Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 september 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 september 1865

Anmärkning

Protokoll, fördt vid
Stadsfullmäktiges samman-
träde i Thorshälla den 9:de
September 1865.

S:D: Sedan 17. Ledamöter voro samlade,
företogos följande ärender till behandling.

{§1.}
Protokollet af den 22 sistl Juli up-
lästes.

{§2.}
Ordföranden gjorde förfrågan om, huru-
vida någon åtgärd vore att vidtaga i af-
seende på den blifvande höstmarknaden,
tillfölje hvaraf de fleste Ledamöterne anså-
go, att samma norm och pris borde följas
som förlidet år, och uppdrogs åt Drät-
selkammaren att draga försorg om alla
de åtgärder, som för marknaden erfordrass,
samt utse och tillsätta de personer som
skola förrätta upbörd af stånd och plats
penningar; Drätselkammaren skulle jemväl
hos Magistraten göra sig underrättad om, hu
ruvida afgift till staden kan åläggas Konstridare
och dermed jemnförliga personer, som i en-
skildtes gårdar drifva sin rörelse, hvarefter
drätselkammaren hade att om nämnde sak
lämna föreskrifter till upbördsmännen.

[MARG:D]

{§3.}
Uplästes en så lydande skrifvelse angå-
ende indragning eller minskning i tider för
marknaderne:
"Remi-
teras till Stadsfullmäktige, som hafva att
deröfver till Magistraten inkomma med utlåtande så
tidigt, att detsamma kan i början af
November detta år till Konungens
Befallningshafvande i Länet insändas.
Thorshälla den 14 Augusti 1865,
Ex officio.
/K Svensson/"

"Afskrift. Till Kongl Maj:ts Befallningshafvande
i Södermanlands län!

I anledning af underdånig hemställan
af Kongl Maj:t Befallningshafvande i Calmar
län, om nådigt förklarande huru, efter ut-
färdandet af Kongl förordningen den 18
Juni 1864. angående utvidgad näringsfrihet,
borde förhållas: i afseende å de hittils
brukliga marknader i riket, har Kongl
Maj:st denna dag, enär efter det närings-
friheten blifvit utvidgad behofvet af mark-
nader syntes, med undantag af sådana
som afse Kreaturshandel, böra vara,om
icke i allo undanröjdt, dock i väsendt-
lig mån inskränkt, anbefalt, att Kong
Maj:ts Befallningshafvande i samtlige ri
kets län skola, efter det landstingen och,
hvad Städerna angår, jemväl Stadsfull
mäktige eller, der sådana icke finnas, Stads
innevånarne å Allmän Rådstuga blifvit
hörda, till Kongl Commercer Collegium fö-
re innevarande års slut inkomma med
förslag till indragning af eller minsk-
ning i tiden för de marknader, som kun-
na finnas obehöfliga eller till tiden allt-
för långt utsträckta; hvarefter bemälde Col-
legium har att, ned föranledande af de sålun
da inkommande uplysningarne, vidare i ämnet
förordna.

Hvad Kongl Maj:st sålunda föreskrifvet
får jag, på nådig befallning, härmed Kongl:
Maj:sts Befallningshafvande till kännedom
och efterrättelse meddela. Stockholm den 19:de
Maj 1865,
/G Lagerstråle/

Vidimeras Ex Officio
/C; E; Varenius/"

Derefter begärde Ordföranden Ordet och
hemställde, att denna vigtiga fråga nu en
dast borde anses såsom väckt, och att den-
samma borde remitteras till Drätselkam
maren, som deröfver bör utgifva sitt utlå-
tande, och i detta sitt uttlåtande särskildt
utsätta huru många röster äro för eller
emot marknadernes bibehållande; Drät
selkammaren skulle derjemte foga Spe-
cifik räkning i Debet och Credit öfver
de sist hållne höst- och vinter-mark
naderne. Detta förslag gillades enhälligt,
och antogs såsom dagens beslut, dervid
Drätselkammarens ordföranden lof-
vade, att inom en månad härefter med förberör
de yttranden och räkenskaper inkom-
ma, hvarefter frågan skulle till slutligt
afgörande föredragas - och hvarom utdrag ett Proto
Coll skulle Drätselkammaren tillställas.

[MARG:D]

{§4.}
{8§:}
Fullmäktiges Protokoll af den 28. Juni af-
lästes hvaraf inhämtades, att Motion om minsk
ning af skjutshästarnas antal blifvit väkt
af ordföranden, som föreslagit, att endast
2:ne skjutshästar i dygnet, i stället för 6
borde vara tillräckligt. Magistraten hade
yttrat sig i frågan, och med en så lydande
skrifvelse inkommit.

"Till Stadsfullmäktige i Thorshälla!

Med anledning af väckt förslag om minsk-
ning uti det hästantal Staden bör hålla för
resande, får Magistraten, der frågan förevarit,
förklara, att, då hvad dagböckerne visa, un
der en längre tid, endast en à två hästar un
der månaden utgått, Magistraten för sin del
icke afstyrker en minskning uti hästan-
talet, isynnerhet då lättnad uti utgifter
för staden derigenom upstår, dock torde
det icke gerna vara lämpligt, att mer än
till hälften minska antalet, så fromt icke
staden genom särskild öfverenskommelse
med någon Samhällets medlen, kan få
denna att för billigt arfvode skjutsa
vid upkommet tillfälligt större behof
af hästar, hvilket likväl borde högst
sällan, om ens någonsin, hädanefter
upstå. Thorshälla den 4. September 1865.
På Magistratens vägnar,
/K Svensson/"

som uplästes, hvarefter frågan kom under
diskusion; och då olika meningar ytt-
rades om, huruvida 2. eller 3. hästar skul-
le anslås, så företogs omröstning, som ut
föll så, att 8 stannade mot 8, hvadan de
röster som ville bekosta 3 hästar segrade,
endast på den grund, att ordförandens
röst biträdde detta sednare föreslog. Herr
Lindblom svarade hvarken ja eller nej, utan
framkastade under röstningen ett annat
förslag, som icke till någon åtgärd kunde
föranleda.

Härefter diskuterades huruvida endast
3:ne hästar för dygnet, efter 6 timmars föregån
gen budning, vore tillräckligt, hvarefter man
kom till det resultat, att sedan 3 hästar
efter 6 timmars föregången budning utgått,
så skulle, i händelse af behof, ytterligare
3 hästar 6. timmar derefter af den blif-
vande entrepeneuren anskaffas; och i
händelse en sådan omständighet kunde
föranleda honom, att genom beting med
annan person betala högre belopp än hvad
skjutspenningarne utgöra, så skulle hvad
som fordrades utöfver skjutspenningarne,
särskildt af Staden betalas utöfver det
belopp, som vidskjutsens öfvertagande kan
på Auction blifwa faststäldt. Liqvid skulle
utgå qvartalsvis och af den blifvande entre
penören få upbäras vid hvarje qvartals Slut.
Drätselkammaren anmodades, att efter derom
2:ne gångor förut skedd kungörelse, på auction;
sednast inom 1. November detta år, skjut-
sen på ett års tid, räknadt från 1. nästkomman,
de Januari, på nu föreskrifne vilkor till den
minst bjudande uplåta; och hvarom Drät-
selkammaren genom utdrag af Protokol-
let skulle underrättas.

{§5.}
Utdrag af Protokollet skulle tillstäl-
las Källarmästaren Eklöf, för att
tjena till efterrättelse emellan honom
och resande.

{§6.}
Ordföranden uplyste, att Forstmannen
Lönnqvist, som skulle anmodas rätta begång
na fel å beräkningen öfver Stadsskogen,
nu afflyttat från Strängnäs till egendomen
Axmar i närheten af Gefle, samt fram-
ställde med anledning deraf, hvilka åt
gärder nu borde vidtagas för att få fe-
len rättade. Ordföranden tillkännagaf jem-
väl, att han ej vidare ville fortfara med ut
redande af denna fråga, samt föreslog,
att drätselkammaren borde öfvertaga detta
göromål. Drätselkämmarens Ordförande
anhöll då, att undertecknad, Thermaenius,
måtte fortfara med detta updrag, hvarmed
äfven öfrige ledamöter syntes vara belåtne.
Härpå svarade Thermaenius, att i händelse
hon skulle med updraget fortfara, han ef-
ter bästa förstånd skulle utföra saken,
dock utan ansvar för den kostnad och
skada, som för sakens utredning kunde
upkomma. På derom gjord framställ
ning tillkännagafvo de flesta ledamöterne
sin önskan, att till Thermaenius, utan vida-
re föredragning, öfverlämna detta updrag,
utan att göra anmärkning öfver de åtgär-
der, som för sakens utredande kunde er-
fordras, och skulle annan person få an-
litas, i händelse Lönqvist icke kunde
förmås att felen afhjelpa.

{§7.}
Till svar på förut till Drätselkam-
maren utlåtande remiterad fråga, angå
ende provisionelt sjukhus, inkom en så
lydande skrifvelse; "Utdrag af Protokol-
let fördt vid Drätselkammarens samman-
träde i Thorshälla den 5 Juli 1865,. §3.
Angående af Herrar Stadsfullmäktige väckt
förslag rörande anskaffande af Provisio-
nelt sjukhus, får Drätselkammaren till-
styrka, att denna fråga får hvila tills ef-
ter Landstinget instundande höst, på det
resultatet af dess beslut rörande sjuk-
vården i Ländet må inhämtas. År och
dag som ofvan, På Drätselkammarens
vägnar: /P: Th Sundholm./" som uplästes,
hvarefter beslöts att låta med denna frå
ga bestå till efter Landstinget.

{§8.}
5, mom: af 6.§: i fullmäktiges Protokoll
af den 28 Juni uplästes, som i hufvudsa-
ken innehåller, att Jordägarne på Öster
skulle jemte Capitalet, 30 R:dr, [riksdaler] för Svingrin-
den på öster, äfven betala ränta från 20 Maj
1862, då berörde grind bordt vara betalt.
Efter upläsandet uplyste Herr P: Th: Sundholm,
att Capitalet 30 R:dr var inbetalt, men att
räntan vägrades och icke skulle utan lag
sökning betalas; Härvid erinrade Herr
Fagerström, att ränta icke på laga väg
kunde erhållas för längre tid än från
lagsökningsdagen; och då jordägarne
i detta afseende icke draga i betänkande
att, utan afseende på werklig rättvisa och
till följe af sin försummelse att i rät-
tan tid betala omförmälde 30 R:dr, nu ge
nom laga skydd vilja göra en inbespar-
ning i sina utgifter på omkring 6 R:dr,
som bordt stadsCassan tillkomma, så beslö-
to fullmäktige, att staden häldre borde
efterskänka räntan än att genom laga åt
gärd söka utkräfva densamma.

{§9.}
Från Magistraten inlemnades en så
lydande skrifvelse: "Till Stadsfullmäktige
i Thorshälla! Då nu varande plats för
Rådstufvu Rättens arkif är högst otjen
lig och obeqväm, får jag hemställa till
stadsfullmäktige, det uti Rättens sessions
rum på tjenligt ställe måtte upföras
ett större väggfast skåp för Arkifvet,
hvartill jag så mycket mer föranledes,
som Herr Justitiekansleren vidsednas-
te härvars förmenade att någon tjenli-
gare plats, än den nu befintliga borde kun-
na för upgifne ändamålet beredas. Thors-
hälla den 1 September 1865, K Svensson."
som uplästes, hvarefter beslöts, att Drätselkam-
maren, utan fullmäktiges vidare hörande,
skulle i samråd med Magistraten bestämma
och låta upsätta de ifråga satte skåpen.

[MARG:D]

{§10.}
Från Herr J: P: Benslin vid Schebo
ruk inkom en så lydande skrifvelse:

"Till Herrar Stadsfullmäktige i Thors-
hälla! Då jag af Herr Fagerström i Thors-
hälla inköpte den tomt med tillhörande
vattenfall Öster om strömmen, der såg-
verk varit anlagdt, blef jag uplyst om,
att staden åtagit sig genom laga åtgärd
upgå Rågång emellan Staden och Thors-
hälla qvarn, emedan det var Herr Fager-
ströms afsigt liksom det nu är min
öfvertygelse, att någon vattenrätt till för
ra sågläget skulle kunna erhållas, en
dast utredt blifver hwarest rågången
r. Herr Fagerström ärnade jemväl bör-
ja rättegång härom, men då beslöt
staden att föra denna talan, och har
jag härom inhämtat, att staden jem-
väl påbörjat rättegång om rågången,
men att stadsfullmäktige beslutat, att
nedlägga rättegången derföre, att den-
samma vid HäradsRätten ogynsamt
för staden utfallit, och vill det således.
synas som staden häldre efterskänker
sin rätt till de fördelar som en rågång
på stället kan medföras, i händelse Dom
slutligen faller till stadens fördel. Nu
är emedlertid förhållandet så, att jag
icke är i stånd att med fördel kunna
använda min tomt eller göra någon slags
fördämning eller vattenledning förr,
än rågången är känd, och får derföre
anhålla att staden antingen fortsätter
rättegångstvisten tills den i Högsta
Domstolen blifver afgjord, eller ock att
staden på mig öfverlåter sin talan
och för [eversedeliga]tider tillförsäkrar
mig alla de fördelar som genom en
rågång kunna för staden upkomma,
hvaremot jag utbelalar alla de Rätte
gångskostnader, som hädanefter för
Målets fortsättning kunna uppkomma,
ty torde Herrar fullmäktige finna, at
den skatt jag nu betalar till StadsCas-
san är alldeles fruktlös förr än nå
gon fördel kan dragas af tomten me
delst anläggnig af wattenverk. Om
Herrar fullmäkliges svar hörå anhål-
les: Norrtelje och Schebo Bruk den
4 September 1865,
/Johan Petter Benslin".
som uplästes, hvarefter
beslöts att remitera frågan till Drätsel
kammaren som hade att med sitt utlå-
tande deröfver till fullmäktige inkom-
ma, och i detta sitt utlåtande sär-
skildt anföra de olika meningar,
som vid frågans beredning kunna
upkomma.

{§11.}
Herrar Hulin och Setterlund ut
sågos att Justera Protokollet, och
Herr Lindström till supleant.

Dag som ofvan
på stadsfullmäktiges vägnar
/Joh. Thermaenius/

Uppläst ock rigtigt befunnit
Thorshälla den 13 September 1865
/E, Lindström/
/O. Setterlund/

Offentligen uppläst i Rådhuset
Thorshälla den 20 Dec 65
/C. G Scheler/
/P, Malmsten/

den 15 September lemnades till vaktmästar Malmsten att
tillställa Magistraten Utdrag af. 2. 3, 6. och 9 §§ i ofvan-
stående Protokoll.

På samma gång utlämnades till densamma att tillställa Drät
selkammaren Utdrag af 2. 4. och 9 §§ i ofvanstående Protokoll
samt i
remissen som å utdragen var tecknad, föreskriften för Drät
selkammarens förhållande i anseende till 3:§: Samt en
afskrift, af en till Konungens Befallningshafvande stäld
skrifvelse, angående marknadernes inskränkning.
uppsägning bevis angående skjutsar till Fru andersson
tillika med en från Byggmästar Bengslin inkommen
skrifvelse angående rågången mot Thorshälla qvarn.

Afskrift.
Herr A; E; Lönnqvist!

Thorshälla den 16. Sept, 1865,
Då staden härstädes har för afsigt att på
arende uplåta Stadsskogen Råbyhed, så be-
gärdes tillstånd dertill hos Kon Befallnings
hafvande och vid ansökningen fogades den
af H, H, upgjorde hushållsplan för trakt-
huggning m:m: Konungens Befallnings-
hafvande utstälde då skogshandlingarne
till öfver jägmästar Lidell som derå gjordt
några anmärkningar, och har altsam-
mans återkommit med antydan för
staden att missräkningarne böra rättas
innan staden kan få tillstånd att ut
arendera skogen och får jag till följe
deraf fråga på hvad rätt H, H, finner
lämpligast afhjelpa felen d. v. s. om H H
ernar sig hit åt orten och omräkningen
kunde ske här eller om jag skulle sända
handlingarne till någon af mina bekanta
i Gefle der H; H; sedan kan hämta dem.
War god och svara mig härpå med första,
Porto för svar härå medföljer.

Efter updrag af Stadsfullmäcktige.
Högaktningsfullt.
/Joh Thermaenius./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 september 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107713.

Personrelationer