Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 november 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 november 1891

Anmärkning

{den 9 Novemb. 1891.}

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Her-
rar Hagström och
Sv.Winkvist.

§.§57.
Att jemte Ordföranden justera da-
gens protokoll utsågos Herrar C.
A. Andersson och J. E. Julin och
skulle justeringen ske Tisdagen
den 10 nov. 1891 kl. 11 f.m.

§ 157.
Till slutlig behandling förelåg
nu den ifrån sammanträdet den 22
October uppskjutes frågan om eventuell teck-
ning af preferenc-aktier i Norra
Södermanlands jernväg, med anled-
ning af Jernvägsstyrelsens skrifvelse
af den 2 October 1891.

De tillsatte komiterade hade till
Stadsfullmäktige inkommit med
följande utlåtande.

"Till Stadsfullmäktige i Torshälla!
Enligt det uppdrag som blifvit af
Stadsfullmäktige på grund af dess be-
slut den 7 Nov. 1891 åt undertecknade
lemnadt få vi härmed till Stadsfull-
mäktige afgifva följande utredning
men förslag i anledning af Jernvägssty-
relsens framställning den 2 October 1891.
Genom beslut af den 22 October detta år
hafva Stadsfullmäktige förklarat sig
vidhålla såväl gjord teckning af
20.000 Kronor som ock de vid teck-
ningen fästa vilkor, samt dels vägrat
eventuellt teckna mindre belopp i
stamaktier och dels begärt upplysning
ar af Jernvägsstyrelsens verkställande di-
rektör v. Häradshöfding Carl Alexan-
derson har till Stadsfullmäktiges Ordfö-
rande i handbref lemnat åtskilliga
upplysningar hvilka komiterade i
saknad af andra ärender rörande
handlingar ej kunna nöjaktigt kon-
trollera.

Vid Stadsfullmäktiges sammanträ-
de den 22 October yttrades af direktö-
ren Alexandersson bland annat att Sty-
relsen af det skäl ej kunde fästa af-
seende vid Stadsfullmäktiges vilkor för
teckningen angående banans neddragande
till Torshälla ån enär samma bana enligt
sakkunniges omdöme kräfde en anlägg-
ningskostnad af minst 15.000 kronor utöfver
stadens tecknade bidrag till jernvägen.

I anledning af nämde ordförande hafva
åtskilliga medlemmar af samhället på
egen bekostnad låtit Ingeniör J. Nilsson
företaga undersökning rörande såväl
plan som kostnad för ifrågasatt förlängning
af Norra Södermanlands Jernväg från Nyby ångsåg
ned till Nyby åns utlopp i Torshälla-ån
hvilka undersökningar härmed till Stads-
fullmäktige öfverlemnas. Enligt förslaget
belöper sig anläggningskostnaden till
12.500 Kronor, hvilken kostnad dock
enligt komiterades beräkningar kan
nedbringas med 1.412,55 för räls, med
120. Kronor för rälsspik och med 300.
kronor för inhägnad, derest virke får
tagas från stadskogen, eller till-
sammans med 1832;.55.

Ingeniör Nilssons förslag upptager
ej kostnaden för nödiga stations-
hus, hvilka enligt sakkunniges om-
döme kunna uppföras för en sam-
manlagd kostnad af 4.132 kronor
derest nödigt virke får tagas från
stadsskogen hvadan hela kostnaden
för anläggningen jemte jordlösen m.
m. skulle belöpa sig till 16.000 kro-
nor.

Komiterade, som fortfarande vidhålla
den mening, att banans neddragande
till ån för samhällets framtida ut-
veckling af den aldra största vigt
och att liknande erbjudande till lättan-
de af kommunikationsväsendet san-
nolikt ej skall på lång tid återkomma
vilja komiterade härmed fästa Stadsfullmäktiges
uppmärksamhet på nödvändigheten af
att då inflytelserika krafter äro verk-
samma till förhindrande af banans
neddragande till angifna plats, göra större
uppoffringar än som redan beslutats

Uppenbarligen kommer jernvägs-
styrelsen att tillbakavisa Stadsfullmäk-
tiges anbud derest det skulle blifva ett blott
öfverlemnande af den ifrågasatte banan.
Styrelsen är framför allt angelägen att af
Torshälla erhålla ett större belopp tecknadt
i preferenceraktier. Emellertid anse komi
terade att ingen som helst teckning i pre-
ferenceaktier bör förekomma derest ej om-
förmälde bana kommer till stånd och öf-
riga nedanskrifne vilkor af styrelsen an-
tages och uppfyllas.

Det synes komiterade derför önskvärdt
att Stadsfullmäktige besluta under för-
utsättning af att Kongl. Maj:t beviljar Tors-
hälla stad nådigt tillstånd upptaga ett amor-
teringslån till gäldande af alla med ifrågava-
rande företag förenade kostnader, dels på
egen bekostnad anlägga och sedermera till
Norra Södermanlands jernväg öfverlemna
en från Nyby ångsåg till Nyby åns utlopp i
Torshälla ån enligt Ingeniör Nilssons ritning
fortsatt jernväg, med nödiga stationsbyggna-
der äfvensom besluta teckna ett belopp af
10.000 kronor dock under förutsättning af
att jernvägsstyrelsen efterkommer de i
Stadsfullmäktiges beslut af den 2 Oktober
1890 uppsatte vilkor under Mom. 1. 2. 3. och
5 samt tillika stadga {att} ifrågavarande
station blir Norra Södermanlands jernvägs
ändpunkt, så att samma jernväg ej i fram-
tiden utsträcker till annan plats vid Tors-
hälla ån eller Mälaren, samt

att om mot förmodan Jernvägsstyrelsen
i framtiden medgifver eller föranstaltar
sådan förlängning af jernvägen styrelsen
är pliktig att då Torshälla stad sådant
fordrar till staden utgifva så väl den
bevisliga kostnaden för nu ifrågava-
rande af Torshälla stad byggde för-
längning som ock 10.000 kronor, hvilket
belopp staden tecknade i preferenceak-
tier.

Det för ändamålet behöfliga lånet
26.000 kronor amorteras på 38 3/4 år med
1.430 kronor årligen och då bevillnings
kronornas antal f.m. utgör 1751.89 kom
mer sålunda den på hvarje bevillnings
krona sig belöpande utskyld för nu i-
frågavarande jernvägsföretag att upp-
gå till 82 öre.

Vid behandlingen af ärendet hafva
deltaget de förut invalde Pastor C.
Sjöström samt Fabrikörerna C A Andersson
K. E. Andersson, hvarjemte enligt upp-
drag adjungerats Herr Borgmästaren Al-
bin Edsberg, Doctor J J Trollén samt
Byggmästare Eric Andersson.

Af till kartan hörande beskrifning an-
föres:

Att föreslagne banlinier utgå från slut-
punkten af Norra Södermanlands Jernväg
vid Nyby ångsåg och sträcker sig till
Torshälla hamn.

att i ritningen den föreslagne sträck
kningen är uppdraget med röd linie och att
denna linie är stakad med S kurva för

att stationen må komma så nära staden
som möjligt.

att derest man skulle vilja undvika
S kurva stationen då blir belägen något
längre bort och är en sådan tänkt utsträck-
ning å kartan betecknad med blå linie.

att dessa linier blir lika långa och att
ingen nämdvärd skillnad i kostnaden upp-
står för den ena eller andra, liksom ock
att nämdvärd skillnad i terrängförhållan-
den ej förefinnes.

att för banans byggande inga tecknis-
ka svårigheter förekomma, samt

att godt utrymme finnes för såväl
stations-plan som för till äfventyrs före-
kommande anläggning af flere spår samt
ock för lastplats vid ån.

Sedan samlige dessa handlingar
upplästs och diskuterats beslöto Stads-
fullmäktige ajournera behandlingen
af denna fråga tills de öfriga å föredrag-
ningslistan upptagne ärenden behand-
lats hvarefter man ånyo skulle återgå härtill

§.159
Angående Herr K. E. Anderssons i § 149
omnämde ansökan att få uppföra ett ma-
gasin vid Stadens hamn så hade nu Drätsel-
kammaren tillstyrkt bifall under vilkor
att magasinet uppföres i tidsenligt skick
och sådant att det blifver af byggnads
nämden godkändt

Sedan Herr K. E. Andersson för-
klarat sig villig efterkomma denna
vilkor beslöto Stadsfullmäktige bi-
falla Herr Anderssons ansökan

Vice ordföranden ledde behand-
lingen af detta ärende

§160.
Företogs det af beredningsutskottet
väckte föreslaget om juridiskt bildat
biträde i målet angående C A Anders-
sons dambyggnad.

Sedan Herr Majoren G. Nerman i
skrifvelse af d. 4 Nov. 1891 afsagt sig upp-
draget att vara stadens ombud och i
stället dertill föreslaget v. Häradshof-
dingen Axel Hedborg i Arboga, beslöto
Stadsfullmäktige att uppdraga åt v.
Häradshöfdingen Herr Axel Hedborg i
Arboga att jemte de förut af staden
valde ombuden vid Rådhusrätten
i Torshälla den 16 instundande Nov.
och allt framgent utföra stadens talan
och bevaka stadens rätt vid handlägg-
gningen af den af herr C A Andersson gjorde
ansökningen att få uppföra en dambygg-
nad i Torshälla å och skulle utdrag af
detta protokoll gälla för v. Härads-
hofdingen Axel Hedberg som fullmakt

§.161
Vid fortsatt behandling af vid samman
trädets början förekommande Jernvägs
frågan beslöto Stadsfullmäktige i
enlighet med komiterades framställ-
ning

att under förutsättning af att kongl
Maj:t beviljar Torshälla stad nådigt till
stånd upptaga att amorteringslån till
gäldande af alla med ifrågavarande Jern-
vägsföretag förenade kostnader, {dels} på Sta-
dens bekostnad anlägga och sedermera till Nor-
ra Södermanlands Jernväg öfverlemna en från
Nyby ångsåg till Nyby åns utlopp i Torshälla
ån enligt Ingeniör Joseph Nilssons ritning,
fortsatt, Jernväg med nödiga stationshus, äf-
vensom

att teckna ett belopp af tiotusen (10.000)
kronor i preferencaktier i Norra Söderman-
lands jernvägs aktiebolag.

Dock göre Stadsfullmäktige detta sitt be-
slut beroende af Jernvägsstyrelsens bifall tillföl-
jande Stadsfullmäktiges fordringar:

{1:o} att den föreslagne jernvägen anknytes
med OxelöSundsbanan antingen vid Tors-
hälla station eller ock vid Hellby hållplats

{2:o} att Stationen som af Staden anläg-
ges vid Torshälla hamn erhåller benämnin-
gen "Torshälla stad".

{3:o} att alla ordinarie tåg nedgå till denna
banans ändpunk.

{4:o} att den af Staden till Jernvägsbolaget
sålunda öfverlemnade fortsättningen af ba-
nan, sedan den blifvet vid afsyningen god-
känd, för allframtid trafikeras och tillika
med stationshusen af bolaget underhålles.

{5:o} att ifrågavarande station blir Norra
Södermanlands Jernvägs ändpunkt så att
samma jernväg ej i framtiden utsträckes
till annan plats vid Torshälla ån eller Mälaren

{6:o} att om mot förmodan jernvägsstyrelsen i
framtiden medgifver eller föranstaltar
sådan förlängning af jernvägen som i Mom.
5 sägs, Styrelsen är pligtig att då Torshälla
stad sådant fordrar till staden utgifva
såväl den bevisliga kostnaden för nu ifrå-
gavarande förlängning, som ock tiotusen
(10.000) kronor hvilket belopp staden teck-
nat i preferenceaktier

§.162.
Herr P. Fagerström anhöll skriftligen
att vid detta års utgång få blifva befriad
från ledamotskapet i Stadsfullmäktige

Jemte det Stadsfullmäktige biföllo den-
na ansökan beslöts aflåta skrifvelse till Ma-
gistraten med anmälan härom samt med
anhållan det Magistraten behagade för-
anstalta om nytt val af en Stadsfullmäktig
i stället för den sålunda afgående P. Fager-
ström.

§.163.
Herr C. A. Andersson anhöll {dels} att
Fullmäktige måtte ajournera sitt samman
träde och anbefalla Utskottet inkomma
med förslag till Stadsfullmäktiges ytt-
rande öfver Herr Anderssons skrifvelse
af den 25 September 1891, {dels} att om detta
afslogs besluta afgifva särskild påmin-
nelse till Utskottet att ovilkorligen in-
komma med ifrågavarande yttrande
så att Fullmäktige kunna afgifva svar
å skrifvelsen före den 16 dennes.

Båda dessa förslag afslogs af Full-
mäktige

§164.
De frånvarandes förhinder godkän-
des

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt
/C. A. Andersson/
/J. E. Julin/

Offentligen uppläst den 12 nov 1891,
betyga
/F; O; Kafvelström/
/Theodor Boberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 november 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107712.

Personrelationer