Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 september 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 september 1892

Anmärkning

den 9 Sept. 1892


Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herr
F.E.Larsson.

§.124.
Att jemte Ordföranden justera da-
gens protokoll utsågos Herrar F.Lind-
quister och P.E.Pettersson och skulle
justering ske Måndagen den 12 Sept kl. 7.e.m.§.125
Sedan Stadsfullmäktige vid ett fö-
regående sammanträde §.121 beslutat att
utse ombud för staden att närvara vid
den laga syneförrättning som Wester-&
Öster Rekarne Härads Rätt utsatt att hål-
las invid Torshälla qvarn med anledning
af en af Nyby Bruks Aktiebolag gjord an-
mälan det deras afsigt" vore att inom qvar-
nens område efter genombrytning af den
utaf Hjelmarens och Qvismarens sjösänk-
ningsbolag i Torshälla ström för hindran-
de af bakvatten till qvarnen,uppförda sten-
mur anbringa en turbin",så beslöto nu
Stadsfullmäktige att till stadens Ombud
härvid utse Herrar Fabrikör C.A.Anders-
son,Fabrikör F.E.Larsson,Komminister
G.Sjöström samtlige i Torshälla samt
vice Häradshöfdingen Gustaf Edv Fahl-
crantz i Stockholm och uppdraga Stads-
fullmäktige att dessa ombud att vid ifråga-
varande ärendes handläggning inför
Wester & Öster Rekarne Härads Rätt
vid syn å stället Torsdagen den 15 in
stundande September och tills vidare
uti detta ärende
föra Torshälla stads talan och framställa
de anspråk hvartill förhållandena kunna
föranleda och skulle utdrag af detta pro-
tokoll gälla för samtliga de valde Ombu-
den som fullmakt.

§.126
Enär Herr F E.Larsson anmält
förfall skulle hans utevaro icke med-
föra böter.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeras den 12 Sept.1892.

/F;Lindquister/
/P,E,Pettersson/

Offentligen uppläst den 15 Sept- 1892
betyga:
/J.W.Lundkvist/
/C A Hedberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 september 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107714.

Personrelationer