Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 november 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 november 1864

Anmärkning

Protokoll fört vid Stadsfull
mäktiges sammanträde i Thors-
hälla den 9 November 1864.

{§ 1.}
Som det till den 5 sistl November
utsatte sammanträde, var så fåtaligt
besökt, att ej något beslut kunde fattas,
så blef då nytt sammanträde utsatt
att hållas den 9 i denna månad, och
sedan sistnämnde dag 15, Ledamöter
samlade voro företogs följande ären-
der till behandling.

{§ 2.}
Konundens Befallningshafvandes
Dom af den 28 sistledne September
uplästes och var af följande lydelse.

" Konungens Befallningshafvandes
öfver Nyköpings Län Utslag uppå det
af Södermanlands Läns Landstings Cas-
saförvaltning derom franställda yrkan-
de, att som samtliga Städerna inom Länet,
uraktlåtit att till Landtränteriet fullstän-
digt redovisa Landttinget tillkomman-
de andelar, af Bränvinsminuterings
och utskänkningsmedlen, vederbörande
måtte åläggas lefveringen fullgöra
Eskilstuna, Thorshälla och Trosa för
tiden från den 1:sta Januari till den
1:sta Oktober, samt Nyköping, Strängnäs
och Mariefred för Januari Februari och
Mars månader, alt innevarande år,
hvaröfver Magistraterne med utlåtande
inkommit, sedan Stadsfullmäktige eller
Stadens innevånare, Drätselkammare
och Kronor - Upbördsmän sig förklarat;
Gifvit Nyköping i LandsContoiret den
28 September 1864-

Konungens Befallningshafvande har
behörigen öfvervägt hvad i målet förekom
met; Och hvad angår tiden från hvilken den
Landtingen genom 24 § af Kongl Maj:ts nå-
diga förordning den 18 December 1863. Angå-
ende vilkoren för försäljning af bränvin
m:m: tillagde andel i Bränvinsutskänknings
och minuteringsmedlen bör utgå; så och ehu
ru Högst berörde förordning enligt deruti mede
lad föreskrift, skall gälla från och med
innevarande år, likväl och som enligt så
väl denna som den näst förut gällande
Nådiga förordningen om Bränvinsförsälj-
ning, ifrågavarande medel skola förskottsvis
inbetalas, för 1/2 år i sender i Städerne
inom den 1 Oktober och första April
samt bestämmelsen i den 24 §: af nu
gällande förordning att af de afgifter
som enligt samma förordning inflyta
Landttingen tillkomma 1/5 del icke kan
hafva återgående verkan på de me-
del som belöpa i Städerne från den
1:sta Oktober 1863. till den 1 April 1864,
emedan dessa medel enligt 1860. års
förordning bordt vara lefvererade
inom förstnämnde dag, och skolat
fördelas med 1/5:del till Hushållnings Säll-
skapen och 4/5:delar till Städerne hvilka
altså redan inan nådiga förordnin
gen den 18:de December 1863. utkom egt
att dessa medel uppbära, och till före-
skrefne ändamål använda; Pröfvar
Konungens Befallningshafvande skä-
ligt förklara, att Landstinget ej är be-
rättigadt till andel af dessa medel
för detta års 3:ne första månader, i
följd hvaraf det mot samtliga Stä-
derne härutinnan framställde yrkan-
de ogillas, Hvad sedermera angår för
delning af afgiften för tiden från den
1:sta April till 1:sta Oktober inne-
varande år, i afseende hvarå de från
Städerne Eskilstuna Thorshälla och Trosa
afgifne förklaringar hufvudsakligen inne
hålla att enligt 16:de §. i nu gällande för
ordning försäljningsåret skulle räknas
från den 1:sta Oktober i Stad och att följ-
aktligen hvad för nämnde tid belöper skulle
anses vara beräknadt för försäljningsbelopp
som blifvit bestämda i enlighet med Kongl
förordningen den 7:de December 1860, Dock
som 1863 års Nådiga förordning redan
var utkommen och egde tillämpning vid
den tid afgiften för ifråga varande halfår
skolat inbetalas, och Magistraterne altså
egt ställa sig densamma till efterrättelse
finner Konungens Befallningshafvande skä-
ligt förklara, det Nyköpings Landsting är
berättigadt att af förenämnde medel åtnju-
ta 1/5:del, hvilka Magistraterne i dessa städer
alltså åläggas att Landstinget godtgöra ge-
nom skyndsam insättning för dess räkning
i här varande ränteri; Och hafva Magistra-
terne att med redovisning för samma medel
hit skyndsamligen inkomma-

Dem härmed missnöjde äger att hos Kongl
Maj:st i underdånighet härutinnan söka änd-
ring, genom besvär som böra i Kongl Maj:ts Civil-
Departements Expedition ingifvas inom Klockan
Tolf å Trettionde dagen efter häraf erhållen
del, den dagen oräknad.- År och dag som
ofvan
/G Lagerbjelke/ / Johan Lagerbjelke/

Detta utslag skall vid sammanträde i
dag delgifvas Stadsfullmäktige emot bevis
som tillställes underteknad. Thorshälla den
26:te Oktober 1864. Ex, Officio. K, Svenssons-

Härefter uplästes så lydan-
de Consept till besvärsskrift emot före-
nämnde utslag-" Stormäktigste Aller
Nådigste Konung! Af behörig myndig-
het har ett af Eders Maj:ts Befallnings
hafvande i Nyköping gifvit och här bi
fogadt Utslag blifvitt Stadsfullmäktige
tillstäldt

Af berörde utslag täckes Eders Maj:st
inhämta, att Konungens Befallningshaf-
vande stöder sitt omdöme i saken dels
derpå, att Eders Maj:ts Nådiga förord-
ning af den 18. December 1863. Skall tilläm-
pas från detta års början, och dels derpå
att bränvinsskatten skall för halfår i för-
skott erläggas, men som fullmäktige ic
ke kunnat upfatta att dessa omständig
heter böra hafva inflytande på brän-
vinsskattens användande, så få fullmäk
tige härmed i djupaste underdånighet
hos Eders Kongl Maj:st anföra följande
besvär emot förberörda utslag-

I hvad som angår att vid detta års
början tillämpa Eders Maj:ts Nådige
förordning af den 18 December 1863. så få
fullmäktige underdånigst anmärka,
att denna föreskrift icke kan tillämpas
på sådane förhållanden som grunda sig
på nyss förut gällande Kongl förordning
i samma ämne, och då Staden jemnlikt
1860 års Kongl Förordning ägt att brän
vins utskänkning och minutering på
vissa och hela år uplåta, och samma up-
låtelse blifvit af Eders Maj:ts Befallnings-
hafvande på grund af samma sistnämnde Kongl
förordning faststäld, så bör väl och de
inkomster som under den ifråga satte ti
den inflyta få användas i enlighet med
ofta nämnde höga förordning- Under
denna förutsättning har jemväl Stads
fullmäktige till åtlydnad af Eders Maj:ts
Nådiga förordning om Communalsty-
relse i Stad, of den 21 Mars 1862 under
sistledne December månad beräknadt ett
års inkomst af Bränvinsrörelsen till
första sistledne Oktober, och derefter
rättadt utdebeteringen af Communal
utskylder-

Be-
träffande den omständigheten att afgiften
halfårsvis betalas, så kan icke full
mäktige uppfatta , att liqvidens fördel
ning i en eller flera terminer kan haf-
va någon inverkan på det belopp som
för året till Stads Cassan ingår, ty i så
fall skulle om afgiften erlades efter kor-
tare mellantider och en derefter lämpad
fördelning af inkomster äga rum än
nu större förlust af påräknade inkom
ster kunna staden tillskyndas.

På grund af hvad sålunda underdå-
nigst blifvit anfördt och med Eders Kongl
Maj:ts Nådiga Författning af årett
1860, angående inkomsternes fördel
ning af Bränvins utskänkning samt
60;§: af Kongl förordningen of den
21 Mars 1862, om Communalstyrelse
i Stad styrkt, få Stadsfullmäktige un
derdånigst begära att Eders Kongl
Maj:st täckes uphäfva det nu öfver
klagande utslaget och medgifva, Staden
att komma i åtnjutande af 4/5:delar
af bränvinsskatten till första sistledne
Oktober på sätt 1860. års Kongl förord
ning derom föreskrifver"-

och efter öfverläggning om huruvida
besvär skulle anföras eller icke och
beslöts genom röstning emot 7 nej med
8 Ja att besvären skulle fullföljas och
öfverlämnades åt underteknad ordförande att be
svären i enlighet med Conceptet för
fatta och å Fullmäktiges vägnar under
tekna och afsända-

{§ 3.}
Efter derom af Ordföranden gjord
framställning beslöts att P Th Sund
holm och Joh Thermaenius för sitt
besvär med deltagande i Markegångs
fattningen i Nyköping, skulle utur
stadsCassan erhålla ersättning i likhet
med hvad staten betalar till Ledamöter
som sig vid prövningsCommité inställa
eller skjuts för 2 hästar hvardera
och dagtracktamente efter af dem till
StadsCassan ingifven räkning.

{§ 4.}
Ordföranden anmälde att kändt vo
re det Stadsskogen och dess afkast-
ning genom hans åtgärd och enskilda
upoffringar kommit att lyda under sta
dem och upgaf att han för detta ända
mål gjort en resa till Nyköping och haft
öfriga besvär och kostnader till ett belopp
af 75, Rd:r R:mt [Riksdaler Riksmynt] och hemställde att då
genom denna åtgärd StadsCassan fått
en inkomst, det vore rättvist att berör
de 75 Rd:r återgäldades- Och upplystes
derjemte att denna åtgärd icke blifvit
af egennytta utförd; emedan hans 6,
gårdar från skogen hade lämnat ho-
nom vida större behållning än som
nu kan ifråga komma då skogen
på sätt förut skedde var ansedd
och förvaltad såsom gårdarnes ägen
dom- Denna fråga uppskjöts till
nästa sammanträde att då föredra-
gas och afgöras-

{§ 5.}
Beslöts att utom den i Com
munal författningen föreskrifna Juste-
ring och ofentliga uppläsning af full
mäcktiges Protokoll det sistförde
protokollet skulle vid nästa samman-
trädes början för fullmäktige upplä
sas-

{§ 6.}
Beslöts att då anledning förekom
mer, att bötfälla Ledamot som från
sammanträde uteblifvit öferläggning
derom i den försumliges närvaro
skulle behandlas och afgöras-

{§ 7.}
Herr E. Lindström medgaf att
glömska varit orsaken till hans från
varo vid sista sammanträde och för-
klarades derföre skyldig att böta 2 R:d
R:mt, som honom altså åligger att med
första till StadsCassan emot qvitto
inbetalas

{§ 8.}
Skomakare Ringdahl medgaf att
glömska varit orsaken till hans från
varo vid sista sammanträde och för
klarades derföre skyldig att böta 2 Rd:r
R:mt som honom altså åligger att
med första till StadsCassan emot qvit
to inbetala-

Herrar Sundholm Arfström och
Blomberg utsågs att efter anmälan
hos Ordföranden Justera Protokol
let-

Dag som ofvan
/Joh Thermaenius/

justeradt och riktigt befunnit intyga:
/P, Th, Sundholm/
/J, W, Arfström/

aflemnat till Borgmästar Svensson afskrift af Skrifvelsen
till Kongl Maj:st samt utdrag af protokollet af 2. 3. 7 §.§

Thorshälla den 15 November 1864
/Carl Scheler/

Förestående Protokoll är Offentligt
uppläst i Rådhuset betyga Thorshälla
den 16 Nov 1864,
/Joh; F Skogsberg/
/P; Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 9 november 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107711.

Personrelationer