaden, att utgå från och med 1 näst-
lidne Juni.

[MARG: Charlotta Pettersson]

{§108.}
För arbetaren Lars Erik Larsson
från Norra Fridhem hade, då han
den 30 sistlidne Maj brutit ena benet,
ansvarssedel för lasarettsvård utfär-
dats; detta gillades af Nämnden som
beslöt att kostnaden skulle utgå af
Lasarettsfondens medel i den mån Lars-
son ej själf kunde ersätta densamma.

[MARG: L. E. Larsson
(Las. fonden)]

{§109.}
För i §39 omnämnda änkan Lina Schill-
ström hade den 14 nästlidne Juni ansvars-
förbindelse till lasarettet utfärdats; med
gillande häraf uppdrog Nämnden åt
distriktsledamoten Herr Kåberg att under-
söka i hvad mån hyresbidraget borde
utgå fortfarande eller ej.

[MARG: Lina Schillström
{§149}]

{§110.}
Den 27. nästlidne Juni hade i §61 här
ofvan omnämnda hustru Hilma Helena
Pettersson måst intagas vid fattiggården
enär hon tillfölje af sinnessjukdom ej
kunde vårdas i hemmet; och skulle, för
den händelse handlingarna i det mål
som pågår rörande henne än en gång
komma hit, anspråk på ersättning ef-
ter 1 krona pr dag göras.

[MARG: Hilma H. Pettersson
§153]

1/7 05.

{§111}
Den förut till fattiggården salubjudna ve-
den hade nu sålts på auktion och inropats
af ledamoten Herr Jonson till pris af kr: 7:10
per famn. Efter besiktning af vedpartiet
beslöt Nämnden, som fann veden bättre
än hvad den tänkt sig densamma, öfver-
taga det till kommunens förfogande ställda
inropet, cirka 100 famnar.

[MARG: Ved till Tacktorp.]

{§112}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den
22 nästlidne Juni med åläggande för Lilla
Mellösa socken att ersätta Fors socken dess
kostnader för i §63 här ofvan omnämnda än-
kan Carolina Jonsson tilldelad fattigvård. Mellö-
sa fattigvårdsstyrelse har begärt hennes hemsän-
dande om understödet skulle behöfva höjas.

[MARG: Carolina Jonsson]

{§113.}
Föredrogs Länsstyrelsens utslag af den
27 nästlidne Juni med åläggande för Jä-
ders socken att ersätta i §67 här ofvan om-
nämnda tjänstflickan Tora Johansson till-
delad fattigvård.

[MARG: Tora Johansson]

{§114.}
Sedan änkan Ålander i Nyfors N:o 16
dött i lungsot beviljades sonen, som i
stället för smittrening uppbränt en del
kläder, reningskostnaden, 6 kronor.

[MARG: Desinfektion]

{§115.}
Tvänne räkningar å förlossningskostnader
för hustru Axelsson och Augusta Thunholm godkändes
till betalning.

[MARG: Förlossningskostnad.]

{§116.}
I §94 omnämnda Calla Carlsson hade häm-
tats från Strängnäs och då några fosterföräldrar
för henne ej kunnat erhållas skulle hon tills-
vidare kvarblifva vid fattiggården.

[MARG: Calla Carlsson]

1/7 05

{§117}
Änkan Clara Chr. Eriksson från Nyfors N:o 45
hade till distriktsledamoten framställt begäran
om understöd; och beviljades hon tillsvidare
ett belopp af 6 kronor i månaden från och
med denna dag.

[MARG: Clara Christ. Eriksson
{§142}]

{§118.}
Af hundskattemedlen beviljades änkan
Wallins i Nyfors N:o 21 två flickor tyg till bomullskläd-
ningar att anskaffas genom distriktsleda-
motens försorg.

[MARG: Kläder af hundskattemedl]

{§119.}
Af lärarinnan Gerda Andersson i Me-
sta lämnad räkning å ersättning för
kokning af skolbarnens mjölk skulle
öfverlämnas till skolläraren A. Karlsson
för erhållande af upplysning rörande
de grunder på hvilka hon åtagit nämn-
da kokning.

[MARG: Mjölk t skolbarn]

{§120}
De hittills varande understö-
den skulle under andra halfåret ut-
gå med enahanda belopp.

[MARG: Halfårsunderstöd.]

{§121.}
Föreståndaren vid fattiggården an-
höll om upplysning, huruvida Nämn-
den ansåg att han och förestån-
darinnan ej kunde sköta sina respek-
tive platser vid gården och med an-
ledning däraf afstyrkt hans ansökan
om löneförhöjning. Till svar å den-
na framställning upplästes §§8 och 74
här ofvan, hvari Nämndens ifrågava-
rande afstyrkande finnes motiveradt.

[MARG: Föreståndarens
lönefråga.]

{§122}
Hjonen förekallades hvarvid tillstädes-
kommo A. P. Magnusson och Frans Oskar
Pettersson af hvilka den förre önska-

1/7 05

de ett par glasögon och den senare ett
skrufstycke. Bådas begäran beviljades.

[MARG: Hjonen förekallas]

{§123.}
I protokollet skulle antecknas att
L. L. Landin ånyo blifvit intagen vid
fattiggården.

[MARG: L. L. Landin
§133]

{§124.}
Af Klosters fattigvårdsstyrelse fram-
ställd begäran om ersättning för fattig-
vård tilldelad hustru Ringström från Ny-
fors N:o 75 hade, då mannen enligt §99 är intagen
vid fattiggården, erkänts och hustrun här-
städes erbjudits full försörjning; detta god-
kändes nu af Nämnden.

[MARG: Hustru Ringström.]

{§125.}
Efter tagen öfverblick af de vid fattig-
gården verkställda odlingsarbetena beslöt
Nämnden att såsom gratifikationer därför
tilldela: Föreståndaren kr. 50:-
Carl August Timell kr. 8:-
Carl Oskar Andersson kr. 5:-
Carl Oskar Gustafsson kr. 5:-
Isak Leon. Ringström kr. 2:-

eller sammanlagdt Sjuttio kronor.

[MARG: Gratifikationer för
odling]

{§126.}
Nämnden beslöt att månadspenningen
för Carl Oskar Andersson och Isak L. Ringström
skulle höjas till kr. 1:50 pr månad.

[MARG: Månadspenningar]

{§127}
Nämnden beslöt att taket i statstugans
inre rum skulle omspännas och väggarna målas
samt golfven i fattiggården, där så behöfdes,
repareras.

[MARG: Reparationer]

{§128}
Protokollet justeras nästa sammanträde

[MARG: Protokollet.]

som ofvan
/H, Persson/

Justeradt
/Sig, Starck,/
/Aug, Belin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalnämnden, Eskilstuna, 1 juli 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/104662.

Personrelationer